Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Sekretarz Miasta Bełchatowa


 

Sekretarz Miasta

Artur Kurzeja

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

      1) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków Komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań Radnych oraz opracowywaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie,

         2) nadzór  nad realizacją uchwał oraz zarządzeń i poleceń Prezydenta,

         3) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu,

4) inicjowanie oraz koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami

ludzkimi w Urzędzie,

5) realizowanie pod kierunkiem Prezydenta polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,

6) nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami  rzeczowymi

Urzędu,

7) zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i  środków  łączności

oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu,

8) nadzór nad przestrzeganiem zasad Instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu

postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwianie i rozstrzyganie spraw

organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu,

9) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,

10) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w ramach

Systemu Zarządzania Jakością,

11) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

Sekretarz Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Organizacyjny
Zespół ds. Informatyki
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
Służba BHP

_______________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenia majątkowe

__________________________________

Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
Sekretariat
tel. 044/733 51 37
fax 044/733 51 40 
e-mail: a.kurzeja@belchatow.pl                                                                                                              

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81353320