Strona główna


 
Udostępnienie przez Urząd Miasta Bełchatowa usługi tłumacza języka migowego

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która zapewnia osobom doświadczonym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym), skorzystanie z usług tłumacza migowego polskiego, przy załatwianiu spraw urzędowych. W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy Urząd co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych, wypełniając odpowiedni formularz i złożyć go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@belchatow.pl w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu lub przesłać faxem pod numer 44/733 51 40.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tutejszym Urzędem. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym Urzędzie. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie  na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87886650