Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA >> Sekretarz Miasta Bełchatowa


 

Sekretarz Miasta

Artur Kurzeja

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

1) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, ich realizacją, składaniem wyjaśnień dotyczących wniosków Komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań Radnych oraz opracowywaniem materiałów sprawozdawczych w tym zakresie;

2) realizacja uchwał oraz zarządzeń Prezydenta powierzonych mu do wykonania;

3) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu, w tym nadzór nad opracowywaniem Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy oraz nad stosowaniem zawartych w nich zapisów;

4) inicjowanie oraz koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie;

5) realizowanie pod kierunkiem Prezydenta polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;

6) nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu;

7) zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją Urzędu;

8) nadzór nad przestrzeganiem zasad Instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu;

9) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu;

10) udział w pracach związanych z opracowywaniem Statutu Miasta;

11) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w ramach Systemu Zarządzania Jakością;

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

 Sekretarz Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami: 

Wydział Organizacyjny
Zespół ds. Informatyki
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
Służba BHP

Centrum Informacji Turystycznej

 

_______________________________________

Zobacz również: informacje dodatkowe(cv), oświadczenia majątkowe

__________________________________

Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
Sekretariat
tel. 044/733 51 37
fax 044/733 51 40 
e-mail: a.kurzeja@um.belchatow.pl                                                                                                              

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027261