Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Sekretarz Miasta Bełchatowa


 

Sekretarz Miasta

Artur Kurzeja

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

     

      1)   nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków Komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań Radnych oraz opracowywaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie, 

          2)   realizacja uchwał oraz zarządzeń Prezydenta powierzonych mu do wykonania, 

3)        prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu, 

4)        inicjowanie oraz koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami  ludzkimi w Urzędzie, 

5)        realizowanie pod kierunkiem Prezydenta polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie, 

6)        nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami  rzeczowymi Urzędu,

7)       zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i  środków  łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu, 

8)       nadzór nad przestrzeganiem zasad Instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu, 

9)        dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu, 

10)   wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w ramach Systemu Zarządzania Jakością, 

11)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

 

 

Sekretarz Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Organizacyjny
Zespół ds. Informatyki
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
Służba BHP

_______________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenia majątkowe

__________________________________

Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
Sekretariat
tel. 044/733 51 37
fax 044/733 51 40 
e-mail: a.kurzeja@belchatow.pl                                                                                                              

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81354780