Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Prezydent Miasta Bełchatowa


 

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta:
Ustawowo Prezydentowi przynależy władza wykonawcza, wykonuje on uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Prezydent koordynuje działania w zakresie ważniejszych problemów społeczno-gospodarczych Miasta, nadzoruje działania Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Dyrektorów oraz samodzielne stanowiska pracy, zgodnie ze schematem organizacyjnym.

Do zadań Prezydenta należy nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Asystent Prezydenta Miasta

Kancelaria Prezydenta

Wydział Skarbu Gminy

Wydział Rozwoju Miasta

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Stanu Cywilnego

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Zespół ds. Audytu i Kontroli

Zespół Obsługi Prawnej

W szczególności do zadań Prezydenta należy:

1)przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobu ich realizacji
2)przygotowywanie i wykonywanie budżetu Miasta
3)gospodarowanie mieniem komunalnym
4)prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę
5)informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej Miasta i wykorzystaniu środków budżetowych
6)reprezentowanie Miasta Bełchatowa na zewnątrz
7)nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy na podstawie powołania i umowy o pracę
8)udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem gminnym będącym w ich posiadaniu
9)przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta
10)przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał dotyczących udzielenia Prezydentowi absolutorium
11) przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy
12) przedkładanie Radzie kandydatów na stanowisko Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
13) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania
14) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta
15) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
16) udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych
17) kierowanie i koordynowanie przedsięwzięciami z zakresu obowiązku powszechnej obrony oraz obrony cywilnej
18) wykonywanie zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa, przyjętych na podstawie porozumień z tymi jednostkami, a także z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
19) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady
20) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Miasta
21) wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami. 
 

   
Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Bełchatowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Prezydent może powierzyć prowadzenie - w swoim imieniu - określonych spraw Miasta Wiceprezydentom oraz Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta /schemat organizacyjny/.
Szczegółowy zakres zadań Prezydenta określają następujące akty prawa:
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Statut Miasta Bełchatowa stanowiący załącznik do uchwały NR L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa

_______________________________________

Prezydent Miasta Bełchatowa przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków we wtorek od godz. 15.00 do godz.17:00 oraz w czwartek od godz. 9.00 do godz. 11.00 .
Zgłoszenia przyjmowane są przez sekretariat, I piętro, ul. Kościuszki 1; tel. 44/733 51 37
________________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenie majątkowe.
________________________________________
Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
Sekretariat
tel. 044/733 51 37
fax 044/733 51 40

Kancelaria Prezydenta
tel. 044/733 51 38
e-mail: m.czechowska@um.belchatow.pl

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84199437