Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-4/10
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kaczmarek Agnieszka
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Wydziale Finansowym
 • data wydania: 04-01-2010
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
    Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych w zakresie:
  rozliczen kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
  - rozliczeń zadań Miasta Bełchatowa, zlecanych do realizacji w ramach zawartych umów,
  - zaangażowania wydatków bieżących i inwestycyjnych, w zakresie zgodności z zawartymi umowami,
  - pieniężnych zwrotów wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o gospodarce nieruchomościami, przestrzegając terminów zwrotów, wysokości przekazywanych kwot, nazw kontrahentów i numerów rachunków bankowych,
  - faktur, rachunków, not obciążeniowych i innych dokumentów równorzędnych, związanych z realizacją wydatków i dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa oraz Miasta Bełchatowa,
  - przelewów bankowych dokonywanych z rachunków Urzędu Miasta Bełchatowa oraz Miasta Bełchatowa, w zakresie zgodności przekazywanych kwot pieniężnych, numerów rachunków bankowych, nazw kontrahentów i dotrzymywania terminów płatności, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
  Podstawa prawna: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z § 13 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa , przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84320532