Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Rada Miejska


 

RADA MIEJSKA W BEŁCHATOWIE

Rada Miejska jest organem stanowiąco-kontrolnym. W granicach obowiązującego prawa do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w tym m.in.:

  • uchwalanie statutu gminy,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
  • nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa.

Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bełchatowie VI kadencji jest EWA SKORUPA.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bełchatowie są: WŁODZIMIERZ KULIŃSKI i GRZEGORZ GRYCZKA.

Skład Rady Miejskiej w Bełchatowie VI kadencji (2010-2014):

1. Grzegorz Gryczka

2. Krzysztof Jewgiejuk

3. Mariusz Kaczmarek

4. Sławomir Komidzierski

5. Bożena Konieczna

6. Paweł Koszek

7. Dariusz Kubiak

8. Włodzimierz Kuliński

9. Grzegorz Muskała

10. Andrzej Niemczyk

11. Janusz Paduch

12. Jolanta Pawlikowska

13. Dorota Pędziwiatr

14. Krzysztof Pierzchała

15. Piotr Porzeżyński

16. Tadeusz Rozpara

17. Barbara Rudnicka

18. Grzegorz Siedlecki

19. Ewa Skorupa

20. Krzysztof Wata

21. Andrzej Zając

22. Sławomir Załęczny

23. Jan Żak

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Miasta Bełchatowa, uchwalony uchwałą nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r.

 

Rada Miejska w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
tel.44/733 51 68, 69

e-mail: rada_miejska@um.belchatow.pl

 

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70124797