Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Bełchatów o wspólnym przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.
 Uchwała nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
 Uchwała nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2017 rok”.
 Uchwała nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 – 2021”.
 Uchwała nr XXVII/245/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXVII/246/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVIII/248/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 – 2022.
 Uchwała nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/237/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
 Uchwała nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/201/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XXX/257/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Bełchatowie dotyczącego udzielenia poparcia działań Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” Spółka Akcyjna.
 Uchwała nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „ WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2017-2019”.
 Uchwała nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXX/260/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie .
 Uchwała nr XXX/261/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXX/262/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXX/263/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6.
 Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXX/265/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87888160