Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Skarbnik Miasta Bełchatowa


 


Skarbnik Miasta

Ewa Gocel

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Gminy, dokonuje kontrasygnaty czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań pieniężnych.

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

1) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Miasta zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych,
2) ekonomiczna  analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,

3) 
kontrola celowości i zasadności wydatków budżetowych,
4) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących środki budżetu Miasta,
5) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7)
udzielanie upoważnień Dyrektorom Wydziałów do dokonywania kontrasygnaty,
8)
kontrola wstępna pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
9) k
ontrola wstępna kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
10) sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami,
11) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
12) nadzór nad opracowywaniem sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Miasta,
13) opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Prezydenta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
14) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Miasta,
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych. 

Skarbnik sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Finansowy

Zespół ds. Budżetu

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

 _________________________________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenie majątkowe.

 _________________________________________________________

Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
tel: 044/733-51-24
e-mail: finansowy@um.belchatow.pl

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86258596