Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Skarbnik Miasta Bełchatowa


 

Skarbnik Miasta

Ewa Gocel

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Gminy, dokonuje kontrasygnaty czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań pienieżnych.

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

1) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Gminy zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych,
2) ekonomiczna  analiza planów finansowych gminnych  jednostek organizacyjnych,
3) kontrola celowości i zasadności wydatków budżetowych,
4) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetuMiasta,
5) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) kontrola wstępna pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
8) kontrola wstępna kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
10) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
11) nadzór nad opracowywaniem sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Miasta,
12) opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Prezydenta, dotyczących  prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów
finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
13)  podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu  Miasta,
14)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

Skarbnik sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Finansowy
Zespół ds. Budżetu

 _________________________________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenie majątkowe.

 _________________________________________________________

Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
tel: 044/733-51-24
e-mail: finansowy@um.belchatow.pl

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81354188