Strona główna


 

Informacja o rachunkach bankowych
Urzędu Miasta Bełchatowa

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Urzędu Miasta Bełchatowa i Miasta Bełchatowa prowadzi ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski

BIC "(SWIFT CODE)":INGBPLPW

IBAN: Przed właściwym numerem rachunku należy dopisać PL

Płatności należy dokonywać z zaznaczeniem opcji OUR: Opcja "OUR" oznacza, że koszty banku zleceniodawcy oraz banków zagranicznych pokrywa zleceniodawca. W przypadku braku wskazania powyższej opcji wpłata zostanie pomniejszona o koszty prowizji i nie będzie można uznać jej za dokonaną w pełnej wysokości

Nazwy rachunków bankowych wraz z ich numerami

1. Rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa:

73 1050 1461 1000 0024 1124 0423

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa, mandaty Straży Miejskiej, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawa, najem, sprzedaż mieszkań, sprzedaż gruntu, sprzedaż lokali, opłaty za udostępnianie danych osobowych, należności za zajęcie pasa drogowego i inne stanowiące dochody Urzędu Miasta.

Na płatności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zostały wyodrębnione indywidualne rachunki bankowe.

Wpłat podatków prosimy dokonywać przelewem na indywidualne rachunki bankowe w ING Banku Śląskim S.A., wskazane w otrzymanych informacjach.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Na płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wyodrębnione indywidualne rachunki bankowe, wskazane w otrzymanych informacjach, na które prosimy dokonywać wpłat.

3. Rachunek sum depozytowych Urzędu Miasta Bełchatowa:

86 1050 1461 1000 0024 1124 0480

Tytuł  wpłaty: wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

4. Rachunek bankowy budżetu Miasta Bełchatowa:

95 1050 1461 1000 0024 1123 2461

Tytuł wpłaty: dotacje, subwencje, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, dochody realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe.

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 25892925