Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-2/10
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Gawron Edyta
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Wydziale Finansowym
 • data wydania: 04-01-2010
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych, tj.:
  - faktur, rachunków, not obciążeniowych i innych dokumentów równorzędnych, związanych z realizacją wydatków i dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa oraz Miasta Bełchatowa,
  - przelewów bankowych dokonywanych z rachunków Urzędu Miasta Bełchatowa oraz Miasta Bełchatowa, w zakresie zgodności przekazywanych kwot pieniężnych, numerów rachunków bankowych, nazw kontrahentów i dotrzymywania terminów płatności,
  rachunków, list wynagrodzeń i innych dokumentów, w tym dokonywanie potrąceń i naliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy oraz terminowych rozliczeń i zapłat z tego tytułu zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
  Podstawa prawna: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z § 13 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa , przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84320312