Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr XXIV/210/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie odrzucenia przez Prezydenta Miasta Bełchatowa spadku
 Uchwała nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie ze spółką Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016”.
 Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bełchatów a Gminą Bełchatów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Bełchatów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Pana ............................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią …………………………. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr XXIV/219/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów, za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
 Uchwała nr XXIV/220/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016- 2028.
 Uchwała nr XXIV/221/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXV/222/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Politanice, Binków i Zdzieszulice.
 Uchwała nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – osiedla Budowlanych oraz części osiedla Czaplinieckiego.
 Uchwała nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 Uchwała nr XXV/227/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 Uchwała nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XXV/229/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały.
 Uchwała nr XXV/230/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Bełchatowa na okres od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 31 października 2017 roku.
 Uchwała nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia wykazu zadań i wyrażenia zgody na ich realizację w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” – etap II zgłaszanego o dofinansowanie z Funduszu Spójności na okres programowania 2014-2020 oraz wskazania beneficjenta środków z Funduszu Spójności.
 Uchwała nr XXV/232/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XXV/233/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzniesienia figury popiersia księdza Teodora Kwarto.
 Uchwała nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016- 2028.
 Uchwała nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXVII/236/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały.
 Uchwała nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla Żołnierzy P.O.W.
 Uchwała nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru części osiedli: Binków oraz Edwardów.
« 1 2 3 4 5 6 7 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87864985