Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Uchwały Rady Miejskiej >> Uchwały Rady Miejskiej 2013


 
 Uchwała nr XLIII/380/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Bełchatowa skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XLIII/379/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok.
 Uchwała nr XLIII/378/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2021
 Uchwała nr XLIII/377/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Uchwała nr XLIII/376/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020
 Uchwała nr XLIII/375/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
 Uchwała nr XLIII/374/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XLII/373/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Uchwała nr XLII/372/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 2020.
 Uchwała nr XLII/371/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XLII/369/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2018.
 Uchwała nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XLII/367/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
 Uchwała nr XLII/366/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatów na 2014 rok”.
 Uchwała nr XLII/365/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
 Uchwała nr XLII/364/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultowania z Radą działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 Uchwała nr XLII/363/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Uchwała nr XLII/362/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i kanalizacji „WOD-KAN” Spółka z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2014 – 2016
 Uchwała nr XLI/361/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok.
 Uchwała nr XLI/360/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020.
 Uchwała nr XLI/359/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała nr XLI/358/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego.
 Uchwała nr XLI/357/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Bełchatowie.
 Uchwała nr XLI/356/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku przy pl. Wolności 5 w Bełchatowie.
 Uchwała nr XLI/355/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Miastem Bełchatów w Rzeczypospolitej Polskiej i Miastem Považská Bystrica w Republice Słowackiej.
 Uchwała nr XLI/354/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Miastem Bełchatów w Rzeczypospolitej Polskiej i Miastem Jużnoukraińsk w Republice Ukraińskiej.
 Uchwała nr XLI/353/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Bełchatów.
 Uchwała nr XLI/352/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Bełchatów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XLI/351/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa.
2 3 4 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81355200