Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Uchwały Rady Miejskiej >> Uchwały Rady Miejskiej 2016


 
 Uchwała nr XXX/265/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
 Uchwała nr XXX/264/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXX/263/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6.
 Uchwała nr XXX/262/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXX/261/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXX/260/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie .
 Uchwała nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „ WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2017-2019”.
 Uchwała nr XXX/257/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Bełchatowie dotyczącego udzielenia poparcia działań Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” Spółka Akcyjna.
 Uchwała nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/201/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 02 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
 Uchwała nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/237/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 – 2022.
 Uchwała nr XXVIII/248/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVII/246/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXVII/245/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2017 – 2021”.
 Uchwała nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2017 rok”.
 Uchwała nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
 Uchwała nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Bełchatów o wspólnym przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.
 Uchwała nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru części osiedli: Binków oraz Edwardów.
 Uchwała nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla Żołnierzy P.O.W.
 Uchwała nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXVII/236/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały.
 Uchwała nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016- 2028.
 Uchwała nr XXV/233/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzniesienia figury popiersia księdza Teodora Kwarto.
 Uchwała nr XXV/232/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia wykazu zadań i wyrażenia zgody na ich realizację w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” – etap II zgłaszanego o dofinansowanie z Funduszu Spójności na okres programowania 2014-2020 oraz wskazania beneficjenta środków z Funduszu Spójności.
 Uchwała nr XXV/230/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Bełchatowa na okres od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 31 października 2017 roku.
 Uchwała nr XXV/229/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały.
 Uchwała nr XXV/228/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XXV/227/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 Uchwała nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 Uchwała nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – osiedla Budowlanych oraz części osiedla Czaplinieckiego.
 Uchwała nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Politanice, Binków i Zdzieszulice.
 Uchwała nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XXV/222/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XXIV/221/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XXIV/220/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016- 2028.
 Uchwała nr XXIV/219/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów, za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
 Uchwała nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią …………………………. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr XXIV/215/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Pana ............................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bełchatów a Gminą Bełchatów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Bełchatów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXIV/213/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016”.
 Uchwała nr XXIV/211/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie ze spółką Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXIV/210/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie odrzucenia przez Prezydenta Miasta Bełchatowa spadku
 Uchwała nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie
 Uchwała nr XXIII/208/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok
 Uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok
 Uchwała nr XXIII/206/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok
 Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028
 Uchwała nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XXIII/203/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025”
 Uchwała nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2016-2018”
 Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r.
 Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028
 Uchwała nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zapewnienia przez Miasto Bełchatów warunków do osiedlenia się na terenie Bełchatowa rodziny polskiego pochodzenia, ewakuowanej ze Wschodniej Ukrainy
 Uchwała nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXII/194/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie sprzętowe dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania do składu Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/189/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania do składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r
 Uchwała nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028.
 Uchwała nr XXI/186/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochód budżetu Miasta Bełchatowa, za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 Uchwała nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniającą uchwałę Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 Uchwała nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XXI/182/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Uchwała nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XXI/180/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XXI/179/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Bełchatówek".
 Uchwała nr XXI/178/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa "Bełchatówek" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XX/177/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego uchwale nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6.
 Uchwała nr XX/176/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XX/175/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała Nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 Uchwała Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 Uchwała Nr XX/169/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 Uchwała Nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeniesienia przez Miasto Bełchatów na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi prawa własności niezabudowanej nieruchomości w zamian za zrzeczenie się roszczeń.
 Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką.
 Uchwała Nr XX/166/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała Nr XX/165/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2016.
 Uchwała Nr XX/164/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Bełchatowie.
 Uchwała Nr XX/163/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały.
 Uchwała Nr XX/162/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bełchatowa na okres 1 roku, tj. od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
 Uchwała nr XIX/161/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XIX/160/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała nr XIX/159/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w dzierżawę Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółka z o.o.w Bełchatowie 6 szt. autobusów w celu świadczenia usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIX/158/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Bełchatów na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie z tytułu powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2028 roku.
 Uchwała nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIX/156/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” określonego w Studium Wykonalności opracowanego dla tego przedsięwzięcia.
 Uchwała nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę..........................
 Uchwała nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019
 Uchwała nr XVIII/153/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/151/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na 2016 rok.
 Uchwała nr XVIII/150/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zakresu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016”.
 Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia pn. „Bełchatów w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”.
 Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie osiedlenia na terenie Miasta Bełchatowa rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstanu.
 Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie osiedlenia na terenie Miasta Bełchatowa rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstanu.
 Uchwała nr XVIII/142/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz zmiany nazwy i statutu Biblioteki w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81353790