Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Bełchatowa na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku.
 Uchwała nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2016 rok”
 Uchwała nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019
 Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do EKO-REGIONU Sp. z o.o. w Bełchatowie i objęcie przez Miasto Bełchatów nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
 Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
 Uchwała nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022”
 Uchwała nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 Uchwała nr XIV/102/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Uchwała nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Spółka z o.o z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2015”.
 Uchwała nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez P. ........do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – „Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Państwa ……………….. do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Pana ..... do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa -"Ujęcia wody" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/111/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików.
 Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Uchwała nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 Uchwała nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 Uchwała nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
 Uchwała nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego ...
« 1 2 3 5 6 7 8 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87874149