Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Prezydent Miasta Bełchatowa


 

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta:
Ustawowo Prezydentowi przynależy władza wykonawcza, wykonuje on uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Prezydent koordynuje działania w zakresie ważniejszych problemów społeczno-gospodarczych Miasta, nadzoruje działania Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Dyrektorów oraz samodzielne stanowiska pracy, zgodnie ze schematem organizacyjnym.

Do zadań Prezydenta należy nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Asystent Prezydenta Miasta

Kancelaria Prezydenta

Wydział Skarbu Gminy

Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Rewident

Audytor Wewnętrzny

Urząd Stanu Cywilnego

Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Zespół ds. Obsługi Aktywności Gospodarczej

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zespół Obsługi Prawnej

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

W szczególności do zadań Prezydenta należy:

1)przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobu ich realizacji
2)przygotowywanie i wykonywanie budżetu Miasta
3)gospodarowanie mieniem komunalnym
4)prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę
5)informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej Miasta i wykorzystaniu środków budżetowych
6)reprezentowanie Miasta Bełchatowa na zewnątrz
7)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę
8)udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem gminnym będącym w ich posiadaniu
9)przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta
10)przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał dotyczących udzielenia Prezydentowi absolutorium
11) przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy
12) przedkładanie Radzie kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
13) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania
14) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta
15) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
16) udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych
17) kierowanie i koordynowanie przedsięwzięciami z zakresu obowiązku powszechnej obrony oraz obrony cywilnej
18) wykonywanie zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa, przyjętych na podstawie porozumień z tymi jednostkami, a także z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
19) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady
20) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Miasta
21) wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami. 
 

   
Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Bełchatowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Prezydent może powierzyć prowadzenie - w swoim imieniu - określonych spraw Miasta Wiceprezydentom oraz Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta /schemat organizacyjny/.
Szczegółowy zakres zadań Prezydenta określają następujące akty prawa:
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Statut Miasta Bełchatowa stanowiący załącznik do uchwały NR L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa

_______________________________________

Prezydent Miasta Bełchatowa przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków we wtorek od godz. 15.00 do godz.17:00 oraz w czwartek od godz. 9.00 do godz. 11.00 .
Zgłoszenia przyjmowane są przez sekretariat, I piętro, ul. Kościuszki 1; tel. 44/733 51 37
________________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenie majątkowe.
________________________________________
Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
Sekretariat
tel. 044/733 51 37
fax 044/733 51 40

Kancelaria Prezydenta
tel. 044/733 51 38
e-mail: m.czechowska@um.belchatow.pl

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81386916