Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> RADA MIEJSKA 2014-2018 >> RADA MIEJSKA


 

RADA MIEJSKA W BEŁCHATOWIE

Rada Miejska jest organem stanowiąco-kontrolnym. W granicach obowiązującego prawa do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w tym m.in.:

  • uchwalanie statutu gminy,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
  • nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa.

Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bełchatowie VII kadencji jest ELŻBIETA NATURALNA

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bełchatowie są: JOLANTA PAWLIKOWSKA i JÓZEF WODZIŃSKI.

Skład Rady Miejskiej w Bełchatowie VII kadencji (2014-2018):

1. Brózda Sebastian

2. Czechowski Adam

3. Dżugaj Józef

4. Herudziński Radosław

5. Janicka Joanna

6. Paweł Koszek

7. Kowalski Karol

8. .................

9. Markiewicz Tadeusz

10. Markiewicz Zdzisław

11. Matyśkiewicz Dariusz

12. Muskała Grzegorz

13. Naturalna Elżbieta

14. Pagieła Małgorzata

15. Pawlikowska Jolanta

16. Pierzchała Krzysztof

17. Pytlewska Dorota

18. Skorupa Ewa

19. Wata Krzysztof

20. Wodziński Józef

21. Wyczachowski Michał

22. Wysocki Piotr

23. Wyszyński Dariusz

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Miasta Bełchatowa, uchwalony uchwałą nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r.

 

Rada Miejska w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
tel.44/733 51 68, 69

e-mail: rada_miejska@um.belchatow.pl

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87866164