Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> UCHWAŁY


 
 Uchwała nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej
 Uchwała nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie oraz podległych mu funkcjonariuszy.
 Uchwała nr XV/123/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie oraz podległych mu funkcjonariuszy.
 Uchwała nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
 Uchwała nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad, wysokości i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XVI/126/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVI/127/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 r.
 Uchwała nr XVII/129/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała nr XVII/132/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XVII/134/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XVII/135/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XVII/137/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XXVIII/241/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana.............na działanie Prezydenta Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XVII/138/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVII/139/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz zmiany nazwy i statutu Biblioteki w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/142/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie osiedlenia na terenie Miasta Bełchatowa rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstanu.
 Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie osiedlenia na terenie Miasta Bełchatowa rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstanu.
 Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia pn. „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”.
 Uchwała nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016”.
 Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/150/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zakresu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bełchatowie.
« 1 2 3 4 6 7 8 9 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87866034