Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Uchwały Rady Miejskiej >> Uchwały Rady Miejskiej 2015


 
 Uchwała nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Uchwała nr XVII/139/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVII/138/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVII/137/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XXVIII/241/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana.............na działanie Prezydenta Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XVII/135/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Uchwała nr XVII/134/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XVII/132/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XVII/129/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 r.
 Uchwała nr XVI/127/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XVI/126/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Bełchatowie.
 Uchwała nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad, wysokości i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
 Uchwała nr XV/123/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie oraz podległych mu funkcjonariuszy.
 Uchwała nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie oraz podległych mu funkcjonariuszy.
 Uchwała nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej
 Uchwała nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego ...
 Uchwała nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr XV/118/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
 Uchwała nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 Uchwała nr XV/115/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików.
 Uchwała nr XV/111/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa -"Ujęcia wody" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa".
 Uchwała nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Pana ..... do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Państwa ……………….. do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - "Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez P. ........do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – „Ujęcia wody".
 Uchwała nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Spółka z o.o z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2015”.
 Uchwała nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr XIV/102/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Uchwała nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 Uchwała nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022”
 Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
 Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do EKO-REGIONU Sp. z o.o. w Bełchatowie i objęcie przez Miasto Bełchatów nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
 Uchwała nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019
 Uchwała nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała nr XIV/95/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2016 rok”
 Uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Uchwała nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Bełchatowa na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku.
 Uchwała nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Bełchatowa w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binków.
 Uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XIII/87/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką.
 Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bełchatowa .
 Uchwała nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bełchatów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 Uchwała nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień Prezydenta Miasta Bełchatowa dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 Uchwała nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 Uchwała nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+”
 Uchwała nr XII/75/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na lata 2016-2019 oraz do zniszczenia nieodebranych dokumentów.
 Uchwała nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 Uchwała nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2014 rok
 Uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2014 rok
 Uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2020.
 Uchwała nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
 Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum.
 Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr X/64/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr X/63/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.
 Uchwała nr X/62/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu osprzętu do realizacji programów profilaktycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Państwa: ............................................................ do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy oraz w uchwale Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała Nr X/59/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Uchwała Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – „Bełchatówek”.
 Uchwała Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką .
 Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta.
 Uchwała Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta.
 Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.
 Uchwała nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa: ... do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa: ................do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy
 Uchwała nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w roku szkolnym 2015/2016
 Uchwała nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego
 Uchwała nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Stałej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zakresu kontroli przeprowadzanych przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2015 roku.
 Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Bełchatowa w roku szkolnym 2015/2016.
 Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2015.
 Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
  NIEWAŻNA Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
 Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa ...... do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
 Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią ......... do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie.
 Uchwała nr V/28/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru radnego Pawła Koszka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie
 Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na 2015 rok.
 Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2021.
 Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016”
 Uchwała nr V/23/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji Mieszkaniowej
 Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
 Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez mieszkańców ulicy Zamoście, ………………….do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała nr V/17/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Pana …….. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią .....do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
 Uchwała Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Pana ........do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81354312