Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.52.2011
Nazwa postępowania: Budowa ulicy Węglowej i ulicy Św. Barbary w Bełchatowie wraz z oświetleniem, wodociągiem, kanalizacją deszczową i sanitarną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: Podstawę prawną unieważnienia postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czy oferta częściowa ?:
Numer oferty częściowej: -
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową: -
Cena najniższej oferty: -
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu: Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wybrano następującą ofertę
Firma: -
REGON: -
Kod pocztowy: -
Miasto: -
Województwo: -
Powiat: -
Adres: -
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: -
Cena wybranej oferty netto: -
VAT: -
Cena wybranej oferty brutto: -

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74791779