Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-19/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Grabski Sławomir
 • stanowisko służbowe: p.o. Dyrektora Wydziału Inżynierii
 • data wydania: 16-01-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania w imieniu Przezydenta Miasta Bełchatowa, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału Inżynierii dotyczących :
  1.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
  2.Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie
  urządzeń zapobiegających szkodom.
  3.Nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowanie.
  4.Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
  5.Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z
  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami mchu drogowego oraz reklam.
  6.Lokalizacja w pasie drogowym reklam.
  7.Lokalizacja zjazdów bramowych i ogrodzeń posesji.
  8.Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  9.Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniabnia zbiorników bezoodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  10.Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkowych na obszar obejmujący gminę.
  11.Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych w
  komunikacji miejskiej.
  12.Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy.
  13.Decyzja o wymiarze administracyjnym kar pieniężnych za zniszczenie terenów zielonych oraz samowolne usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
  14.Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  15. Decyzji z nie wywiązywania się z wykonywania obowiązków nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomoścfi.
  oraz postanowień z zakresu:
  1. Zatwierdzania ugód ustalających zmiany stanu wody na gruntach przez właścicieli gruntów.
  2. Opinii Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia programu gospodarkiodpadami niepezpiecznymi.
  3. Opinii Prezydenta Miasta w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  4. Opinii Prezydenta Miasta w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
  5. Uzgodnienia przebiegu linii komunikacyjnej - na wykonanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu obejmującego Gminę Miasto Bełchatów.
  6. Opiniowania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.
  7.Opiniowania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych.

  Podstawa prawna: art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r.. poz. 1591 z późn. zm.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027374