Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: WO.0113-352/06
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezydent Miasta Bełchatowa
 • data wydania: 05-12-2006
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału Inwestycji i Inżynierii dotyczących:
  1.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
  2.Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie
  urządzeń zapobiegających szkodom.
  3.Zatwierdzenie ugod ustalających zmiany stanu wody na gruntach przez właścicieli
  gruntów.
  4.Nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowanie.
  5.Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
  6.Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z
  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
  7.Lokalizacja w pasie drogowym reklam.
  8.Lokalizacja zjazdów bramowych i ogrodzeń posesji.
  9.Opinia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami
  niebezpiecznymi.
  10.Opinia Prezydenta Miasta w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  11.Opinia Prezydenta Miasta w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
  12.Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  13.Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezoodplywowych i transportu nieczystości ciekłych.
  14.Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkowych na obszar obejmujący gminę.
  15.Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych w
  komunikacji miejskiej.
  16.Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy.
  17.Uzgodnienie przebiegu linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach
  komunikacyjnych na obszarze powiatu obejmującego daną gminę.
  18.Opiniowanie projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
  19.Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawania lub wydobywanie kopalin podstawowych.
  20.Decyzja o wymiarze administracyjnym kar pieniężnych za zniszczenie terenów zielonych oraz samowolne usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
  21.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  22.Decyzja administracyjna z urzędu w sprawie nie wywiązywania się z wykonywania obowiązków nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

  Podstawa prawna: art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r.,poz. 1591 z późn. zm.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84026803