Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr XXI/180/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XXI/182/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Uchwała nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniającą uchwałę Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXI/186/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochód budżetu Miasta Bełchatowa, za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 Uchwała nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r
 Uchwała nr XXI/189/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania do składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania do składu Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXII/194/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie sprzętowe dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zapewnienia przez Miasto Bełchatów warunków do osiedlenia się na terenie Bełchatowa rodziny polskiego pochodzenia, ewakuowanej ze Wschodniej Ukrainy
 Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028
 Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r.
 Uchwała nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2016-2018”
 Uchwała nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XXIII/203/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025”
 Uchwała nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028
 Uchwała nr XXIII/206/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok
 Uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok
 Uchwała nr XXIII/208/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok
 Uchwała nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie
« 1 2 3 4 5 6 8 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87864403