Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Uchwały Rady Miejskiej >> Uchwały Rady Miejskiej 2011


 
 Uchwała nr XIX /144/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Uchwała nr XIX /143/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2011-2020
 Uchwała NR XIX/142/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemców
 Uchwała NR XIX/141/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemców
 Uchwała nr XVIII/140/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielania świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego dla mieszkańców gminy Miasto Bełchatów
 Uchwała nr XVIII/139/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Uchwała nr XVIII/138/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020
 Uchwała nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
 Uchwała nr XVIII/136/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zbycia części udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie należących do Miasta Bełchatów
 Uchwała nr XVIII/135/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli należących do Miasta Bełchatów
 Uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Uchwała nr XVIII/133/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2011-2020
 Uchwała nr XVII/132/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym
 Uchwała nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Uchwała nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2011-2020
 Uchwała nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana S.M..
 Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2012 rok".
 Uchwała nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
 Uchwała nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 Uchwała nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
 Uchwała nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 Uchwała nr XVII/122/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia planu zbywania nieruchomości i lokali mienia komunalnego i nabywania nieruchomości do zasobów gminy Miasto Bełchatów
 Uchwała nr XVII/121/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Uchwała nr XVII/120/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XVII/119/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panów Ł. i P. P. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego.
 Uchwała nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panie: T. S. i A. S. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Uchwała nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości nr 341 na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Uchwała nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez mieszkańców ulicy Emilii Plater do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego.
 Uchwała nr XVII/115/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych przez Pana S.M. i Panią U.Z. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego.
2 3 4 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81355030