Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-16/08
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Mękarski Janusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezydent
 • data wydania: 17-01-2008
 • data wygaśnięcia: 10-05-2010
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasto Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w ramach bieżących obowiązków.
  Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z inną, upoważnioną przez Prezydenta osobą (reprezentacja łączna) oraz upoważnienie do wydawania w imieniu Prezydenta decyzji w sprawie ustalenia i zmiany wysokości podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
  Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 50 ust. 1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego Uchwałą Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 73, poz. 662 z dnia 29 marca 2003 r.) i art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84318213