Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Rejestry, ewidencje


 
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Komórka organizacyjna UM

Nazwa rejestru/ewidencji

Zespół ds. Pomocy Społecznej
i Zdrowia

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych >>zobacz<<

Zespół Obsługi Prawnej Rejestr postępowań egzekucyjnych
Zespół Obsługi Prawnej
Rejestr spraw sądowych
Zespół Obsługi Prawnej Rejestr wezwań sądowych
Wydział Geodezji i Architektury

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Wydział Geodezji i Architektury

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Geodezji i Architektury

Rejestr planów miejscowych

Wydział Geodezji i Architektury

Rejestr ulic i placów

Wydział Geodezji i Architektury

Rejestr numeracji porządkowej ulic

Wydział Skarbu Gminy

Ewidencja środków trwałych prowadzona w systemie ręcznym ”Księga środków trwałych” i w systemie elektronicznym ”Mienie komunalne”

Wydział Oświaty

Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów dotyczących nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych

Wydział Oświaty

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Wydział Oświaty

Rejestr wniosków i decyzji w sprawie zezwoleń na założenie szkoły publicznej

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Rejestr instytucji kultury >>zobacz<<
>>pobierz informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych<<
Wydział Finansowy

Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Bełchatowa

Wydział Finansowy Rejestr podatku VAT
Wydział Finansowy

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Wydział Finansowy

Ewidencje tytułów wykonawczych

Wydział Finansowy

Rejestry wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych

Wydział Finansowy

Rejestry zaświadczeń

Zespół ds. Budżetu Księgi rachunkowe Budżetu Gminy Miasto Bełchatów
Centrum Informacji Turystycznej

Ewidencja zabytków

Centrum Informacji Turystycznej Rejestr innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Wydział Organizacyjny Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie
Wydział Organizacyjny Rejestr interpelacji i wniosków radnych
Wydział Organizacyjny Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej w Bełchatowie
Wydział Organizacyjny

Rejestr delegacji Radnych

Wydział Organizacyjny

Rejestr Honorowy Obywatel Miasta

Wydział Organizacyjny Ewidencja delegacji służbowych
Wydział Organizacyjny Ewidencja pracowników odznaczonych
Wydział Organizacyjny Rejestr wydawanych pieczęci
Służba BHP Rejestr wypadków przy pracy
Kancelaria Prezydenta Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Kancelaria Prezydenta

Rejestr skarg i wniosków

Kancelaria Prezydenta Książka kontroli (centralny rejestr kontroli zewnętrznych)
Kancelaria Prezydenta Rejestr wydawanych pełnomocnictw i upoważnień
Kancelaria Prezydenta Rejestr przesyłek wpływających
Kancelaria Prezydenta Rejestr przesyłek wychodzących
Zespół ds. Ewidencji Danych
Osobowych
Ewidencja ludności
Zespół ds. Ewidencji Danych
Osobowych
Rejestr zamieszkania cudzoziemców
Zespół ds. Ewidencji Danych
Osobowych
Rejestr wyborców
Zespół ds. Ewidencji Danych
Osobowych
Rejestr wydanych zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
Zespół ds. Ewidencji Danych
Osobowych

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Zespół ds. Ewidencji Danych
Osobowych
Wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania
Wydział Rozwoju Miasta
Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Miasta Bełchatowa do dnia 23.12.2011 r.
Zespół Zarządzania Kryzysowego  i Spraw Obronnych Rejestr przedpoborowych
Zespół Zarządzania Kryzysowego  i Spraw Obronnych Lista poborowych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości >>zobacz<<
 >>pobierz kartę usługi<<

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Ewidencja tytułów wykonawczych
Wydział Inżynierii Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie miasta
Wydział Inżynierii Ewidencja obiektów grobownictwa wojennego z okresu I i II wojny światowej zlokalizowanych na cmentarzach w Bełchatowie 
Wydział Inżynierii Ewidencja nazwisk pochowanych żołnierzy na cmentarzach w Bełchatowie – księga pochowanych ofiar wojen 
Wydział Inżynierii Rejestr decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 
Wydział Inżynierii Rejestr decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew, krzewów
Wydział Inżynierii Wykaz danych o wnioskach o wydanie decyzji, decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz postanowieniach w/s raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Wydział Inżynierii

Ewidencja dróg, obiektów mostowych

Urząd Stanu Cywilnego Księga urodzeń
Urząd Stanu Cywilnego Księga małżeństw 
Urząd Stanu Cywilnego Księga zgonów
Urząd Stanu Cywilnego Skorowidze alfabetyczne do aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgony za dany rok kalendarzowy

Prowadzone rejestry udostępniane są na zasadach ogólnych, zgodnie z procedurą udostępniania informacji publicznej na <<wniosek>>.

Dane osobowe zawarte w rejestrach i ewidencjach podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 72093864