Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr XVIII/151/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na 2016 rok.
 Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/153/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019
 Uchwała nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę..........................
 Uchwała nr XIX/156/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” określonego w Studium Wykonalności opracowanego dla tego przedsięwzięcia.
 Uchwała nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIX/158/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Bełchatów na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie z tytułu powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2028 roku.
 Uchwała nr XIX/159/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w dzierżawę Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółka z o.o.w Bełchatowie 6 szt. autobusów w celu świadczenia usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIX/160/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała nr XIX/161/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała Nr XX/162/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bełchatowa na okres 1 roku, tj. od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
 Uchwała Nr XX/163/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały.
 Uchwała Nr XX/164/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Bełchatowie.
 Uchwała Nr XX/165/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2016.
 Uchwała Nr XX/166/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką.
 Uchwała Nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeniesienia przez Miasto Bełchatów na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi prawa własności niezabudowanej nieruchomości w zamian za zrzeczenie się roszczeń.
 Uchwała Nr XX/169/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 Uchwała Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Uchwała Nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała nr XX/175/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała nr XX/176/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XX/177/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego uchwale nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6.
 Uchwała nr XXI/178/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa "Bełchatówek" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XXI/179/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Bełchatówek".
« 1 2 3 4 5 7 8 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87886778