Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Uchwały Rady Miejskiej >> Uchwały Rady Miejskiej 2014


 
 Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Bełchatowa do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bełchatowie
 Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Uchwała Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2021
 Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Uchwała Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie
 Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/6/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/5/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr III/4/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr I/3/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr I/2/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr I/1/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.
 Uchwała nr LI/456/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 października 2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.
 Uchwała nr LI/455/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 października 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2021.
 Uchwała nr LI/454/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Uchwała nr LI/452/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.
 Uchwała nr LI/451/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020.
 Uchwała nr LI/450/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa.
 Uchwała Nr L/449/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką.
 Uchwała Nr L/448/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa.
 Uchwała Nr L/447/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2014-2016”.
 Uchwała Nr L/446/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 Uchwała nr XLIX/445/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Uchwała nr XLIX/444/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2021
 Uchwała nr XLIX/443/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Bełchatów w Rzeczpospolitej Polskiej i Miastem Decin w Republice Czeskiej.
 Uchwała nr XLIX/442/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XLIX/441/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bełchatowa do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu, zdefiniowanego w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo -Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew, w celu podpisania porozumienia w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego obszaru.
2 3 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81355384