Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Państwa: ............................................................ do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy oraz w uchwale Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała nr X/62/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu osprzętu do realizacji programów profilaktycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr X/63/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.
 Uchwała nr X/64/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum.
 Uchwała nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
 Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Bełchatów w Rzeczypospolitej Polskiej i Miastem Pardubice w Republice Czeskiej.
 Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2020.
 Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2014 rok
 Uchwała nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2014 rok
 Uchwała nr XII/75/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na lata 2016-2019 oraz do zniszczenia nieodebranych dokumentów.
 Uchwała nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 Uchwała nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+”
 Uchwała nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 Uchwała nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień Prezydenta Miasta Bełchatowa dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 Uchwała nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bełchatów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 Uchwała nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bełchatowa .
 Uchwała nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XIII/87/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binków.
 Uchwała nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Bełchatowa w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
« 1 2 4 5 6 7 8 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86432242