Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-85/10
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Berłowska Teresa
 • stanowisko służbowe: Inspektor w Wydziale Spraw Lokalowych
 • data wydania: 29-01-2010
 • data wygaśnięcia: 03-10-2011
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do reprezentowania Gminy Miasto Bełchatów w zarządach nieruchomościami wspólnymi w zakresie wynikającym z ustawy o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 80 poz. 903):
  1. Reprezentowanie Gminy Miasto Bełchatów jako właściciela na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
  2. Analiza kosztów utrzymania części nieruchomości wspólnej oraz własności gminy,
  3. Ustalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych a w szczególności
  -wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  -opłaty za dostawę energii elektrycznej i innych,
  -ubezpieczenia, podatki i inne opłaty,
  -wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  -wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy,
  4. Uczestnictwo w przeglądach technicznych budynków, w których znajdują się komunalne lokale mieszkalne,
  5. Ustalenie zakresu remontów oraz rocznego planu gospodarczego,
  6. Współpraca przy kontroli prowadzonych robót na nieruchomościach,
  w których występuje własność gminy oraz współudział w komisjach odbiorowych wykonanych remontów,
  7. Sprawdzanie rozliczeń za wykonane roboty,
  8. Organizowanie spotkań wspólnot mieszkaniowych,
  9. Współpraca z zarządami i zarządcami,
  10. Zawieranie umów przekraczających zakres zwykłego zarządu w formie przewidzianej prawem,
  11. Bezpośrednie uzgadnianie innych spraw i zadań w nieruchomościach wspólnych pomiędzy właścicielami indywidualnymi, administratorem zasobów mieszkaniowych a Prezydentem Miasta,
  12. Informowanie Prezydenta o realizacji zadań z powyższego pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: art.96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z póź. zm.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84317258