Strona główna
  Menu podmiotowe >> Samorząd >> Rada Miejska VI kadencja 2010-2014 >> Uchwały Rady Miejskiej >> Uchwały Rady Miejskiej 2012


 
 Uchwała nr XXXII/277/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana (wyłączeń dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.)
 Uchwała nr XXXII/276/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Uchwała nr XXXII/275/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013-2020
 Uchwała nr XXXII/274/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Uchwała nr XXXII/273/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2012-2020
 Uchwała nr XXXII/272/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały
 Uchwała nr XXXII/271/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/475/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 5 października 2006 roku dotyczącej uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. -KAN”. Sp. z o.o. w Bełchatowie na lata 2007-2013
 Uchwała nr XXXII/270/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział PK Sanikom Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Uchwała nr XXXII/269/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów
 Uchwała nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
 Uchwała nr XXXII/267/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Bełchatowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa
 Uchwała nr XXXI/265/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Uchwała nr XXXI/264/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2012-2020
 Uchwała nr XXXI/263/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2013-2016
 Uchwała nr XXXI/262/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatów na 2013 rok”.
 Uchwała nr XXXI/261/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013
 Uchwała nr XXXI/260/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony
 Uchwała nr XXXI/259/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia planu zbywania nieruchomości i lokali mienia komunalnego i nabywania nieruchomości do zasobów gminy Miasto Bełchatów na rok 2013
 Uchwała nr XXXI/258/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką
 Uchwała nr XXXI/257/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.
 Uchwała nr XXXI/256/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały
 Uchwała nr XXXI/255/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały.
 Uchwała nr XXX/254/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Bełchatowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 Uchwała nr XXX/253/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Bełchatowa do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bełchatowie.
 Uchwała nr XXX/252/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 r. .w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała nr XXX/251/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 Uchwała nr XXX/250/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 Uchwała nr XXX/249/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bełchatowa na lata 2012-2032”
 Uchwała nr XXX/248/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.
2 3 4 5 »
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 81354956