Strona główna
  O Biuletynie >> Instrukcja BIP


 

Instrukcja korzystania

z Biuletynu Informacji Publicznej

Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej zbudowana jest przede wszystkim z menu podmiotowego oraz menu przedmiotowego.

W menu podmiotowym znajdują się następujące zakładki:

- Samorząd, zakładka zawiera informacje dotyczące działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa, Wiceprezydentów Miasta Bełchatowa, Sekretarza Miasta Bełchatowa, Skarbnika Miasta Bełchatowa oraz informacje na temat Rady Miejskiej, tj. Radnych, Klubów Radnych, Komisji Rady, Sesji Rady, Uchwał Rady Miejskiej oraz dyżurów Radnych.

-  Urząd Miasta – informacje dotyczące Urzędu Miasta Bełchatowa.

- Samorządowe jednostki, zakładka zawiera informacje dotyczące jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.

- Organizacje pozarządowe – informacje na temat organizacji pozarządowych.

W menu przedmiotowym, znajdują się następujące zakładki:

- Informacje podstawowe, zawierające informacje na temat: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa, Kierownictwa Urzędu Miasta Bełchatowa, komórek organizacyjnych, pracowników Urzędu, spraw do załatwienia, rejestrów, ewidencji, pełnomocnictw.

- Ogłoszenia i komunikaty, zakładka zawiera treść ogłoszeń, które z mocy właściwych przepisów prawnych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Praca w urzędzie, znajdują się tu informacje dotyczące ogólnych zasad naboru, kwestionariusz osobowy oraz ogłoszone nabory na wolne stanowiska w Urzędzie.

- Realizacja zadań publicznych, zakładka zawiera wykaz realizowanych zadań.

- Finanse i mienie, w zakładce dostępne są informacje na temat: podatków i opłat lokalnych, sprawozdań z realizacji budżetu, budżetu Miasta Bełchatowa, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), zwolnień z podatków, ulg w podatkach i opłatach, pomocy publicznej, mienia gminy, ciężarów  publicznych, usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

- Programy i raporty, to zakładka zawierająca informacje dotyczące kierunków rozwoju tj. Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Bełchatowa oraz ochrony środowiska, infrastruktury technicznej Miasta, terenów zieleni miejskiej, jak również informacje na temat polityki społecznej, oświaty, promocji, sportu i rekreacji, organizacji i zarządzania tj. planu pracy Urzędu Miasta Bełchatowa, harmonogramu utrzymania i doskonalenia funkcjonowania SZJ w Urzędzie Miasta Bełchatowa, sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa w 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r.

- Planowanie Przestrzenne, znajdują się tu informacje na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Prawo lokalne, zakładka która zawiera informacje dotyczące: Statutu Miasta Bełchatowa, Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Prezydenta Miasta, porozumień międzygminnych.

- Audyt i kontrola, informacje na temat kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych.

- Zamówienia publiczne, informacja o przetargach na wykonanie usług, dostaw oraz robót budowlanych zamawianych przez Miasto.

- Przetargi, ogłoszenia dotyczące m. in. dzierżawy, najmu oraz sprzedaży majątku gminy.

- Oświadczenia majątkowe, zakładka zawiera oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania.

Wchodząc w menu podmiotowe lub przedmiotowe, a następnie w kolejne zakładki uzyskujemy pełne informacje w zakresie zadań realizowanych przez Miasto Bełchatów i Urząd.

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87866157