Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Prezydenta Miasta


 
 Zarządzenie Nr 353 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bełchatowa i w pozostałych samorządowych jednostkach organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 352 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 351 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 350 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 349 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie współpracy z miastami z partnerskimi.
 Zarządzenie Nr 348 z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
 Zarządzenie Nr 347 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
 Zarządzenie Nr 346 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 345 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ,,Zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa".
 Zarządzenie Nr 344 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wartości składników majątku ruchomego oraz nieodpłatnego ich przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie na jej wniosek.
 Zarządzenie Nr 343 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta.
 Zarządzenie Nr 342 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wystawiania, rejestrowania oraz rozliczania polecenia wyjazdu służbowego dla kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 341 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 340 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miasta Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 339 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 338 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 337 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028
 Zarządzenie Nr 336 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 335 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 334 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Jaś i Małgosia " w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 333 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
 Zarządzenie Nr 332 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 331 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 330 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 329 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia " w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 328 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 327 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 326 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 325 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji do oszacowania wartości majątku ruchomego zakupionego ze środków własnych Towarzystwa Sportowego "AS".
 Zarządzenie Nr 324 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji do odbioru oraz przekazania nieruchomości i środków trwałych w związku z rozwiązaniem umów dzierżawy i utworzeniem Miejskiego Centrum Sportu.
 Zarządzenie Nr 323 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu miasta Bełchatowa dla samorządowych instytucji kultury.
 Zarządzenie Nr 322 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 25 lutego 2008 w sprawie przyjęcia zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego przez Gminę Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 321 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powolania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności do dalszego użytkowania majątku ruchomego.
 Zarządzenie Nr 320 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 319 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 318 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 317 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 316 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 315 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 314 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 313 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 312 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 311 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku gospodarczego o nr inw. 108/835 położonego przy ul. Sienkiewicza 68 na działkach o nr. 1056/1 i 1056/2, obr. 5 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 310 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisj Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku gospodarczego o nr inw. 108/835 przy ul. Sienkiewicza 84, dz. nr 1056/1 i 1056/2 obr. 5 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 309 z dnia 6 grudnia 2016 r.w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i przyłącza i kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 308 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia" w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 307 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w ramach otwartego konkursu ofert.
 Zarządzenie Nr 306 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – zadanie pod nazwą: "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym".
 Zarządzenie Nr 305 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 304 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 303 z dnia 28 listopda 2016 r. w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi- zadanie pod nazwą: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2017, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 7A”, - przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii- zadanie pod nazwą: „Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w roku 2017", -przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Klubu Abstynenckiego", - przeciwdziałania narkomanii- zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii", - pomocy społecznej- zadanie pod nazwą: "Świetlica Środowiskowa Arka. Działania opiekuńczo wychowawcze",
 Zarządzenie Nr 302 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji.
 Zarządzenie Nr 301 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 300 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 299 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. w roku szkolnym 2016/2017.
 Zarządzenie Nr 298 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2016/2017.
 Zarządzenie Nr 297 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy i urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 296 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r.
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiso inspektora ds. społeczno-administracyjnych w Zespole ds. Pomcy Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania Zespołu spisowego.
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 14 listopda 2016 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Wolontariusz Roku”, Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Wolontariusz Roku”.
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Dobrodziej Roku”, powołania Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Dobrodziej Roku”.
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, będącego jednostką budżetową Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 r.
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności mebli biurowych zgłoszonych do zagospodarowania przez Wydział Organizacyjny.
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa na 2017 rok i pojektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określanie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku jednostce organizacyjnej - Publicznemu Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów z siedzibą w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku jednostce organizacyjnej - Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Bełchatowa Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczących Zespołów spisowych.
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 147/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zatwierdzenia ,,Instrukcji inwentaryzacyjnej".
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury.
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 271 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników 20. Ulicznego Biegu ,,BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA".
  Zarządzenie Nr 270 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 269 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 268 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 267 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok,
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 Zarządzenie Nr 264 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia list mieszkaniowych.
 Zarządzenie Nr 263 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 244/2013 z dnia 14 października 2013 roku.
 Zarządzenie Nr 262 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 261 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku.
 Zarządzenie Nr 260 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 259 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 258 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakres kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 257 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 256 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 255 z dnia 30 wrześna 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku.
 Zarządzenie Nr 254 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 253 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. centralizaacji rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 252 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego.
 Zarządzenie Nr 251 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
 Zarządzenie Nr 250 z dnia 26 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 Zarządzenie Nr 249 z dnia 26 września 2016 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i które są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 Zarządzenie Nr 248 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko ds. księgowości syntetycznej dochodów i obsługi kasowej w Wydziele Finansowym w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 247 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego na: "Zakup energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej".
 Zarządzenie Nr 246 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 245 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 244 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Zespołu ds. Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 243 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 17-09-2016 r. o godzinie 16.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 242 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Mieszkaniowej.
 Zarządzenie Nr 241 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 239 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 240 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 238 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, określenia jej organizacji, składu, trybu jej prac, zakresu obowiązków jej członków.
 Zarządzenie Nr 237 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2016.
 Zarządzenie Nr 236 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 235 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 234 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad kwalifikacji punktowej w odniesieniu do wniosków w sprawach mieszkaniowych.
 Zarządzenie Nr 233 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 230 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 229 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 228 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ul. Przemysłowej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 227 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 226 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 roku.
 Zarządzenie Nr 224 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2016 roku oddziału integracyjnego na poziomie klasy IV w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 223 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2016 roku oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 222 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022.
 Zarządzenie Nr 221 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 220 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 219 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 218 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2016 roku.
 Zarządzenie Nr 217 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
 Zarządzenie Nr 216 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2016 roku.
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta zawodnikom Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w 2016 r.
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 211 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2016 roku oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w III Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utowrzenie z dniem 1 września 2016 r. oddziału sportowego na poziomie klasy I w III Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej zleconej w 2016 roku Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycje materiałów wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełchatowie przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2016 r.
 Zarządzenie Nr 205 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w ramach otwartego konkursu ofert.
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenia Nr 200 z dnia 11 sierpnia 2016 r. o zmianie zarządzenia nr 1/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią .......do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Pana.............do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 11 sierpnia 2016 r. sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 195 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2017-2028.
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 12-08-2016 r. o godzinie 19.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym".
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia.
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 183 z dnia 25 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r.
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie nr 179 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. budżetu w Zespole ds. Budżetu.
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Miasta Bełchatowa na lata 2016-2022.
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 165 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 8 im. Bajkowy Zakątek w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 164 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 8 im. Bajkowy Zakątek w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016.
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 160 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 159 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 158 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla zawodników 40. Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa".
 Zarządzenie Nr 157 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Organizacyjny.
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Organizacyjny.
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 151 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 149 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie Pani Urszuli Wilk.
 Zarządzenie Nr 148 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie Pani Małgorzaty Rupiety.
 Zarządzenie Nr 147 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Instrukcji inwentaryzacyjnej".
 Zarządzenia Nr 146 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia.
 Zarządzenie Nr 145 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 144 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie budynku handlowego na os. Dolnośląskim 201A na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 143 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 142 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego na rzecz jego współwłaściciela.
 Zarządzenie Nr 141 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 140 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości pokrywania kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 Zarządzenie Nr 139 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Sieradzkiej i ulicy Kaliskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Sienkiewicza na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 136 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzec ich najemców
 Zarządzenie Nr 135 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 134 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za rok 2015.
 Zarządzenie Nr 133 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 132 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 131 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 130 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 129 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 128 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 126 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  Zarządzenie Nr 124 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania.
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za rok 2015.
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za rok 2015
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 116 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 115 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania nieodpłatnie materiałów promocyjnych Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2016/2017, zmienionego zarządzeniem nr 63/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2016/2017.
 Zarządzenie Nr 109 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania.
 Zarządzenie Nr 108 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu współpracy z miastami partnerskimi.
 Zarządzenie Nr 107 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 r.
 Zarządzenie Nr 105 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 104 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko głównego specjalisty - REWIDENTA w Zespole ds. Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 103 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. prawnych w Kancelarii Prezydenta w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 101 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji w zakresie ewidencji, umarzania i udokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi".
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 96 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania założeń Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2016-2018.
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia.
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Czaplinieckiej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Bema i ulicy Sikorskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 87 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 314/2015 z dnia 14 października 2015 roku..
 Zarządzenie Nr 86 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia list mieszkaniowych.
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 81 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkól, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 79 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem naboru uczestników do projektu pn. "Inwazja Talentów" współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - umowa Grant Standardowy nr 21520331
 Zarządzenie Nr 78 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa.-
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ,,Instrukcji kasowej".
 Zarządzenie Nr 76 dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ,,Instrukcji gospodarki magazynowej towarów promocyjnych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 75 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Miasta Bełchatowa za okres od 01.01.2015- 31.12.2015 roku.
 Zarządzenie Nr 74 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 72 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Zarządzenie Nr 70 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2017 rok.
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi projektu System Zielonych Inwestycji - energooszczędne oświetlenie uliczne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa”
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 368/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 14. 12. 2015 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2016/2017.
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru robót instalacyjnych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 59 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru i gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych w Zespole ds. Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci wspólnej sieci wodociągowej i wspólnego przyłącza kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środka trwałego w postaci kładki drewnianej zgłoszonej do likwidacji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji podmiotowych za rok 2015, udzielonych samorządowym instytucjom kultury Miasta Bełchatowa, na realizację zadań statutowych.
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 roku Miejskiemu Centrum Kultury w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionych rozliczeń z udzielonych z budżetu Miasta Bełchatowa w 2015 roku dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do realizacji programów profilaktycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 50 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środka trwałego w postaci kładki drewnianej zgłoszonej do likwidacji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji celowych udzielonych i przekazanych w 2015 r. na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Bełchatowa i objęte opieką niepublicznych żłobków
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu oświaty i wychowania.
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia.
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zamiany gruntu.
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 37 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Koordynatora Centrum Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektu pn. ,,Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury"
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji w przedmiocie organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt w Bełchatowie oraz zakazu dystrybucji materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta na terenie placówek oświatowych w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku jednostce organizacyjnej - Straży Miejskiej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania stypendiów Miasta Belchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2016/2017
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2016.
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku jednostce organizacyjnej - Publicznemu Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Miasta Bełchatowa w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym.
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę.
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę.
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. dotowania szkół i przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Koordynatora Centrum Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 9 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa”
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogolnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięci sportowe
 Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 3 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok
 Zarządzenie Nr 2 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2016 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 350/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 listopada 2015 roku
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 385 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021.
 Zarządzenie Nr 384 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
 Zarządzenie Nr 383 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatów
 Zarządzenie Nr 382 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych- budowli w postaci przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 381 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 380 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowaniaoraz sporządzania protokołów zaginięcia (zagubienia, kradzieży) druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 379 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 378 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 377 z dnia 21 grudnia 2015 roku sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 376 z dnia 21 grudnia 2015 roku sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 375 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację-rozbiórkę budynku portierni o nr inw. 109/3271 położonego przy ul.Staszica 5 dz. nr 643/23 obr.10 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 374 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w ramach otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 373 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 372 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 Zarządzenie Nr 371 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 370 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016
 Zarządzenie Nr 369 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 368 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 367 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2013 z dnia 15.04.2013 roku
 Zarządzenie Nr 366 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 365 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 364 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 363 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 362 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 361 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 360 z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku portierni przy ul. Stanisława Staszica, dz.643/23 obr. 10 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 359 z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów za okulary lub soczewki ochronne do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
 Zarządzenie Nr 358 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 357 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2015/2016
 Zarządzenie Nr 356 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 Zarządzenie Nr 355 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 354 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu pożarniczego marki Star 266 o nr rej. PTP 378D na rzecz jednostki OSP Bełchatów
 Zarządzenie Nr 353 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 352 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa i jednostkach organizacyjnych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 351 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, współpracy z miastami partnerskimi oraz kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 350 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi- zadanie pod nazwą: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2016, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 7A”, - przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii- zadanie pod nazwą: „Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w roku 2016", - przeciwdziałania alkoholizmowi- zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Jadłodajni dla mieszkańców Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym”, -przeciwdziałania narkomanii- zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Klubu Abstynenckiego", - przeciwdziałania narkomanii- zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii", - pomocy społecznej- zadanie pod nazwą: "Świetlica Środowiskowa Arka. Działania opiekuńczo wychowawcze", - pomocy społecznej- zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny", - kultury fizycznej i sportu- zadanie pod nazwą: "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno- Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2016", -kultury fizycznej i sportu- zadanie pod nazwą: "Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2016", - kultury fizycznej i sportu- zadanie pod nazwą: "Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2016".
 Zarządzenie Nr 349 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 Zarządzenie Nr 348 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzania dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 347 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
 Zarządzenie Nr 346 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Belchatowa.
 Zarządzenie Nr 345 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 344 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 343 z dnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zgłaszania do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa, projektów z zakresu rewitalizacji.
 Zarządzenie Nr 342 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa na 2016 rok i projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2024.
 Zarządzenie Nr 341 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatopwa dla zawodników 19. Ulicznego Biegu "BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA".
 Zarządzenie Nr 340 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 r.
 Zarządzenie Nr 339 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa .........* do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - „Ujęcia wody"
 Zarządzenie Nr 338 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 337 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie złożonej przez złożonej przez Pana .........* do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - „Ujęcia wody"
 Zarządzenie Nr 336 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Wyszyńskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 335 z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 334 z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji inwestycyjnej zleconej w 2015 r. Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 333 z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 332 z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 331 z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 330 z dnia 02 listopada 2015 roku w w sprawie zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 329 z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 328 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 327 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 326 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej środków trwałych, sprzętu, materiałów i wyposażenia magazynowego Obrony Cywilnej oraz powołania Miejskiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
 Zarządzenie Nr 326 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej środków trwałych, sprzętu, materiałów i wyposażenia magazynowego Orony Cywilnej oraz powołania Miejskiej Komisji Inwentaryzacjyjnej sprzętu, materiałów i wyposażeia Obrony
 Zarządzenie Nr 325 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 324 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Pana …........* do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - „Ujęcia wody"
 Zarządzenie Nr 323 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz określenia wartości składanika majątku ruchomego-samochodu pożarniczego marki Star 266 z motopompą o nr rej. PTP 378D
 Zarządzenie Nr 322 z dnia 26 października 2015 roku w prawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji snitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 321 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 320 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 319 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 318 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ogłoszeni Konkursy "Wolnotariusz Roku",powołania Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Wolnotariusz Roku"
 Zarządzenie Nr 317 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu "Dobrodziej Rok", powołania Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Dobrodziej Roku".
 Zarządzenie Nr 316 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego
 Zarządzenie Nr 315 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 314 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przyjęcia list mieszkaniowych.
 Zarządzenie Nr 313 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 312 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w postaci przyłącza wodociągowego, przyłącza kanlizacji sanitarnej i przyłacza kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 311 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 310 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury.
 Zarządzenie Nr 309 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego na : "Zakup energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej"
 Zarządzenie Nr 308 z dnia 05 października 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w postaci przyłaącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłacza kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 307 z dnia 5 października 2015 rok w sprawie zmianyzarządzenia n 30/2009 Przezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 306 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 305 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przatargu
 Zarządzenie Nr 304 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 303 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych w Bełchatowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 Zarządzenie Nr 302 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 301 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na rok 2015.
 Zarządzenie Nr 300 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2015 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiczngo w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą „Organizacja zajęć korekcyjno- usprawniających” dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 299 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 298 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 297 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 296 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osbowego miejskiej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych prodkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 21 września 2015 roku nie zostało podjęte.
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie informacji o liczbie uczniów, rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkół podstawowych oraz w klasach IV technikum, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłącza wodociągowego i przyłączy kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 18-09-2015 r. o godzinie 18.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022.
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 7 września 2015 r.w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2015 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 137/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2015.
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Bełchatowie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 259/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 05-09-2015 r. o godzinie 17.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miasta "Bełchatów" w znaku towarowym.
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - pod nazwą : "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2015 r. jednego oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowe
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 01 września 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 271/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
 Zarządzenie Nr 270/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 269/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2015 roku
 Zarządzenie Nr 268/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
 Zarządzenie Nr 267/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowanych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2015 roku
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 25 sierpnia2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 278/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 listopada 2013 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektu pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatów"
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 25 sierpnia2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych-budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 264 z dnia 25 sierpnia2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych w postaci przyrządów do ćwiczeń zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 263/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w Zespole ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta Bełchatowa (2 etaty)
 Zarządzenie Nr 262/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 250/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie Nr 261/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 260/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 189/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie "Instrukcji w zakresie ewidencji, umarzania i udokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi"
 Zarządzenie Nr 259/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 05-09-2015 r. o godzinie 17.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 258/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu pracy i szczegółowości materiałów dotyczących aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2016-2021
 Zarządzenie Nr 257/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie założeń do prjektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 256/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 255/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 254/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 253/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 252/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 251/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 250/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 249/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 248/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 247/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 246/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 245/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 244/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 243/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 242/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 241/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 240/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 239/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 238/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 6 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 237/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 236/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 235/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 234/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 233/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Bełchatowie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 Zarządzenie Nr 230/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego i bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., a także z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I i II tura)
 Zarządzenie Nr 229/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 r.
 Zarządzenie Nr 228/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 Zarządzenie Nr 227/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie jadłodajni - kuchni społecznej dla mieszkańców miasta Bełchatowa w szczególności osób z problemem alkoholowym i ich rodzin"
 Zarządzenie Nr 226/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 225/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 224/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Formacji Obrony Cywilnej Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 223/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA SUPERB SEDAN AMBIENTE 1.8 T o nr rejestracyjnym EBE 99VM
 Zarządzenie Nr 222/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 221/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 220/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 219/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 218/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015
 Zarządzenie Nr 217/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015
 Zarządzenie Nr 216/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej oraz zmiany Zarządzenia Nr 74 z dnia 14.04.2014 r.
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Dąbrowskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 211 z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego w Zespole ds. Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności oraz określenia wartości składnika majątku ruchomego przekazanego przez Wydział Organizacyjny celem dalszego zagospodarowania.
 Zarządzenie Nr 205 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 267 z dnia 27 września 2010r.
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2015 r. jednego oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Koncepcji rozwoju sieci teleinformatycznych na terenie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 200 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania podręcznikami do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 195 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 8 im. Bajkowy Zakątek w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wysokości i przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla zawodników XXXIX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. administracyjnych i zamówień publicznych Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 183 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Bełchatowa w 2014 roku przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 179 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych w postaci przyrządów do ćwiczeń zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Inżynierii.
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego o nr inw. 110/697 położonego przy ul. Sienkiewicza 14, dz. 104/6 obr. 04 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku gospodarczego służącego jako obiekt pomocniczy obsługujący budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Lipowej 11, dz. 516/17 obr. 08 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru robót budowlanych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. sportu i komunikacji społecznej w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia nr 100/2014 z dnia 26 maja 2014 roku dotyczącego powołania Zespołu Zadaniowego ds. pozyskiwania i obsługi inwestora zewnętrznego.
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzec ich najemców.
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2015 r. jednego oddziału integracyjnego na poziomie klasy IV w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 165 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 164 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku gospodarczego przy ul. Lipowej 11, dz. 516/17 obr. 08 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania oraz sporządzania protokołów zaginięcia (zagubienia, kradzieży) druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 160 z dnia 05.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 Zarządzenie Nr 159 z dnia 05.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zarządzenie Nr 158 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ,,Instrukcji kasowej".
 Zarządzenie Nr 157 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 403/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji gospodarki magazynowej towarów w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 155 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie procedur postępowania w zakresie windykacji dochodów budżetowych, realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa, z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych i pozostałych należności, do których zastosowanie ma ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności cywilnoprawnych.
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 151 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad oraz wysokości stawek opłat wydzierżawiania i użyczania terenu Placu Gabriela Narutowicza w Bełchatowie z wyłączeniem podestów na tzw. "ogródki gastronomiczne".
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 149 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 148 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego o nr inw. 110/697 przy ul. Sienkiewicza 14, dz. 104/6 obr. 04 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 147 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Przemysłowej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 146 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 145 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 144 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 143 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 142 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2016 rok.
 Zarządzenie Nr 141 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa”
 Zarządzenie Nr 140 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu
 Zarządzenie Nr 139 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do nieodpłatnego używania Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Volkswagen o numerze rejestracyjnym EBE-CG80
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia nr 50/2014 z dnia 18 marca 2014 roku dotyczącego powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa oraz przyjęcia zasad i trybu aktualizacji Strategii
 Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego o nr inw. 110/5867 położonego przy ul. Zamoście 111, dz. 94/21 obr. 21 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228/2014 z dnia 13.10.2014 r.
 Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie Pani Elżbiety Ceglarek
 Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej, stanowiącej własność gminy Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 126 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 278/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 277/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 124 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sienkiewicza Nr 40 w Bełchatowie na działce nr 129/2 o pow. 0,1952 ha w obr. 4 miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Pani Beaty Piwowarskiej.
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie Pani Beaty Piwowarskiej
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 116 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 115 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w roku 2015 zleconych w zakresie: - przeciwdziałania alkoholizmowi- zadanie pod nazwą: „Grupa Wsparcia Prawda”, realizowanego w formie wsparcia zadania przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, - kultury fizycznej i sportu- zadanie pod nazwą: „Trzymaj formę- cykl zajęć sportowych dla seniorów na jesienną szarugę”, realizowanego w formie wsparcia zadania przez Rzymskokatolicką Parafię N.M.P. Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie, - kultury fizycznej i sportu- zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie sportu i rekreacji przez Klub Abstynencki”, realizowanego w formie wsparcia zadania przez Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL”, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- zadanie pod nazwą: „Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej”, realizowanego w formie wsparcia zadania przez Ochotniczą Straż Pożarna Bełchatów- Grocholice.
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury III Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 Zarządzenie Nr 109 z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego o nr inw. 110/5867 przy ul. Zamoście 111, dz. 94/21 obr. 21 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 108 z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 107 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2015 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyczne kompleksowe badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat”.
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia list mieszkańców.
 Zarządzenie Nr 105 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 241/2012 z dnia 24.09.2012 roku.
 Zarządzenie Nr 104 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 z dnia 30.04.2012 roku.
 Zarządzenie Nr 103 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ulic: Podmiejskiej i Piłsudskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 101 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką , Lipową i Aleją Włókniarzy.
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2015 r. dwóch oddziałów integracyjnych na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Polityki Jakości dla Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 96 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Systemu Oceny Pracowników „SOP” oraz Systemu Oceny Pracowników „SOP” Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Miasta Bełchatowa za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014 roku.
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2015 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: ,,Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2015”.
 Zarządzenie Nr 87 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 86 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia przekazanych środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 81 z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 79 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia
 Zarządzenie Nr 78 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 76 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie odwołania pani Elżbiety Tąpały ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 16-03-2015 r. o godzinie 18.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Głównych Stanowisk Kierowania Prezydenta Miasta Bełchatowa w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Bełchatowa na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 Zarządzenie Nr 72 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie cofnięcia stypendium Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu- zadanie pod nazwą: ,,Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2015”.
 Zarządzenie Nr 70 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej, na podstawie uchwały nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, dla Przedszkola Niepublicznego Akademia Uśmiechu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 44, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 1 września 2014 roku pod numerem WOS.4430.2.2014.
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały Nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie, ul. Lipowa 5, działającej na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 sierpnia 2014 roku pod numerem WOS.4430.1.2014.
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 59 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości w drodze darowizny
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości w drodze darowizny
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2015.
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2014 roku.
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym muzealiów
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Raportu z audytu przeprowadzonego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o. o. w Bełchatowie w dniach od 26 stycznia do 13 lutego 2015 roku, ustalającego ostateczną maksymalną wysokość należnej Spółce rekompensaty z tytułu świadczonych usług za 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 50 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie drugiego pisemnego przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku - materiałów stanowiących element nakładów inwestycyjnych
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2014 r. na dzieci objęte opieką niepublicznego żłobka oraz klubu dziecięcego i zamieszkałe na terenie miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego Zespole ds. Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji inwestycyjnych zleconych w 2014 roku w samorządowych instytucjach kultury.
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2015 rok.
 Zarządzenie Nr 37 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej i przekazanej w 2014 r. samorządowym instytucjom kultury Miasta Bełchatowa na realizację zadań statutowych
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Państwa B. i E. P. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Panią J. M. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu - Kancelaria Główna w Kancelarii Prezydenta w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownika Biura Rady Miejskiej w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zasad udostępniania nazwy Bełchatów w znaku towarowym
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie w zmiany zarządzenia Nr 143/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały Nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, ul. Edwardów 5, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów zgodnie z Zaświadczeniem Nr 1/2009 o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych z dnia 9 października 2009 r. pod numerem WOS.4320-1/2009.
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały Nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie, ul. Fabryczna 6, działającego na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 sierpnia 2005 roku, Nr WK 4312-1/2005 zmienionej decyzją o zmianie decyzji Nr WK 4312-1/2005 z dnia 8 sierpnia 2005r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w dniu 15 lutego 2006 roku.
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 139/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej, na podstawie uchwały nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, dla Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w Bełchatowie, ul. Nehrebeckiego 25, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 6 kwietnia 2010 roku pod numerem WOS.4320-1/10.
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 140/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej, na podstawie uchwały nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, dla Przedszkola Niepublicznego Klub Malucha Baby Town w Bełchatowie, ul. Armii Krajowej 18, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 2 stycznia 2012 roku pod numerem WOS.4430.2.2012.
 Zarządzenie 24 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji dzielonej, na podstawie uchwały nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, dla Przedszkola Niepublicznego Akademia Małych Smoków w Bełchatowie, ul. Nehrebeckiego 31, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 17 grudnia 2012 roku pod numerem WOS.4430.5.2012.
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w ramach otwartego konkursu ofert.
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku-materiałów stanowiących element nakładów inwestycyjnych
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych – budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie nr 16 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Pełnomocnika ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 stycznia 2015 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 19 stycznia 2015 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 16 stycznia 2015 r. w/s podziału zadań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 16 stycznia 2015 r. w/s ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 9 z dnia 12 stycznia 2015 r. w/s ogłoszenia drugiego naboru na członka Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 12 stycznia 2015 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 12 stycznia 2015 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 7 stycznia 2015 r. w/s powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 5 stycznia 2015 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 4 z dnia 5 stycznia 2015 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 3 z dnia 5 stycznia 2015 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 2 z dnia 5 stycznia 2015 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej przez mieszkańców do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 5 stycznia 2015 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenia Nr 318/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie "Instrukcji kasowej"
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 30 grudnia 2014 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu ofert na rok 2015 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 269/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2015, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 7A"; kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno- Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2015"; kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: "Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2015", realizowanego w formie powierzenia zadania przez Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "AS" w Bełchatowie; przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie oradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2015"; pomocy społecznej - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny"
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 30 grudnia 2014 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, współpracy z miastami partnerskimi oraz kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 30 grudnia 2014 r. w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 30 grudnia 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 29 grudnia 2014 r. w/s powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w ramach Otwartego Konkursu Ofert
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 29 grudnia 2014 r. w/s powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 29 grudnia 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 22 grudnia 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłaczy kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 22 grudnia 2014 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 22 grudnia 2014 r. w/s sprzedaży lokali ieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko dyrektora w Kancelarii Prezydenta
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w Zespole Obsługi Prawnej
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s zmian w budżecie MIasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s ogłoszenia naboru na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełhatowa oraz zmiany Zarządzenia Nr 261/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24 listopada 2014 r.
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełcható
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s sprzedaży lokalu użytkowego
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 15 grudnia 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 11 grudnia 2014 r. w/s wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 9 grudnia 2014 r. w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu i Schematu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 9 grudnia 2014 r. w/s powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 271 z dnia 9 grudnia 2014 r. w/s odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 270 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 269 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałaniaalkoholizmowi, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i rzeciwdziałania narkomanii.
 Zarządzenie Nr 268 z dnia 28 listopada 2014 roku
 Zarządzenie Nr 267 z dnia 28 listopada 2014 roku
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 28 listopada 2014 roku
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 264/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 263/2014 roku z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 262/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa".
 Zarządzenie Nr 261/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 260/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 259/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie sprzedazy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 258/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 257 z dnia 19 listopada 2014 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 256 z dnia 18 listopada 2014 r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie utworzenia Bełchatowskiej Rady Seniorów
 Zarządzenie Nr 255 z dnia 14 listopada 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 254 z dnia 14 listopada 2014 r. w/s przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa na 2015 rok i projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Zarządzenie Nr 253 z dnia 10 listopada 2014 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników 18. Ulicznego Biegu "BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA"
 Zarządzenie Nr 252 z dnia 10 listopada 2014 r. w/s sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej
 Zarządzenie Nr 251 z dnia 10 listopada 2014 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 250 z dnia 10 listopada 2014 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży materiałów stanowiących element nakładów inwestycyjnych
 Zarządzenie Nr 249 z dnia 10 listopada 2014 r. w/s przyjęcia protokołu Komisji Kwalifikacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr 210/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22.09.2014 r.
 Zarządzenie Nr 248 z dnia 10 listopada 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 247 z dnia 10 listopada 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 246 z dnia 3 listopada 2014 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 241/2012 z dnia 29.09.2012 roku
 Zarządzenie Nr 245 z dnia 3 listopada 2014 r. w/s przystąpienia do połączenia i ponownego podziału nieruchomości
 Zarządzenie Nr 244 z dnia 3 listopada 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 243 z dnia 3 listopada 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 242 z dnia 3 listopada 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 241 z dnia 31 października 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 240 z dnia 30 października 2014 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 Zarządzenie Nr 239 z dnia 30 października 2014 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 220/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 06 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2014
 Zarządzenie Nr 238 z dnia 28 października 2014 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 237 z dnia 27 października 2014 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 236 z dnia 27 października 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 235 z dnia 27 października 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 234 z dnia 27 października 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015
 Zarządzenie Nr 233 z dnia 20 października 2014 r. w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 20 października 2014 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 60/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 kwietnia 2012 r. w/s powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 20 października 2014 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe w 2014 r.
 Zarządzenie NR 230 z dnia 20 października 2014 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury
 Zarządzenie NR 229 z dnia 16 października 2014 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 24-10-2014 r. o godzinie 18.00 przy ul.Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 228 z dnia 13 października 2014 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 227 z dnia 13 października 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 226 z dnia 13 października 2014 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 13 października 2014 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 224 z dnia 13 października 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 223 z dnia 13 października 2014 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 222 z dnia 13 października 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 221 z dnia 6 października 2014 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 220 z dnia 6 października 2014 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą "Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2014"
 Zarządzenie Nr 219 z dnia 6 października 2014 r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 218 z dnia 30 września 2014 r w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 r.
 Zarządzenie Nr 217 z dnia 29 września 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 216 z dnia 29 września 2014 r. w/s zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 29 września 2014 r. w/s informacji o liczbie uczniów, rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i IV szkół podstawowych oraz klasach III szkół ponadgimnazjalnych, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 24 września 2014 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 197/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 02 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą "Słyszę" - akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 22 września 2014 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 191/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 sierpnia 2014 r.oku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą: Działania profilaktyczne "Zdrowa Niedziela" edycja jesienna
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 22 września 2014 r. w/s sprzedaży likali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 211 z dnia 22 września 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 22 września 2014 w/s powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności oraz określenia wartości materiałów stanowiących element nakładów inwestycyjnych
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 15 września 2014 r. w/s przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 15 września 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Bocznej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 15 września 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy 1 Maja na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 15 września 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Lipowej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 205 z dnia 15 września 2014 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 15 września 2014 r. w/s wyznaczenia nauczycieli do zastępstw w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 8 września 2014 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 8 września 2014 r. w/s zmiany Zarządzenia nr 277/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania i Wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa z dnia 18 listopada 2013 roku
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 8 września 2014 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 z dnia 27.09.2010 roku
 Zarządzenie Nr 200 z dnia 8 września 2014 r.w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 8 września 2014 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2014
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 2 września 2014 r. w/s powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 2 września 2014 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: "Słyszę" - akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 2 września 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 2 września 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 2 września 2014 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z 01.09.2014 r. oddziału integracyjnego na poziomie klasy IV w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 2 września 2014 r. w/s powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 roku
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: Działania profilaktyczne "Zdrowa Niedziela" edycja jesienna
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 r.
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014 -2020
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s przedstawienia Radzie MIejskiej w Bełchatowie i Regionalenj Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2014 roku
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2014 roku
 Zarządzenie Nr 183 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2014 r. oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 179 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie Pani Agnieszki Ludwiczak-Maszewskiej
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornala Makuszyńskiego w Bełchatowie Pani Agnieszki Ludwiczak-Maszewskiej
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w/s określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2015-2021
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w/s założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2014 r. oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w III Liceum Ogólnokształcącym, Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w/s ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej, stanowiącej własność gminy Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania podręcznikami do zajęć z zakresu edukcji poloistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I w roku szkolnym 2014/2015.
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem poocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Integracyjnego Przedszola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie Pani Elżbiety Pietrykiewicz.
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie Pani Elżbiety Pietrykiewicz.
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 11 sierpnia 2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkrsu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 165 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 09-08-2014 r. o godzinie 18.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 164 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 31 lipca 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 160 z dnia 28 lipca 2014 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 8 Bajkowy Zakątek w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 159 z dnia 22 lipca 2014 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 25-07-2014 r. o godzinie 18.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 158 z dnia 21 lipca 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 157 z dnia 21 lipca 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 21 lipca 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 155 z dnia 21 lipca 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 21 lipca 2014 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - wypoczynek letni.
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Małopolskiej na rzecz Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 151 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Kolejowej na rzecz Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Czaplinieckiej na rzecz Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarzadzenie Nr 149 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 148 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 147 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na nazwę stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 146 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej.
 Zarządzenie Nr 145 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 144 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkiem garażowym.
 Zarządzenie Nr 143 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 142 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014.
 Zarządzenie Nr 141 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 2 w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 Adama Mickiewicza w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014.
 Zarządzenie Nr 140 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014.
 Zarządzenie Nr 139 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2021
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego o nr inw. 110/5932 położonego przy ul. Zamoście 105, dz. 106/26 obr. 21 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 136 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2014 r. oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 135 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 134 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie Pani Elżbiety Kudaj
 Zarządzenie Nr 133 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie Pani Ewy Mękarskiej
 Zarządzenie Nr 132 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie Pani Ewy Mękarskiej
 Zarządzenie Nr 131 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 130 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 129 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 128 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej d przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie nr 126/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 124 z dnia 30 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/2014
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. w/s szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 16 czerwca 2014 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 16 czerwca 2014 r. w/s darowizny składników majątku ruchomego przejętych w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygn. akt I Ns 441/10 na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 16 czerwca 2014 r. w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego o nr inw. 110/5932 przy ul. Zamoście 105, dz. 106/26 obr. 21 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 116 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 115 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwag złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 9 czerwca 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 109 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz określenia trybu jej pracy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
 Zarządzenie Nr 108 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia obiegu dokumentów związanych z realizacją postępowań o udzielnie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
 Zarządzenie Nr 107 z dnia 2 czerwca 2014 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 2 czerwca 2014 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 105 z dnia 2 czerwca 2014 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 104 z dnia 2 czerwca 2014 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 103 z dnia 2 czerwca 2014 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 2 czerwca 2014 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 101 z dnia 30 maja 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 26 maja 2014 r. w/s powołania Zespołu Zadaniowego ds. pozyskiwania i obsługi inwestora zewnętrznego
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 26 maja 2014 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2013 rok
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 26 maja 2014 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za 2013 rok
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 26 maja 2014 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za 2013 rok
 Zarządzenie NR 96 z dnia 23 maja 2014 r. w/s zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 20 maja 2014 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za zdobycie Mistrzostwa Europy w Taekwon-Do ITF
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 19 maja 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 19 maja 2014 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 19 maja 2014 r. w/s ustalenia wysokości i przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla zawodników XXXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 19 maja 2014 r. w/s powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 19 maja 2014 r. w/s ustalenia minimalnych stawek najmu pomieszczeń i powierzchni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 19 maja 2014 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 19 maja 2014 r. w/s nabycia na własność nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 87 z dnia 19 maja 2014 r. w/s ustanowienia służebności gruntowej
 Zarządzenie Nr 86 z dnia 12 maja 2014 r. w/s używania legalnego oprogramowania przez pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 12 maja 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 5 maja 2014 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 241/2012 z dnia 24.09.2012 roku
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 5 maja 2014 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 5 maja 2014 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2013/2014
 Zarządzenie Nr 81 z dnia 5 maja 2014 r. w/s powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 70/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 07 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2014"
 Zarządzenie Nr 79 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.
 Zarządzenie Nr 78 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w/s przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 Zarządzenie Nr 76 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 75 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w/s cofnięcia stypendium Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 74 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 72 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2014 r. w klasie I b w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie innowacji pedagogicznej w zakresie języka angielskiego: "Z certyfikatem językowym łatwiej we współczesnym świecie"
 Zarządzenia Nr 70 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: ,,Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2014"
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s sprzedaży składnika majątku ruchomego w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygn. akt I Ns 441/10
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Lipowej 5
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu 1 Maja, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ul. Jaworowej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanwienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ul. Okrzei na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ul. Opalowej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej właśność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ul. Topazowej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 31 marca 2014 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 59 z dnia 31 marca 2014 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 31 marca 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 31 marca 2014 r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 31 marca 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 31 marca 2014 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Miasta Bełchatowa za okres od 01.01.2013 - 31.12.2013 roku
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 31 marca 2014 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za 2013 rok
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 31 marca 2014 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2013 rok
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie oddania w użyczenie na okres od dnia 27 lutego 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Miejskiemu Centrum Kultury w Bełchatowie nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Narutowicza 3 wraz ze środkami trwałymi wytworzonymi w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy".
 Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w/s powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa oraz przyjęcia zasad i trybu aktualizacji Strategii
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 marca 2014 r. w/s sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 marca 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 11 marca 2014 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 10 marca 2014 r. w/s darowizny składników majątku ruchomego przyjętych w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygn. akt I Ns 441/10 na wniosek stowarzyszenia
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 10 marca 2014 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczna likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego o nr inw. UMB-094/39 i kompostownika betonowego o nr inw. UMB-094/41 położonych przy ul. Zdzieszulickiej 28, dz. 213 obr. 22 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 10 marca 2014 r. w/s ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 10 marca 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 10 marca 2014 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 10 marca 2014 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 3 marca 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 28 lutego 2014 r. w/s przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2014
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 28 lutego 2014 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej i przekazanej w 2013 r. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bełchatów-Grocholice
 Zarządzenie nr 37 z dnia 28 lutego 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s przyznania rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2013 roku
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej i przekazanej w 2013 r. na dzieci objęte opieką niepublicznych żłobków i zamieszkałe na terenie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej i przekazanej w 2013 r. samorządowym instytucjom kultury Miasta Bełchatowa na realizację zadań statutowych
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s przyjęcia Raportu z audytu przeprowadzonego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie w dniach od 20 stycznia do 1 lutego 2014 roku, ustalającego ostateczną maksymalną wysokość należnej Spółce rekompensaty z tytułu świadczonych usług za 2013 rok
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego o nr inw. UMB-094/39 i kompostowanika betonowego o nr inw. UMB-094/41 położonych przy ul. Zdzieszulickiej 28, dz. 213 obr. 22 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 24 lutego 2014 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Bełchatowa w 2013 roku przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 17 lutego 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 17 lutego 2014 r. w/s sprzedaży składnika majątku ruchomego w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygn. akt I Ns 441/10
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 17 lutego 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 13 lutego 2014 r. w/s ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 10 lutego 2014 r. w/s określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu Bełchatów
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 5 lutego 2014 r. w/s ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 3 lutego 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 3 lutego 2014 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 27 stycznia 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 27 stycznia 2014 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 27 stycznia 2014 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 9 z dnia 27 stycznia 2014 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 20 stycznia 2014 r. w/s przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 20 stycznia 2014 r. w/s przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 20 stycznia 2014 r. w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 13 stycznia 2014 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 4 z dnia 13 stycznia 2014 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 3 z dnia 7 stycznia 2014 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
 Zarządzenie Nr 2 z dnia 7 stycznia 2014 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 7 stycznia 2014 r. w/s przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016
 Zarządzenie Nr 317 z dnia 30 grudnia 2013 r. w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020
 Zarządzenie Nr 316 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 318/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie "Instrukcji kasowej"
 Zarządzenie Nr 315 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 222/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 września 2009 r. w sprawie procedur postępowania, w zakresie windykacji dochodów budżetu Miasta Bełchatowa, z tytułu podatków, opłat, nieopodatkowanych należności budżetowych, pozostałych należności, do których zastosowanie ma ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności cywilnoprawnych
 Zarządzenie Nr 314 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 313 z dnia 30 grudnia 2013 r. w/s wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Mieście Bełchatów
 Zarządzenie Nr 312 z dnia 30 grudnia 2013 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, współpracy z miastami partnerskimi oraz kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 311 z dnia 30 grudnia 2013 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 289/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2014, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 7A"; kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno-Sportową "ENERGIA" i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2014"; kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: "Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2014", realizowanego w formie wsparcia zadania przez Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "As" w Bełchatowie; przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2014"; pomoc społeczna - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny"
 Zarządzenie Nr 310 z dnia 27 grudnia 201 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 309 z dnia 24 grudnia 2013 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska: inspektora ds. nadzoru robót instalacyjnych w Wydziale Inwestycji oraz inspektora ds. wspólnot mieszkaniowych w Wydziale Spraw Lokalowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 308 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
 Zarządzenie Nr 307 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 306 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 305 z dnia 25 grudnia 2013 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe w tańcu w kategorii Combi Promotion
 Zarządzenie Nr 304 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w ramach Otwartego Konkursu Ofert
 Zarządzenie Nr 303 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 302 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 301 z dnia 3 grudnia 2013 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 300 z dnia 16 grudnia 2013 r. w/s ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub realizację zadań publicznych w 2014
 Zarządzenie Nr 299 z dnia 16 grudnia 2013 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 298 z dnia 16 grudnia 2013 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 297 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 296 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do ozrganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s drugiego pisemnego przetargu na sprzedaż majątku ruchomego w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygn. akt I Ns 441/10
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 10 grudnia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 2 grudnia 2013 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowie z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2014, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 7 A"; - kultury fizycznej i sportu - zadanie po nazwą: "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno-Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2014";- przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problamami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2014"; - pomoc społeczna - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny"
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 2 grudnia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych w postaci przyrządów do ćwiczeń, oraz stołów do tenisa zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 27 listopada 2013 r. w/s ustalenia godzin pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 25 listopada 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 233/2009 z dnia 28 września 2009 roku
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 25 listopada 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2011 z dnia 28 marca 2011 roku
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 25 listopada 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 25 listopada 2013 r. w/s przyjęcia planu spłaty w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygn. akt I Ns 441/10 - w zakresie pozostałych wierzytelności
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 25 listopada 2013 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych w postaci przyrządów do ćwiczeń, oraz stołów do tenisa zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 25 listopada 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 25 listopada 2013 r. w/s procedury wydawania zgody na wejście w teren oraz określenia wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Bełchatów nie będących drogami publicznymi, w zwiazku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub jego wymianą
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 18 listopada 2013 r. w/s powołania Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 18 listopada 2013 r. w/s powołania Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania i Wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 18 listopada 2013 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - środków trwałych w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygnat. akt I Ns 441/10
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 18 listopada 2013 r. w/s przyjęcia protokołu Komisji Kwalifikacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr 253/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28.10.2013 r.
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 12 listopada 2013 r. w/s przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa na 2014 rok i projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2021
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 12 listopada 2013 r. w/s nadania regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 12 listopada 2013 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych w postci sprzętu komputerowego zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 271 z dnia 12 listopada 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 270 z dnia 12 listopada 2013 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 269 z dnia 12 listopada 2013 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 268 z dnia 12 listopada 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 267 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w os. Dolnośląskim na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 264 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ul. Mickiewicza i Krętej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 263 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebości przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ul. Dzikiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 262 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ul. 1 Maja, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 261 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ul. Łowickiej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 260 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 259 z dnia 4 listopada 2013 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników 17. Ulicznego Biegu "BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA"
 Zarządzenie Nr 258 z dnia 31 października 2013 r. w/s rozstrzygnięcia konkursu o otwartym naborze Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja społeczna", którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
 Zarządzenie Nr 257 z dnia 28 października 2013 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2013 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 238/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30.09.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2013"
 Zarządzenie Nr 256 z dnia 28 października 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa Pani Mariannie Bykowskiej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej
 Zarządzenie Nr 255 z dnia 28 października 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 254 z dnia 28 października 2013 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 Zarządzenie Nr 253 z dnia 28 października 201 r. w/s powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r. - sygn. akt I Ns 441/10
 Zarządzenie Nr 252 z dnia 28 października 2013 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 251 z dnia 28 października 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 250 z dnia 21 października 2013 r. w/s powołania Zespołu Zadaniowego ds. pozyskiwania i obsługi inwestora zewnętrznego
 Zarządzenie Nr 249 z dnia 21 października 2013 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych zgłoszonych przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 248 z dnia 14 października 2013 r. w/s powołania Zespołu Konsultacyjnego
 Zarządzenie Nr 247 z dnia 14 października 2013 r. w/s powołania Kapituły Konkursu Wolontariusz Roku 2013
 Zarządzenie Nr 246 z dnia 14 października 2013 r. w/s powołania Kapituły Konkursu Dobrodziej Roku 2013
 Zarządzenie Nr 245 z dnia 14 października 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2010 z dnia 29 marca 2010 roku
 Zarządzenie Nr 244 z dnia 14 października 2013 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 243 z dnia 14 października 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 242 z dnia 7 października 2013 r. w/s ogłoszenia konkursu o otwartym naborze Partnera do Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego "Rewitalizacja społeczna", którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej oraz powołania Komisji Konkursowej
 Zarządzenie Nr 241 z dnia 7 października 2013 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013 r.
 Zarządzenie Nr 240 z dnia 7 października 2013 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniający się pracownikom i animatorom kultury
 Zarządzenie Nr 239 z dnia 7 października 2013 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 238 z dnia 30 września 2013 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: "Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2013"
 Zarządzenie Nr 237 z dnia 30 września 2013 r. w/s zmian w budżecie na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 236 z dnia 30 września 2013 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Słyszę" akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci
 Zarządzenie Nr 235 z dnia 30 września 2013 r. w/s informacji o liczbie uczniów, rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-III i V szkół podstawowych oraz w klasach II szkół ponadgimnazjalnych, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 234 z dnia 30 września 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 32/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 233 z dnia 30 września 2013 r. w/s wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 23 września 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 23 września 2013 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 230 z dnia 23 września 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 229 z dnia 16 września 2013 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 228 z dnia 16 września 2013 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 227 z dnia 16 września 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 226 z dnia 16 września 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 9 września 2013 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 224 z dnia 9 września 2013 r. w/s określenia trybu prac i szczegołowości materiałów dotyczących aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 223 z dnia 9 września 2013 r. w/s założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 222 z dnia 2 września 2013 r. w/s powołania składu Zespołu do negocjacji w sprawie zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu
 Zarządzenie Nr 221 z dnia 2 września 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 220 z dnia 2 września 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 219 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za zdobycie Wicemistrzostwa Europy Kadetów w piłce siatkowej mężczyzn oraz za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Świata Kadetów w piłce siatkowej mężczyzn
 Zarządzenie Nr 218 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 217 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2013 roku
 Zarządzenie Nr 216 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2013 roku
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s przedstawienie Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s oddania w dzierżawę na czas nieokreślony Bełchatowskiemu Towarzystwu Sportowemu "AS" nieruchomość zabudowaną miejskimi kortami tenisowymi położonymi przy ul. Edwardów na działkach: o nr 415/1 o pow. 0,3508 ha i 415/7 o pow. 0,4511 ha w obrębie 12 miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s oddania w dzierżawę na czas nieokreślony Bełchatowskiemu Towarzystwu Sportowemu "AS" nieruchomość zabudowaną lodowiskiem położonym przy ul. Edwardów 6 na działce nr 417 o pow. 0,5091 ha w obrębie 12 miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s oddania w dzierżawę na czas nieokreślony Bełchatowskiemu Towarzystwu Sportowemu "AS" nieruchomość zabudowaną budynkiem przyszkolnej hali gimnastyczno-sportowej "Energia" wraz z boiskiem przyszkolnym, położoną na działkach o nr 597/1 o pow. 0,0441 ha i 598/3 pow. 0,9746 ha w obrębie 10 miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 211 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2013 r. drugiego oddział integracyjnego na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w/s powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2013 roku
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku
 Zarządzenie Nr 205 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w/s ustalenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokali w budynkach stanowiących mieszkaniowych zasób Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na dokonanie rozdzielenia wartości rynkowej otrzymanych darowizną nieruchomości zabudowanych: stadionem sportowym z budynkami i boiskami sportowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w obr. 10 m. Bełchatowa na poszczególne środki trwałe celem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2013 r. w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie innowacji pedagogicznej w zakresie edukacji muzycznej "W świecie tańca i muzyki"
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2013/2014 z dniem 01.09.201 r. oddziału przedszkolnego integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 200 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. obsługi inwestorów w Zespole ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 29 lipca 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 29 lipca 2013 r. w/s ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rzadowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 29 lipca 2013 r. w/s powołania komisji do rozdzielenia wartości rynkowej otrzymanej darowizną nieruchomości zabudowanych: stadionem sportowym z budynkami i boiskami sportowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w obr. 10 m. Bełchatowa na poszczególne środki trwałe celem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 29 lipca 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 195 z dnia 29 lipca 2013 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Samorządowego Przedszkola Nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie, Samorządowego Przedszkola Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do rzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 22 lipca 2013 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 15 lipca 2013 r. w/s przejęcia praw i obowiązków umowy dzoerżawy zawartej pomiędzy PGE GiEK SA a GKS "Bełchatów" SSA
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 15 lipca 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia na środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenia Nr 183 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zwrotu poniesionych nakładów i przejęcia naniesień położonych na działce nr 417 obręb 12 miasta Bełchatowa na majątek Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 179 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 1 lipca 2013 zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzedu Miasta Bełćhatowa.
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 9 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013.
 Zarzadzenie Nr 165 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 rok.
 Zarządzenie 164 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok.
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rejestracji Domen w Domenie Drugiego Stopnia "BELCHATOW.PL".
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urządzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 160 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 159 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 158 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 157 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 155 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 24 czerwca 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie przy ulicy Dąbrowskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 151 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa położonej w Bełchatowie w osiedlu Dolnośląskim na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej włsność Miasta Bełchatowa położonej w Bełchatowie przy ul. Stanisława Staszica na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 149 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ul. 19 Stycznia, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 148 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy zbiegu ulic: Kościuszki i 1 Maja na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 147 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2013 r. oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 146 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 145 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 144 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 143 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały Nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, ul. Edwardów 5, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów zgodnie z Zaświadczeniem Nr 1/2009 o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych z dnia 9 października 2009 r. pod numerem WOS.4320-1/2009
 Zarządzenie Nr 142 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały Nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie, ul. Fabryczna 6, wpisanego do ewidencji szkół i placówek publicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 sierpnia 2005 roku, Nr WK 4312-1/2005 oraz decyzją o zmianie decyzji Nr WK 4312-1/2005 z dnia 8.08.2005 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w dniu 15 lutego 2006 roku
 Zarządzenie Nr 141 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej, na podstawie uchwały nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów, dla Przedszkola Niepublicznego Akademia Małych Smoków w Bełchatowie, ul. Nehrebeckiego 31, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 17 grudnia 2012 roku pod numerem WOS.4430.5.2012
 Zarządzenie Nr 140 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej, na podstawie uchwały nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzelania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty ine niż Miasto Bełchatów, dla Przedszkola Niepublicznego Klub Malucha Baby Town w Bełchatowie, ul. Armii Krajowej 18, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 2 stycznia 2012 roku pod numerem WOS.4430.2.2012
 Zarządzenie Nr 139 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej, na podstawie uchwały nr XXXII/268/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty ine niż Miasto Bełchatów, dla Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w Bełchatowie, ul. Nehrebeckiego 25, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 6 kwietnia 2010 roku pod numerem WOS.4320-1/10
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s ustalenia wartości majątku ruchomego tj. pojazdu marki SKODA FABIA (nr rej. EBE L112) i ruchomości, nabytego przez Miasto Bełchatów w wyniku spadku z mocy prawa oraz wyrażenia zgody na odsprzedanie udziału w wysokości 1/2 w prawie własności: pojazdu i ruchomości
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 17 czerwca 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 136 z dnia 10 czerwca 2013 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2012 rok
 Zarządzenie Nr 135 z dnia 10 czerwca 2013 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za 2012 rok
 Zarządzenie Nr 134 z dnia 10 czerwca 2013 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za 2012 rok
 Zarządzenie Nr 133 z dnia 4 czerwca 2013 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasto Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 132 z dnia 3 czerwca 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 131 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 130 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 129 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 6 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 128 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 126 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 124 z dnia 28 maja 2013 r.w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 28 maja 201 r. w/s udzilenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 116 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 115 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 28 maja 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 28 maja 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 109 z dnia 28 maja 2013 r. w/s ustalenia wysokości i przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla zawodników XXXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 108 z dnia 28 maja 2013 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego komórek położonych przy ul. Krótkiej 10, dz. 82 obr. 10 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 107 z dnia 20 maja 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 20 maja 2013 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 105 z dnia 20 maja 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 104 z dnia 20 maja 2013 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie od dnia 01.09.2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. K. K. Baczyńskiego w Bełchatowie oddziałów sportowych prowadzących szkolne sportowe ukierunkowane w zakresie piłki siatkowej
 Zarządzenie Nr 103 z dnia 20 maja 2013 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2013/2014 z dniam 01.09.2013 r. oddziału przedszkolnego integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 20 maja 2013 r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 101 z dnia 13 maja 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 13 maja 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 13 maja 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 13 maja 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 6 maja 2013 r. w/s rozpatrzenia uwag, złożonych przez przez Panów: A.K. i J.P., do ustaleń projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Zarządzenie Nr 96 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w/s powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w/s powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w/s przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2013 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 75/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2013"
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w/s sporządzenia mieszkaniowej listy uzupełniającej
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 297/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 września 2011 r.
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w/s nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w/s wyrażenie zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2013 r. w klasie I a w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie innowacji pedagogicznej w zakresie edukacji muzycznej "Program zajęć umuzykalniających dla uczniów klas I-III. W świecie rytmów, dźwięków, instrumentów"
 Zarządzenie Nr 87 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2013 r. w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie innowacji pedagogicznej "Rozszerzony program wychowania fizycznego z piłki siatkowej dla dziewcząt i z piłki nożnej dla chłopców klas IV-VI"
 Zarządzenie Nr 86 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2013 r. w klasie I a w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie innowacji pedagogicznej "Rozszerzony program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej dla klas I-III kształcenia zintegrowanego"
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłącza wodociągowego, urządzenia i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 81 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w/s powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia
 Zarządzenie Nr 78 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w/s przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta Bełchatowa nie zgłaszających się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w/s wprowadzenia i stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Bełchatowa opracowanego w ramach projektu pn. "Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim", współfinansowanego w 85 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 Zarządzenie Nr 76 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w/s przyjęcia Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim opracowanej w ramach projektu pn. "Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim", współfinansowanego w 85 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 Zarządzenie Nr 75 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: "Administrowanie Miejskimi Kortami Tenisowymi w Bełchatowie, w roku 2013"
 Zarządzenie Nr 74 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 72/2013 w/s zmiany Zarządzenia Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 28 marca 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasto Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 70 z dnia 25 marca 2013 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Miasta Bełchatowa za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 roku
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 25 marca 2013 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za 2013 rok
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 25 marca 2013 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2012 rok
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 6 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 59 z dnia 5 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchowie
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 50 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 25 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 25 marca 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 kwietnia 2012 roku
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 25 marca 2013 r. w/s powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz ustalenia wartości majątku ruchomego nabytego przez Miasto Bełchatów w wyniku spadku z mocy prawa
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 18 marca 2013 r. w/s zasad i norm przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 18 marca 2013 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 18 marca 2013 r. w/s ustalenia obiegu dokumentów związanych z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie MIasta Bełchatowa o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 18 marca 2013 r. w/s nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz określenia trybu jej pracy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 11 marca 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 26 lutego 2013 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. podatku VAT i rozliczeń pieniężnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 25 lutego 2013 r. w/s ustalenia Regulaminu Systemu Oceny Pracowników "SOP" oraz Systemu Oceny Pracowników "SOP" Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 37 z dnia 25 lutego 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trqwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 25 lutego 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 18 lutego 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności rzesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie przy rejonie ul. 19 Stycznia, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 18 lutego 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 18 lutego 2013 r. w/s przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2013
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 18 lutego 2013 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2012 r.
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 18 lutego 2013 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej i przekazanej w 2012 r. na dzieci objęte opieką niepublicznych żłobków i zamieszkałe na terenie miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 18 lutego 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Warszawskiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 18 lutego 2013 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Wojska Polskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 11 lutego 2013 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. budżetu w Zespole ds. Budżetu w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 11 lutego 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 11 lutego 2013 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację oprogramowania komputerowego zgłoszonego przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2013 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10/2013 Prezydenta Miast Bełchatowa z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Ośrodka Wparcia Rodziny".
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia planu spłaty w części dotyczącej kredytu hipotecznego w związku z nabyciem przez Miasto Bełchatów spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.04.2011 r.-sygn. akt I Ns 441/10
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności oprogramowania komputerowego zgłoszonego przez Zespół ds. Informatyki.
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 4 lutego 2013 roku w srawie ustalenia dodatku funkyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 28 stycznia 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 28 stycznia 2013 r. w/s przyjęcia zasad kwalifikacji punktowej w odniesieniu do wniosków w sprawach mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 28 stycznia 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 28 stycznia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 21 stycznia 2013 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2009 roku
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 21 stycznia 2013 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego o nr inw. 110/744 i budynku gospodarczego o nr inw. 109/797 położonych przy ul. Polnej 3, dz. 920 obr. 05 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 14 stycznia 2013 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny"
 Zarządzenie Nr 9 z dnia 14 stycznia 2013 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 14 stycznia 2013 r. w/s przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 stycznia 2013 r. w/s przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 14 stycznia 2013 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 14 stycznia 2013 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego o nr inw. 110/744 i budynku gospodarczego o nr inw. 109/797 położonych przy ul. Polnej 3, dz. 920 obr. 05 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 4 z dnia 14 stycznia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 3 z dnia 7 stycznia 2013 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2013 r. w/s podziału zadań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2013 r. w/s ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 321 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 rok
 Zarządzenie Nr 320 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 319 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 403/2011 z dnia 27 grudnia 011 r. w sprawie Instrukcji gospodarki magazynowej towarów w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 318 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s "Instrukcji kasowej"
 Zarządzenie Nr 317 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s zasad postępowania z należnościami i zobowiązaniami oraz środkami pieniężnymi w związku z likwidacją wydzielonego rachunku i gromadzonych na nim źródeł dochodów
 Zarządzenie Nr 316 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
 Zarządzenie Nr 315 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 314 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku hydroforni Nr 23 położonego w Bełchatowie na os. Przytorze dz. nr 398, obr. 16 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 313 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż., oświaty i wychowania, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
 Zarządzenie Nr 312 z dnia 31 grudnia 2012 r. w/s przyznania dotacji na sfinansowanie zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert na rok 2013 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 289/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2013, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 7 A; kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno-Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2013"; przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą "Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2013"; pomoc społeczna (852 95) - zadania pod nazwą "Świetlica środowiskowa Arka. Działania opiekuńczo-wychowawcze".
 Zarządzenie Nr 311 z dnia 27 grudnia 2012 r. w/s powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w dniu 31 grudnia 2012 r.
 Zarządzenie Nr 310 z dnia 21 grudnia 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 309 z dnia 17 grudnia 2012 r. w/s określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 308 z dnia 17 grudnia 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 307 z dnia 17 grudnia 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku hydroforni Nr 23 położonego w Bełchatowie na os. Przytorze dz. nr 398, obr. 16 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 306 z dnia 17 grudnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na likwidację pozostałych ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki, położonych na terenie miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 305 z dnia 17 grudnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na likwidację szlabanu drogowego zgłoszonego przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 304 z dnia 17 grudnia 2012 r.w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 303 z dnia 17 grudnia 2012 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 302 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 301 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 300 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej przekazanej w formie dotacji celowej udzielonej na rzecz Samorządu Województwa Łódzkiego w 2012 r.
 Zarządzenie Nr 299 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności szlabanu drogowego zgłoszonego przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 298 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności pozostałych ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki, położonych na terenie miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 297 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczna likwidację środków trwałych tj. wózka rozruchowego ZTR-120 i przepływomierza SIGMA 950 AV, znajdujących się na terenie Oczyszczalni ścieków, zgłoszonych do fizycznej likwidacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 296 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczoengo ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, Czapliniecką i Al. Włókniarzy
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 10 grudnia 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 3 grudnia 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 3 grudnia 2012 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi, - kultury fizycznej i sportu, - przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, - pomoc społeczna, - pomoc społeczna
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 3 grudnia 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Prezydenta Miasta Bełchatoa z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 3 grudnia 2012 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 29 listopada 2012 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 26 listopada 2012 r. w/s powołania Kapituły Konkursu Dobrodziej Roku 2012
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 26 listopada 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych tj. wózka rozruchowego ZTR-120 i przepływomierza SIGMA 950 AV, znajdujących się na terenie Oczyszczalni ścieków, zgłoszonych do fizycznej likwidacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 26 listopada 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 19 listopada 2012 r. w/s wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w grudniu 2012 roku
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 19 listopada 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24.09.2012 r. w sprawie przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 19 listopada 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 297/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 września 2011 roku
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 15 listopada 2012 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w Zespole Obsługi Prawnej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 15 listopada 2012 r. w/s przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa na 2013 rok i projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013-2020
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 14 listopada 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 12 listopada 2012 r. w/s powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2012/2013
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 12 listopada 2012 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Samorządowego Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie, Samorządowego Przedszkola Nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie, Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Bełchatowie, Samorządowego Przedszkola Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie, Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie, Samorządowego Przedszkola Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie oraz Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 12 listopada 2012 r. w/s wyrażenia zgody na likwidację ogrodzeń, położonych na terenie miasta Bełchatowa przeznaczonych do rozbiórki
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 5 listopada 2012 r. w/s zmiany zarządzenia nr 178/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach II-IV szkół podstawowych oraz w klasach I szkół ponadgimnazjalnych, u których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 5 listopada 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 287/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 271 z dnia 5 listopada 2012 r. w/s wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
 Zarządzenie Nr 270 z dnia 5 listopada 2012 r. w/s powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 w ramach Otwartego Konkursu Ofert
 Zarządzenie Nr 269 z dnia 5 listopada 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 268 z dnia 5 listopada 2012 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 267 z dnia 31 października 2012 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 31 października 2012 r. w/s powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności ogrodzeń, położonych na terenie miasta Bełchatowa przeznaczonych do rozbiórki
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 29 października 2012 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodników 16. Ulicznego Biegu "BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA"
 Zarządzenie NR 264 z dnia 29 października 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24 września 2012 roku
 Zarządzenie Nr 263 z dnia 29 października 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 262 z dnia 29 października 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, Czapliniecką i Al. Włókniarzy
 Zarządzenie Nr 261 z dnia 29 października 2012 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 260 z dnia 29 października 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 259 z dnia 29 października 2012 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku
 Zarządzenie Nr 258 z dnia 22 października 2012 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2012 r.
 Zarządzenie Nr 257 z dnia 22 października 2012 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury
 Zarządzenie Nr 256 z dnia 16 października 2012 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru robót elektrycznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 255 z dnia 15 października 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 254 z dnia 8 października 2012 r. w/s powołania Kapituły Konkursu Wolontariusz Roku 2012
 Zarządzenie Nr 253 z dnia 8 października 2012 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczna likwidację sprzętu biurowego tj. kserokopiarek zgłoszonych przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 252 z dnia 8 października 2012 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację mebli i sprzętu biurowego zgłoszonego przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 251 z dnia 8 października 2012 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 250 z dnia 1 października 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności mebli i sprzętu biurowego zgłoszonego przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 249 z dnia 1 października 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i urządzenia kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 248 z dnia 28 września 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 247 z dnia 26 września 2012 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 29-09-2012 r. o godzinie 13.30 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 246 z dnia 24 września 2012 r. w.s zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 245 z dnia 24 września 2012 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn> "NIE nowotworom u dzieci" badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
 Zarządzenie Nr 244 z dnia 24 września 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 marca 2010 roku
 Zarządzenie Nr 243 z dnia 24 września 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2007 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 marca 2007 roku
 Zarządzenie Nr 242 z dnia 24 września 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 233/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 września 2009 roku
 Zarządzenie Nr 241 z dnia 24 września 2012 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 240 z dnia 24 września 2012 r. w/s zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 239 z dnia 17 września 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 238 z dnia 17 września 2012 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 237 z dnia 12 września 2012 r. w/s powołania zespołu zadaniowego
 Zarządzenie Nr 236 z dnia 10 września 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 235 z dnia 10 września 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 234 z dnia 10 września 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 233 z dnia 10 września 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 10 września 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do projketu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 10 września 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 230 z dnia 10 września 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projketu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmetu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Zarządzenie Nr 229 z dnia 10 września 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kempfinówką, Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką
 Zarządzenie Nr 228 z dnia 10 września 2012 r. w/s określenia trybu i szczegółowości materiałów dotyczących aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013-2020
 Zarządzenie Nr 227 z dnia 10 września 2012 r. w/s założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 226 z dnia 10 września 2012 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 10 września 2012 r. w/s powołania Zespołu Konsultacyjnego
 Zarządzenie Nr 224 z dnia 10 września 2012 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację oprogramowania komputerowego zgłoszonego przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 223 z dnia 10 września 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 222 z dnia 3 września 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 221 z dnia 3 września 2012 r. w/s opracowania Planu ewakuacji III stopnia Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 220 z dnia 3 września 2012 r. w/s zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 219 z dnia 3 września 2012 r. w/s powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 218 z dnia 3 września 2012 r. w/s ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 Zarządzenie Nr 217 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 216 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 211 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 3 września 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 3 września 2012 r. w/s powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2012 roku
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 3 września 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności oprogramowania komputerowego zgłoszonego przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 3 września 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 205 z dnia 3 września 2012 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 3 września 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ulicy W. Rodziewicza, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie Pani Izabeli Czaja
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie Pani Izabeli Czaja
 Zarządzenie Nr 200 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla któryc organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2012 roku
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2012 roku
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 195 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2012/2013 z dniem 01.09.2012 r. oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w III Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w/s utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Bełchatowa na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, Publicznego Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów, Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Publicznego Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika oraz dyrektorów zespołów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 i Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, Publicznego Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów, Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Publicznego Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w/s "Instrukcji w zakresie ewidencji umarzania i udokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi"
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s powołania składu Komisji do ustalenia zakresu rzeczowego środków trwałych - sieci kanalizacji deszczowej stanowiących majątek Miasta Bełchatów
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 marca 2011 roku
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 marca 2011 roku
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Piłsudskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 183 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Kujawskiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 179 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 6 sierpnia 2012 r. w/s przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach II-IV szkół podstawowych oraz w klasach I szkół ponadgimnazjalnych, u których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 30 lipca 2012 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 30 lipca 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 23 lipca 2012 r. w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 23 lipca 2012 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 19 lipca 2012 r. w/s przekazania w nieodpłatne użyczenie majątku ruchomego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na jej wniosek
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2012 r. dwóch oddziałów integracyjnych na poziomie klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2012 r. dwóch oddziałów integracyjnych na poziomie klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 165 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 164 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 16 lipca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 160/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 159/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 158/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 157 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami interacyjnymi w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 155/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych szeregów w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 149 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego o nr inw. 110/750 i budynku gospodarczego o nr inw. 109/800 położonych przy ul. Leśnej 36, dz. 255/3 i 255/2 obr. 08 Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 148/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 147/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 141/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 140/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 139/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012.
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2012/2013 z dniem 01.09.2012 r. oddziału przedszkola integracyjnego w szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych.
 Zarządzenie Nr 136 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 rok.
 Zarządzenie Nr 135 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr 134 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 133 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 Zarządzenie Nr 132 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 297/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 września 2011 roku
 Zarządzenie Nr 131 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego o nr inw. 110/750 i budynku gospodarczego o nr inw. 109/800 położonych przy ul. Leśnej 36, dz. 255/3 i 255/2 obr. 08 Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 130 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 129 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 128 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 126 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Malinowej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 124 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ul. Rolnej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cielnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 25 czerwca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 19 czerwca 2012 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 116 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 115 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i Dalekiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 18 czerwca 2012 . w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2012 r. oddziału integracyjnego na poziomie klasy IV w Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 18 czerwca 2012 r. w/s zmiany zarządzenia nr 104/2012 roku Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 11 czerwca 2012 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały nr XLIII/313/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Przedszkola Niepublicznego Klub Malucha Baby Town wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 02 stycznia 2012 roku pod numerem WOS.4430.2.2012
 Zarządzenie Nr 109 z dnia 11 czerwca 2012 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za 2011 rok
 Zarządzenie Nr 108 z dnia 11 czerwca 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 107 z dnia 11 czerwca 2012 . w./s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 11 czerwca 2012 r. w/s powołania sądu konkursowego, określenia organizacji, składu i trybu pracy sądu konkursowego oraz ustalenia regulaminu konkursu dla przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji multimedialnych elementów ekspozycji giganty mocy i elementów systemu informacji wizualnej
 Zarządzenie Nr 105 z dnia 4 czerwca 2012 r w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 104 z dnia 4 czerwca 2012 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 103 z dnia 4 czerwca 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 4 czerwca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację pozostałości po drewnianym budynku gospodarczym o nr inw. 109/829 dz. 104/4 obr. 04 przy ul. Sienkiewicza 14
 Zarządzenie Nr 101 z dnia 4 czerwca 2012 r. w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 28 maja 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 28 maja 2012 r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 28 maja 2012 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za 2011 rok
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 28 maja 2012 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2011 rok
 Zarządzenie Nr 96 z dnia 28 maja 2012 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny pozostałości po drewnianym budynku gospodarczym o nr inw. 109/829, dz. 104/4 obr. 04 przy ul. Sienkiewicza 14
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 28 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy Alei ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 28 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Jasnej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 28 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Sieradzkiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 28 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 21 maja 2012 r. w/s wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa i jednostkach organizacyjnych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 21 maja 2012 r. w/s zasad sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 21 maja 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 21 maja 2012 r. w/s powołania Miejskiej Rady Sportu
 Zarządzenie Nr 87 z dnia 21 maja 2012 r. w/s ustalenia wysokości i przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla zawodników XXXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 86 z dnia 21 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Stanisława Staszica, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 21 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Kościuszki, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 21 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie przy ulicy Juliana Tuwima, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 21 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Olsztyńskiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 21 maja 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 81 z dnia 21 maja 2012 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego, Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Jana Pawła II, Zamoście oraz linią kolejową
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 14 maja 2012 r. w/s rozstrzygnięcia konkursu na wybór sponsora tytulytarnego multimedialnej ekspozycji muzealnej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego - "Giganty Mocy" zlokalizowanej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 79 z dnia 14 maja 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 78 z dnia 14 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Bursztynowej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 14 maja 2012 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Łódzkiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 76 z dnia 14 maja 2012 . w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Sieradzkiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 75 z dnia 14 maja 2012 r. w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 74 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 72 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w/s sprzedaży lokali meszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 70 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 marca 2010 roku
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 233/2009 Prezydenta MIasta Bełchatowa z dnia 28 września 2009 roku
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2011/2012
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w/s powołania Zespołu Koordynującego ds. Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Bełchatowa na lata 2012-2015
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 28-04-2012 r. o godzinie 15.45 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w/s przyjęcia Raportu z audytu przeprowadzonego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie w dniach od 30 stycznia do 24 lutego 2012 roku, ustalającego ostateczną wysokość należnej Spółce rekompensaty z tytułu świadczonych usług za 2011 rok
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w/s zmiany Zqarządzenia Nr 72/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 59 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w/s wstrzymania stypendium Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w/s ogłoszenia konkursu na wybór sponsora tytulytarnego multimedialnej ekspozycji muzealnej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego - "Giganty Mocy", zlokalizowanej w Bełchatowie oraz powołania Komisji Konkursowej
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 30 marca 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 26 marca 2012 r. w/s przedstawienia Radzie MIejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za 2011 rok
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 26 marca 2012 r. w/s przedastawienia Radzie MIejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 26 marca 2012 r. w/s ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu MIasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 26 marca 2012 r. w/s "Prpcedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 26 marca 2012 r. w/s wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych na rzecz Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Pana Andrzeja Rolofa zgodnie ze złożonym wnioskiem
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 26 marca 2012 r. w/s zmieniające Zarządzenie nr 51/08 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieku Zdrowotnej w Bełchatowie w drodze pisemnych przetargów
 Zarządzenie Nr 50 z dnia 19 marca 2012 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za zdobycie Wicemistrzostwa Polski w Młodej Lidze mężczyzn
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 19 marca 2012 r. w/s podziału zadań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 19 marca 2012 r. w/s ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 19 marca 2012 r. w/s powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny przydatności do dalszego użytkowania majątku ruchomego
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 12 marca 2012 r. w/s przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta Bełchatowa nie zgłaszających się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 5 marca 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 27 lutego 2012 r. w/s powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 27 lutego 2012 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 27 lutego 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 27 lutego 2012 r. w/s ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 27 lutego 2012 r. w/s przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2012
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 27 lutego 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 20 lutego 2012 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2011 r.
 Zarządzenie Nr 37 z dnia 20 lutego 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 92/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 marca 2008 roku
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 20 lutego 2012 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku jednostce organizacyjnej - Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 20 lutego 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 20 lutego 2012 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 13 lutego 2012 r. w/s wprowadzenia Regulaminu nieodpłatnego przekazywania materiałów promocyjnych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 13 lutego 2012 r. w/s powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 13 lutego 2012 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji inwestycji zleconych w 2011 roku w samorządowych instytucjach kultury
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 13 lutego 2012 r. w/s powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 13 lutego 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/10 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 13 lutego 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 marca 2011 roku
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 30 stycznia 2012 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 30 stycznia 2012 r. w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2012 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny i przyznania dofinansowania
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 30 stycznia 2012 r. w/s powołania składu Zespołu do negocjacji w sprawie zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 30 stycznia 2012 r. w/s nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Samorządowego Przedszkola Nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie, Samorządowego Przedszkola Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 7 w Bełchatowie im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 30 stycznia 2012 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzania kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla niepublicznego punktu przedszkolnego Akademia Rozwoju Malucha wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 27 grudnia 2010 roku
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla Gimnazjum dla Dorosłych, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów zgodnie z Zaświadczeniem Nr 1/2009 o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych z dnia 9 października 2009 r.
 Zarządzenie Nr 19 z dnia zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, będącego jednostką budżetową Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s powołania składu Komisji do spraw związanych ze zbyciem udziałów w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli oraz zatwierdzenia regulaminu prac Komisji
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 16 stycznia 2012 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 9 stycznia 2012 r. w/s przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 9 stycznia 2012 r. w/s przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 9 stycznia 2012 r. w/s wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego oraz sprzedaż środków trwałych na rzecz Prywatnego Gabinet Stomatolgicznego Pan Andrzej Pasierbski zgodnie ze złożonym wnioskiem
 Zarządzenie Nr 9 z dnia 9 stycznia 2012 r. w/s sprzedaży nieruchomości
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 9 stycznia 2012 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 2 stycznia 2012 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie będącą jednostką budżetową Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 2 stycznia 2012 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 2 stycznia 2012 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
 Zarządzenie Nr 4 z dnia 2 stycznia 2012 r. w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny przydatności do dalszego użytkowania majątku ruchomego
 Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2012 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku jednostce organizacyjnej - Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2012 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż, oświaty i wychowania, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2012 roku w/s przyznania dotacji na sfinansowanie zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert na rok 2012 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 379/2011 Prezydenta Miasta Bełchatiwa z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2012, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. CZalinieckiej 7 A"; - kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno-Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2012"; - przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2012"
 Zarządzenie Nr 409 z dnia 30 grudnia 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 roku
 Zarządzenie Nr 408 z dnia 30 grudnia 2011 r. w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 rok
 Zarządzenie Nr 407 z dnia 29 grudnia 2011 r. w/s zasad postępowania z należnościami i zobowiązaniami oraz majątkiem trwałym w związku z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie z dniem 1 stycznia 2012 roku
 Zarządzenie Nr 406 z dnia 29 grudnia 2011 r. w/s powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w dniu 30 grudnia 2011 r.
 Zarządzenie Nr 405 z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 404 z dnia 27 grudnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 403 z dnia 27 grudnia 2011 r. w/s Instrukcji gospodarki magazynowej towarów w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 402 z dnia 27 grudnia 2011 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny
 Zarządzenie Nr 401 z dnia 27 grudnia 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 400 z dnia 27 grudnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 399 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 398 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 397 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 396 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora szkoły i przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
 Zarządzenie Nr 395 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 394 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 393 z dnia 19 grudnia 2011 r.w/s sprzedaży lokalu użytkowego
 Zarządzenie Nr 392 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 391 z dnia 19 grudnia 2011 r. w/s powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w ramach Otwartego Konkursu Ofert
 Zarządzenie Nr 390 z dnia 12 grudnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 297/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 września 2011 roku
 Zarządzenie Nr 389 z dnia 12 grudnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 marca 2011 roku
 Zarządzenie Nr 388 z dnia 12 grudnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 387 z dnia 12 grudnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w postaci przyłączy wodociągowych i urządzenia kanalizacji sanitarnej na majątek Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 386 z dnia 12 grudnia 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 385 z dnia 12 grudnia 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 384 z dnia 5 grudnia 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 383 z dnia 5 grudnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 652 i 651 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 382 z dnia 5 grudnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 624 i 630 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 381 z dnia 5 grudnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 465 i 464 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 380 z dnia 5 grudnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia namajątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 513 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 379 z dnia 5 grudnia 2011 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2012, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 7 A"; kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą: "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno-Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2012"; przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2012"
 Zarządzenie Nr 378 z dnia 5 grudnia 2011 r. w/s ogłoszenia konkursu na wybór sponsora tytulytarnego multimedialnej ekspozycji muzealnej, dotyczącej produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego - "Giganty Mocy", zlokalizowanej w Bełchatowie oraz powołania Komisji Konkursowej
 Zarządzenie Nr 377 z dnia 30 listopada 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 376 z dnia 28 listopada 2011 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji
 Zarządzenie Nr 375 z dnia 28 listopada 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 374 z dnia 28 listopada 2011 r. w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 Zarządzenie Nr 373 z dnia 28 listopada 2011 r. w/s oddania w dzierżawę na okres od dnia 07.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Miejskiemu Centrum Kultury w Bełchatowie prawa użytkowania udziału we współwłasności nieruchomości przy Placu Narutowicza 1 wraz ze środkami trwałymi wytworzonymi w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury - MCK II i MCK III"
 Zarządzenie Nr 372 z dnia 28 listopada 2011 r. w/s nieodpłatnego przekazania środków trwałych jednostce organizacyjnej - Szkole Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 371 z dnia 28 listopada 2011 r. w/s zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 370 z dnia 28 listopada 2011 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 02-12-2011 r. o godzinie 18.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 369 z dnia 21 listopada 2011 . w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzene Nr 368 z dnia 21 listopada 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 367 z dnia 21 listopada 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 366 z dnia 21 listopada 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 365 z dnia 21 listopada 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 364 z dnia 21 listopada 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 363 z dnia 21 listopada 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenei Nr 362 z dnia 15 listopada 2011 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 19-11-2011 r. o godzinie 13.30 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 361 z dnia 14 listopada 2011 r. w/s przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 360 z dnia 14 listopada 2011 r. w/s przyjęcia projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2012-2020
 Zarządzenie Nr 359 z dnia 14 listopada 2011 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta dla zawodników 15. Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA"
 Zarządzenie Nr 358 z dnia 14 listopada 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012
 Zarządzenie Nr 357 z dnia 14 listopada 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2011/2012
 Zarządzenie Nr 356 z dnia 14 listopada 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 112/1 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 355 z dnia 14 listopada 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 354 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s powołania pełnomocnika do spraw utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 353 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s rozpatrzenia uwag, złożonych przez S. M. i U. Z. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Zarządzenie Nr 352 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Ł. i P. P. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Zarządzenie Nr 351 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej przez T.S. i A.S. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Zarządzenie Nr 350 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości nr 341 na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Zarządzenie Nr 349 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej przez mieszkańców ulicy Emilii Plater do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego
 Zarządzenie Nr 348 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 568 i 567 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 347 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 467 i 466 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 346 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ......... - działka nr 501 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 345 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 623 i 629 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 344 z dnia 7 listopada 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. .......... - działka nr 502 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 343 z dnia 2 listopada 2011 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w związku z połączeniem Przedszkola Samorządowego nr 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 9
 Zarządzenie Nr 342 z dnia 31 października 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 341 z dnia 31 października 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 340 z dnia 31 października 2011 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie Pani Małgorzacie Rupiecie
 Zarządzenie Nr 339 z dnia 31 października 2011 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie Pani Małgorzacie Rupiecie
 Zarządzenie Nr 338 z dnia 31 października 2011 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 337 z dnia 31 października 2011 r. w/s zasad postępowania z należnościami i zobowiązaniami oraz środkami pieniężnymi w związku z połączeniem Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie z dniem 1 listopada 2011 roku
 Zarządzenie Nr 336 z dnia 31 października 2011 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 335 z dnia 31 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ......... - działka nr 479 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 334 z dnia 31 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ......... - działka nr 89/15 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 333 z dnia 31 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 569 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 332 z dnia 31 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... oraz ......... - działaki nr 640, 636 i 635 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 331 z dnia 31 października 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 330 z dnia 24 października 2011 r. w/s przyznania nargód Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2011 r.
 Zarządzenie Nr 329 z dnia 24 października 2011 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta Miasta wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury
 Zarządzenie Nr 328 z dnia 24 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ......... - działka nr 596 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 327 z dnia 24 października 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 326 z dnia 17 października 2011 r. w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu i Schematu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 325 z dnia 17 października 2011 r. w/s powołania Zespołu Konsultacyjnego
 Zarządzenie Nr 324 z dnia 17 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 662 onr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 323 z dnia 17 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 424 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 322 z dnia 17 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 142/10 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 321 z dnia 17 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa sieci cieplnej przy ul. Przemysłowej 12 w Bełchatowie od PPHU "BATIS" Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 320 z dnia 17 października 2011 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 319 z dnia 17 października 2011 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 318 z dnia 17 października 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 317 z dnia 17 października 2011 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 316 z dnia 10 października 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 r.
 Zarządzenie Nr 315 z dnia 10 października 2011 r. w/s powołania pełnomocnika do spraw utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 314 z dnia 10 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 88/17 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 313 z dnia 10 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do popsesji przy ul. .......... - działka nr 88/18 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 312 z dnia 10 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 89/15 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 311 z dnia 10 października 2011 r. w/s naiodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ............ - działka nr 76 obr. 01 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 310 z dnia 10 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. .......... - działka nr 449, 450, 451 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 309 z dnia 10 października 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 308 z dnia 6 października 2011 r. w/s zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 307 z dnia 5 października 2011 r. w/s przyznania nargody Prezydenta Miasta za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu wyścigów kolarskich MTB w Polsce - Mazovia MTB Maraton Tychy
 Zarządzenie Nr 306 z dnia 3 października 2011 r. w/s sprzedaży lokalu użytkowego
 Zarządzenie Nr 305 z dnia 3 października 2011 r. w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 304 z dnia 3 października 2011 r. w/s skorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 303 z dnia 3 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ........... - działka nr 768 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 302 z dnia 3 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działaka nr 61/4 obr. 17 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 301 z dnia 3 października 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 450 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 300 z dnia 30 września 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 299 z dnia 29 września 2011 . w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 298 z dnia 26 września 2011 r. zmiany Zarządzenia Nr 260/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 września 2008 roku
 Zarządzenie Nr 297/2011 z dnia 26 września 2011 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 296 z dnia 19 września 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 19 września 2011 r. w/s zmiany zarządzenia nr 226/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasach III gimnazjów, u których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 19 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 430 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 19 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ........... - działka nr 462 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 19 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 89/4 obr. 21 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 19 września 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 19 września 2011 r. w/s sprzedaży lokali użytkowych
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 16 września 2011 r. w/s powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 12 września 2011 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 12 września 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 12 września 2011 r. w/s nieodpłatnego przekazania środków trwałych jednostce organizacyjnej - Szkole Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatwoie
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 12 września 2011 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności ruchomej platformy firmy KOMPAN GXY 934 ROCK-IT znajdującej się na placu na os. Dolnośląskim na działce 442/12 w obrębie 12, zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 12 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... dz. nr 470, nr 18 dz. nr 572, nr 19 dz. nr 469, nr 20 dz. 571 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 12 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatiwa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... dz. nr 622, nr 7 dz. nr 621, nr 6 dz. 628, nr 8 dz. 627 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 12 września 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 12 września 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 12 września 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 12 września 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 12 września 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 12 września 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 12 września 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 9 września 2011 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożenj w dniu 10-09-2011 r. o godzinie 13.30 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 5 września 2011 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Miejskiego Zespołu Spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 5 września 2011 r. w/s wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie prowadzonym przez Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 5 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działki nr 576 i nr 575 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 271 z dnia 5 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działki nr 639 i nr 634 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 270 z dnia 5 września 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ........... - działka nr 461 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 269 z dnia 5 września 2011 r. w/s zagospodarowania składników majątku ruchomego przez gminę Miasto Bełchatów na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie na ich wniosek
 Zarządzenie Nr 268 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 267 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie MIasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 29 sierpnia 201 r. w/s przedstawienia Radzie MIejskiej w Bełchatowie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2011 roku
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s przedstawienia Radzie MIejskiej w Bełchatowie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku
 Zarządzenie Nr 264 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2011 roku
 Zarządzenie Nr 263 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 201 rok
 Zarządzenie Nr 262 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 261 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2011 r. na poziomie I etapu edukacyjnego oddziału integracyjnego z Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 260 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczytsym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 259 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 258 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 257 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 256 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 255 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 254 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 253 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczytsym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 252 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 251 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 250 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 249 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 248 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 247 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 246 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 245 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 244 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczytsym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 243 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 242 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 241 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 240 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 239 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 238 z dnia 29 siernia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 237 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 236 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 235 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 234 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 233 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 647 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 442 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 230 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w/s nieodpłatnego przekazania środków trwałych jednostce organizacyjnej - Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 229 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie Pani Urszuli Wilk
 Zarządzenie Nr 228 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie Pani Urszuli Wilk
 Zarządzenie Nr 227 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 226 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w/s przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasach III gimnazjów, u których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2011/2012 od dnia 01.09.2011r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie oddziału przedszkolnego integracyjnego
 Zarządzenie Nr 224 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
 Zarządzenie Nr 223 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w/s nieskorzytsania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 222 z dnia 8 sierpnia 2011 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 221 z dnia 8 sierpnia 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 220 z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ul. Kujawskiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie nr 219 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych.
 Zarządzenie Nr 218 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011r.
 Zarządzenie Nr 217 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 205/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011.
 Zarządzenie Nr 216 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ......... -działka nr 62/26 obr. 04 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociagowego i urządzenia kanalizacj sanitarnej do posesji przy ul. .......... - działka nr 62/26 obr. 04 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 89/5 obr. 21 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 67/3 obr. 07 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 404 obr. 05 m. Bełchatowa.
 Zarządzene Nr 211 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Żabiej w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ul. Kościuszki, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 22 lipca 2011 r. w/s rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 205 z dnia 18 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 18 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 18 lipca 2011 r. w/s zmiany zarządzenia nr 189/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2020/2011
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 11 lipca 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 11 lipca 201 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia
 Zarządzenie Nr 200 z dnia 11 lipca 2011 r. w/s wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Bełchatowie i p.o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie prowadzonych przez Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 11 lipca 2011 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pani Danuty Kuchwrskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 11 lipca 2011 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pani Danuty Kucharskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 11 lipca 2011 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie Pani Danucie Kucharskiej
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 11 lipca 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 195 z dnia 11 lipca 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 6 lipca 2011 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nuczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nuczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 183 z dnia 4 lipca 201 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bełchatowie, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s powołania zespołów roboczych w celu opracowania koncepcji zmian pracy szkół Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację sprzętu komputerowego zgłoszonego do fizycznej likwidacji przez Zespół ds.Informatyki
 Zarządzenie Nr 179 z dnia 4 lipca 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 29 czerwca 2011 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 29 czerwca 2011 . w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2010/2011
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 29 czerwca 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 27 czerwca 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 27 czerwca 2011 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 21 czerwca 2011 r. zmienające Zarządzenie Nr 380/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatwa oraz Urzędu MIasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 20 czerwca 2011 r. w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenia Nr 171 z dnia 20 czerwca 2011 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zamoście 109, dz. 97/16 obr. 21 Miasta Bełchatowa o nr inw. 110/5676
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 20 czerwca 2011 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych zgłoszonych przez Wydział Ogranizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 20 czerwca 2011 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych tj. mebli i sprzętu biurowego zgłoszonych przez Wydział Ogranizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 20 czerwca 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 201 czerwca 2011 r. w/s określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 20 czerwca 2011 r. /s założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 165 z dnia 20 czerwca 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 164 z dnia 20 czerwca 2011 r. w/s powołania pełnomocnika do spraw utworzenia Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 13 czerwca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzeni kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. .......... - działka nr 98/10 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 13 czerwca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ......... - działka nr 497 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 13 czerwca 2011 r. w/s owołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności sprzętu komputerowego zgłoszonego do fizycznej likwidacji przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 160 z dnia 13 czerwca 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 159 z dnia 6 czerwca 2011 r w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 158 z dnia 6 czerwca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działki nr 620,626,619,625 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 157 z dnia 6 czerwca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatiwa przyłącza wodociągowego do poseji przy ul. .......... - działki nr 72/34, 72/47, 72/63, 72/20, 73/10 obr. 21 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 6 czerwca 2011 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałyh zgłoszonych do fizycznej likwidacji przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 155 z dnia 6 czerwca 2011 r. w/s ustanowienia służebności drogowej
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 6 czerwca 2011 r. w/s sprzedaży lokalu użytkowego
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 6 czerwca 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 3 czerwca 2011 r. w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 Zarządzenie Nr 151 z dnia 1 czerwca 2011 r. w/s wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na obszarze Placu Narutowicza w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 31 maja 201 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 149 z dnia 30 maja 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 148 z dnia 30 maja 201 r. w/s nioedpłatnego przekazania majątku na rzecz Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 147 z dnia 30 maja 2011 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Samorządowego Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 146 z dnia 30 maja 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ............. - działki nr 478 i 479 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 145 z dnia 30 maja 2011 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zamoście 109, dz. 97/16 obr. 21 Miasta Bełchatowa o nr inw. 110/5676
 Zarządzenie Nr 144 z dnia 30 maja 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 143 z dnia 30 maja 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 142 z dnia 30 maja 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 141 z dnia 30 maja 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 140 z dnia 30 maja 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 139 z dnia 30 maja 2011 r. w/s ustalenia wysokości i przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla zawodnikow I Bełchatowskiego Festiwalu Skoku Wzwyż
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 30 maja 2011 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa Pani Mariannie Bykowskiej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 23 maja 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .............. - działki nr 472, 574, 471, 573 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 136 z dnia 23 maja 2011 r. w/s zatwierdzenia sprawozdania finanswoego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józega Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za 2010 rok
 Zarządzenie Nr 135 z dnia 23 maja 2011 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2010 rok
 Zarządzenie Nr 134 z dnia 23 maja 201 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za 2010 rok
 Zarządzenie Nr 133 z dnia 23 maja 2011 r. w/s ustanowienia służebności drogowej
 Zarządzenie Nr 132 z dnia 23 maja 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 131 z dnia 23 maja 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 130 z dnia 23 maja 2011 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Czpliniecką, Grabową oraz granicami miasta
 Zarządzenie Nr 129 z dnia 17 maja 2011 r. w/s przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego z zakresu ochrony zdrowia
 Zarządzenie Nr 128 z dnia 17 maja 2011r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację wiat przystankowych, zgłoszonych do likwidaji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 17 maja 2011 r. w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 126 z dnia 16 maja 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 16 maja 2011 r. w/s wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego"
 Zarządzenie Nr 124 z dnia 16 maja 2011 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 4 maja 2011 r. w/s przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta Bełchatowa nie zgłaszających się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 4 maja 2011 r. w/s przyznania wyróżnień Prezydenta Miasta dla zawodników i trenerów oraz działaczy PGE SKRA Bełchatów za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2010/2011
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu i sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 30-04-2011 r. o godzinie 14.45 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w/s zasad i norm przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w/s wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w maju 201 roku
 Zarządzenie Nr 116 z dnia 26 kwietnia 2011 . w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 115 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku gospodarczego położonego przy ul. Zdzieszulickiej dz. 202/1 obr. 22 m. Bełchatowa o nr inw. 109/3132
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności wiat przystankowych, zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Inżynierii
 Zarządzenie Nr 109 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 108 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w/s ustalenia wysokości i przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta dla zawodników XXXV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 107 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 105 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 104 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w/s wysokości stawek opłat za umieszczenie reklam na obiektach, gruntach komunalnych oraz drogach wewnętrznych na obszarze Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 103 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2011r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie innowacji pedagogicznej w klasach I-III w zakresie programu edukacji polonistycznej rozszerzonego o elementy teatralne
 Zarządzenie Nr 101 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2011 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie innowacji pedagogicznej w klasach I-III w zakresie rozszerzonego programu wychowania fizycznego z elementami choreoterapii
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w/s powołania KOmisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w/s określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 21/2002 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16.12.2002 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalenia Regulaminu Pracy tej Komisji
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku gospodarczego położonego przy ul. Zdzieszulickiej, dz. 202/1 obr. 22 Miasta Bełchatowa o nr inw. 109/3132
 Zarządzenie Nr 96 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. .......... - działaka nr 830 i 831 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 4 kwietnia 201 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Dolnośląskim, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatwoei w osiedlu 1 Maja, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ulic: Sportowej i Harcerskiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Binków, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomoścuach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Żołnierzy POW, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących włsność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu 1 Maja, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ulicy Czaplinieckiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Dolnośląskim, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 87 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiącycyh własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie Alei ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 86 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie ulicy Czaplinieckiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 32/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 4 kwietnia 201 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 31/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powiłania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 30/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 81 z dnia 28 marca 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 marca 2010 roku
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 28 marca 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 92/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 marca 2008 roku
 Zarządzenie Nr 79 z dnia 28 marca 2011 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenei Nr 78 z dnia 28 marca 2011 r. w/s powołania komisji do dokonania oceny i wydzielania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 28 marca 2011 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2010 rok
 Zarządzenie Nr 76 z dnia 28 marca 2011 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów za 2010 rok
 Zarządzenie Nr 75 z dnia 28 marca 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 74 z dnia 28 marca 2011 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie innowacji pedagogicznej w zakresie edukacji matematyczno-rekreacyjnej "Rozszerzony program edukacji matematyczno-rekreacyjnej dla klas IV-VI"
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 28 marca 2011 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ludwikowskiej 16, dz. 84/6 obr. 21 m. Bełchatowa o nr inw. 110/5235
 Zarządzenie Nr 72 z dnia 28 marca 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 21 marca 2011 r. w/s zmiany i zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zminy i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 70 z dnia 21 marca 2011 r. w/s cofnięcia stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 21 marca 2011 r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 21 marca 2011 r. w/s niedpłatbego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 125/2 obr. 21 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 21 marca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr: 72/46, 72/33, 72/62, 72/19 obr. 21 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 21 marca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 112/10 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 21 marca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przylącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ........... - działk a nr 247 obr. 11 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 21 marca 2011 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku położonego przy ul. Ludwikowskiej 16, dz. 84/6 obr.21 Miasta Bełchatowa o nr inw. 110/5235
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 21 marca 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 21 marca 2011 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 21 marca 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 18 marca 2011 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i sprzedawania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 20-03-2011 r. o godzinie 14.45 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 59 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały nr XLIII/313/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla niepublicznego punktu przedszkolengo Klub Malucha Baby Town wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 31 stycznia 2011 roku pod numerem WOS.4320-1/2011
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 14 marca 2011 r. w/s sprzedaży gruntu użytkownikom wieczystym oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 14 marca 2011 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta MIasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 14 marca 2011 r. w/s wyrażenia zgody na likwidację ogrodzeń, położonych na działkach w obrębie 21 miasta Bełchatowa przeznaczonych pod realizację inwestycji, zgłoszonych do likwidacji przez „ WOD.-KAN.” Sp z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 8 marca 2011 r. w/s powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 7 marca 2011 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności ogrodzeń, położonych na działkach w obrębie 21 miasta Bełchatowa przeznaczonych pod realizację inwestycji, zgłoszonych do likwidacji przez "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 7 marca 2011 r. w/s przyjęcia Raportu z audytu przeprowadzonego w Miejskim Załadzie Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie w dniach od 08 lutego do 21 lutego 2011 roku, ustalającego ostateczną wysokość należności Spółce rekompensaty z tytułu świadczonych usług za 2010 rok
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 7 marca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 36/1 obr. 12 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 7 marca 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ......... - działka nr 329 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 50 z dnia 28 lutego 2011 r. w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 28 lutego 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 28 lutego 201 r. w/s przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2011
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 lutego 2011 r. w/s przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 lutego 2011 r. w/s przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 lutego 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 28 lutego 201 r. w/s wysokości pokrywania kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2007 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie "Instrukcji kasowej", zmienionego Zarządzeniem Nr 133/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 maja 2008 r.
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 21 lutego 2011 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2010 r.
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 21 lutego 2011 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji inwestycyjnych zleconych w 2010 roku w samorządowych instytucjach kultury
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 21 lutego 2011 r. w/s zmiany zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 21 lutego 2011 r. w/s powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"
 Zarządzenie Nr 37 z dnia 21 lutego 2011 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 21 lutego 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 21 lutego 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 14 lutego 2011 roku w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 201 rok
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s ustalenia Regulaminu Systemu Oceny Pracowników "SOP" oraz Systemu Oceny Pracowników "SOP" Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s powołania Komisji Mieszkaniowej
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s zbycia w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s sprzedaży gruntu użytkownikom wieczystym oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 14 lutego 2011 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 7 lutego 2011 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 7 lutego 2011 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 31 stycznia 2011 r. w/s systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 31 stycznia 2011 r. w/s ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 31 stycznia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ............ - działka nr 43/2 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 31 stycznia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. .......... - działka nr 1053/2 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 31 stycznia 2011 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 164/15 obr. 15 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 31 stycznia 2011 r. w/s odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013.
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 17 stycznia 2011 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 6 kwietnia 2010 roku pod numerem WOS.4320-1/10
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie, ul. Fabryczna 6, wpisanego do ewidencji szkół i placówek publicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 sierpnia 2005 roku, Nr WK 4312-1/2005 oraz decyzją o zmianie decyzji Nr WK 4312-1/2005 z dnia 8.08.2005 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w dniu 15 lutego 2006 roku
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 17 stycznia 2011 r. w/s ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
 Zarządznie Nr 9 z dnia 17 stycznia 2011 r. w/s przetargu pisemnego na dzierżawę wydzielonej powierzchni holu na parterze budynku Urzędu Miasta, przy ul. Kościuszki 1 z przeznaczeniem na punkt kasowy
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 17 stycznia 2011 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały nr XLIII/313/09 Rady Miejskiej w Bełcatowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla niepublicznego punktu przedszkolnego Akademia Rozwoju Malucha wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 27 grudnia 2010 roku pod numerem WOS.4320-2/10
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 12 stycznia 2011 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 11 stycznia 2011 r. w/s powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania i realizacji projektu "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy" planowanego do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 stycznia 2011 r. w/spowołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 r. w/s ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 3 z dnia 3 stycznia 2011 roku w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........ i ul. ......... - działka nr 120 i 121 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 2 z dnia 3 stycznia 2011 roku w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Pabianickiej 72 w Bełchatowie od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchtowie
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 roku w/s przyznania dotacji na sfinansowanie zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert na rok 2011 Zarządzeniem Nr 334/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 6 grudnia 2010 roku
 Zarządzenie Nr 380 z dnia 31 grudnia 2010 r. w/s zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 379 z dnia 31 grudnia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 222/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 września 2009 r. w sprawie procedur postępowania, w zakresie windykacji dochodów budżetu Miasta Bełchatowa, realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa, z tytułu podatków, opłat, nieopodatkowanych należności budżetowych, pozostałych należności, do których zastosowanie ma ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności cywilnoprawnych
 Zarządzenie Nr 378 z dnia 31 grudnia 2010 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 377 z dnia 30 grudnia 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 376 z dnia 30 grudnia 2010 r. w/s powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w dniu 31 grudnia 2010 r.
 Zarządzenie Nr 375 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Samorządowego Przedszkola Nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 374 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 373 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ............ - działka nr 115/2 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 372 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie środka trwałego o nr inwent. 806/5484
 Zarządzenie Nr 371 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie środka trwałego o nr inwent. 806/5485
 Zarządzenie Nr 370 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie środka trwałego o nr inwent. 806/5490
 Zarządzenie Nr 369 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie środka trwałego o nr inwent. 806/5489
 Zarządzeinie Nr 368 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. oświaty i wychowania, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 367 z dnia 27 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 366 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 365 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 364/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok.
 Zarządzenie Nr 363 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta.
 Zarządzenie Nr 362 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Okrzei, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 361 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Dolnośląskim, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyi Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 360 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu 1000 lecia, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 359 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 358 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 357 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 356 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 355 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia neruchomości.
 Zarządzenie Nr 354 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 353 z dnia 20 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 352 z dnia 20 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 351 z dnia 20 grudnia 2010 r. w/s powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 w ramach Otwartego Konkursu Ofert
 Zarządzenie Nr 350 z dnia 15 grudnia 2010 r. w/s powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 349 z dnia 15 grudnia 2010 r. w/s powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 348 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 347 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa sieci wodociągowej w ul. .......... - działka nr 430/3 obr. 08 i przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Transportowej 5 - działka nr 549/1 obr. 08 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 346 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 345 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 344 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 343 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 342 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 341 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 340 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 339 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 338 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 337 z dnia 13 grudnia 2010 r.w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 336 z dnia 13 grudnia 2010 r. w/s zbycia w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu
 Zarządzenie Nr 335 z dnia 6 grudnia 2010 r. w/s utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 334 z dnia 6 grudnia 2010 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Błchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2011, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 7 A", - kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno-Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2011", - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie pod nazwą: "Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2011"
 Zarządzenie Nr 333 z dnia 1 grudnia 2010 r. w/s odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 332 z dnia 30 listopada 2010 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 331 z dnia 29 listopada 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ............ - działka nr 593 obr. 10 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 330 z dnia 29 listopada 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 329 z dnia 29 listopada 2010 r. w/s zamiany nieruchomości
 ZarządzenieNr 328 z dnia 29 listopada 2010 r. w/s sprzedaży lokalu użytkowego
 Zarządzenie Nr 327 z dnia 24 listopada 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie, Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 326 z dnia 24 listopada 2010 r. w/s sprzedaży nieruchomości
 Zarządzenie Nr 325 z dnia 24 listopada 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 324 z dnia 24 listopada 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 323 z dnia 19 listopada 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 322 z dnia 15 listopada 2010 r. w/s przyjęcia projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2011-2018
 Zrządzenie Nr 321 z dnia 15 listopada 2010 r. w/s przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Miasta Bełchatwoa na rok 2011
 Zarządzenie Nr 320 z dnia 15 listopada 2010 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta dla zawodników 14. Ulicznego Biegu Barbórkowego "BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA"
 Zarządzenie Nr 319 z dnia 15 listopada 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 286/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora szkoły i przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
 Zarządzenie Nr 318 z dnia 15 listopada 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ........... - działka nr 110 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 317 z dnia 10 listopada 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 316 z dnia 8 listopada 2010 r. w/s zasad i norm przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 Zarządzenie Nr 315 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 314 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 313 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 06-11-2010r. o godzinie 17.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 312 z dnia 2 listopada 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 września 2010 roku
 Zarządzenie Nr 311 z dnia 2 listopada 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 223/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 września 2006 roku
 Zarządzenie Nr 310 z dnia 2 listopada 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 309 z dnia 2 listopada 2010 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 308 z dnia 29 października 2010 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 307 z dnia 26 października 2010 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 306 z dnia 25 października 2010 r. w/s powołania na stanowisko p.o. Dyrektora miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 305 z dnia 25 października 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 304 z dnia 25 października 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 595/1 i 596 obr. 10 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 303 z dnia 25 października 2010 r. w/s wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego tj. unitu stomatologicznego z fotelem o nr inwent. UMB-094/3765 oraz sprzedaży środków trwałych tj. sprzętu medycznego na rzecz Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Pani Anny Manickiej-Wengier zgodnie ze złożonym wnioskiem
 Zarządzenie Nr 302 z dnia 25 października 2010 r. w/s uchylenia Zarządzenia Nr 105/2010 z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa sieci cieplnej przy ul. Przemysłowej 12 w Bełchatowie od PPHU "BATIS" Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 301 z dnia 25 października 2010 r. w/s ustanowienia służebności przesyłu
 Zarządzenie Nr 300 z dnia 20 października 2010 r. w/s przyznania nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 r.
 Zarządzenie Nr 299 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego na wyposażeniu Oczyszczali ścieków, tj. elektrowciągu z wózkiem o nr inw. 641/1027/255/L, zgłoszonego do likwidacji przez "WOD-KAN" Sp z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 298 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 297 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 296 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 15 października 2010 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 29-10-2010 r. o godzinie 17.45 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 11 października 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. .......... - działka nr 378 obr. 11 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 11 października 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej do posesji przy ul. ........... - działka nr 497 obr. 11 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 11 października 2010 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 r.
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 11 październiak 2010 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta Miasta wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 11 października 2010 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały Nr XLIII/313/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystaywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, ul. Edwardów 5, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów zgodnie z Zaświadczeniem Nr 1/2009 o wpisanie do ewidencji placówek niepublicznych z dnia 9 października 2009 r. pod numerem WOS.4320-1/2009.
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 11 października 2010 r. w/s udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały Nr XLIII/31/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 październiaka 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie, ul. Fabryczna 6, wpisanego do ewidencji szkół i placówek publicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 8 sierpnia 2005 roku, Nr WK 4312-1/2005 oraz decyzją o zmianie decyzji Nr WK 4312-1/2005 z dnia 8.08.2005 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w dniu 15 lutego 2006 roku
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 11 października 2010 r.w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 4 października 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 32/2009 Prezydenta MIasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 4 października 2010 r. w/s wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora szkoły i przedszkola prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 4 października 2010 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny zużycia i przydatności środka trwałego będącego na wyposażeniu Oczyszczalni ścieków, tj. elektrowodociągu z wózkiem o nr inw. 641/255/L, zgłoszonego do likwidacji przez "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 4 października 2010 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 4 października 2010 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 4 października 2010 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 4 października 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 4 października 2010 r.w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 4 października 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 4 października 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 4 października 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 4 października 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 30 września 2010 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 29 września 2010 r. w/s wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego"
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 29 września 2010 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 03-10-2010 o godzinie 14.45 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 27 września 2010 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 5 A, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 271 z dnia 27 września 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchtowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 270 z dnia 27 września 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 92/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 marca 2008 roku
 Zarządzenie Nr 269 z dnia 7 września 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2010 Prezydnta Miasta Bełchatiwa z dnia 29 marca 2010 r.
 Zarządzenie Nr 268 z dnia 27 września 2010 r. w/s zmiany zarządzenia Nr 233/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 września 2009 roku
 Zarządzenie Nr 267 z dnia 27 września 2010 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 27 września 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 27 września 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 264 z dnia 27 września 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 13 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 263 z dnia 27 września 2010 r. w/s wygaszenia użytkowania wieczystego
 Zarządzenie Nr 262 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz ustalenia watrtości majątku ruchomego.
 Zarządzenie Nr 261 z dnia 20 września 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 260 z dnia 20 września 2010 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 26-09-2010 r. o godzinie 17.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 259 z dnia 13 września 2010 r. w/s określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 258 z dnia 13 września 2010 r. w/s założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 257 z dnia 13 września 2010 r. w/s zmiany zarządzenia nr 236/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasach II gimnazjów, u których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł
 Zarządzenie Nr 256 z dnia 13 września 2010 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 255 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarządzenie Nr 254 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 253 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego
 Zarządzenie Nr 252 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 251 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01.09.2010 r. oddziału integracyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 250 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 249 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy P.O.W.
 Zarządzenie Nr 248 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 514 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 247 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 246 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w/s sprzedaży lokali użytkowych
 Zarządzenie Nr 245 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w/s ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta
 Zarządzenie Nr 244 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2010 r.
 Zarządzenie Nr 243 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2010 roku
 Zarządzenie Nr 242 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 241 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w/s zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 240 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w/s zamiany gruntu
 Zarządzenie Nr 239 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 238 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w/s uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 234/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 22.08.2010 r. o godzinie 15.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 237 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w/s ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 236 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w/s przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasach II gimnazjów, u których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł
 Zarządzenie Nr 235 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 234 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzania czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 22-08-2010 r. o godzinie 15.00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 233 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29.03.2010r.
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 230 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Belchatowie.
 Zarządzenie Nr 229 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 228 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 227 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie nieodpłanego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka ne 62/24 obr. 04 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 226 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 54/4 obr. 16 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowiene służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Budowlanych, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 224 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 223 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 222 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 221 z dnia 26 lipca 2010 r w/s wyrażenia zgody na utworzenie od dnia 01.09.2010r. na czas III etapu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie klasy wyrównawczej na poziomie klas I
 Zarządzenie Nr 220 z dnia 26 lipca 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 219 z dnia 26 lipca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 218 z dnia 26 lipca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 217 z dnia 26 lipca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 216 z dnia 19 lipca 2010 r. w/s zmiany zarządzenia Nr 73/2010 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29.03.2010 roku
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 19 lipca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie od dnia 01.09.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie oddziału przedszkolnego integracyjnego
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 19 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 19 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 19 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 211 z dnia 19 lipca 2010 r. w/s zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki prawa handlowego w której udział Miasta Bełchatowa przekracza 50 % kapitału zakładowego oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 19 lipca 2010 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola samorządowego nr 4 Pani Elżbiety Ceglarek
 Zarządzenie Nr 205 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie Pani Elżbiety Ceglarek
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 Pana Adama Jarząbka
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 200 z dnia 12 lipca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 9 lipca 2010 r. w/s zmian w składzie Gminnego Biura Spisowego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 5 lipca 2010 r. w/s utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 341/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 5 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 5 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 195 z dnia 5 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nuczycielki Szkoły Podstawowej Nr 9 w Bełchatowie ubiegającej się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 5 lipca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia posętpowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 30 czerwca 2010 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 30 czerwca 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 r.
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 30 czerwca 2010 r. w/s zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. .......... - działka nr 104/9 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych tj. mebli i sprzętu biurowego zgłoszonych przez Wydziału Oragnizacyjnego Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 183 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych tj. mebli i sprzętu biurowego zgłoszonych przez Wydział Organizacyjny Urzęu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 28 czerwca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 22 czerwca 2010 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 21 czerwca 2010 r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 179 z dnia 21 czerwca 2010 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego przez Gminę Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 21 czerwca 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 63/2 obr. 16 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 21 czerwca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatów położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Energetyków, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 21 czerwca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Przytorze, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 18 czerwca 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 r.
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 18 czerwca 2010 r. w/s zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 17 czerwca 2010 r. w/s przyznania nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla zawodnika Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego w Bełchatowie za wybitne osiągnięcia sportowe
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samirządowego Nr 7 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 14 czerwca 2010 . w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 165 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 164 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 160 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 159 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 158 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 157 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 155 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 151 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Dolnośląskim, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 149 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatow położonej w Bełchatowie w rejonie ulicy Małopolskiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 148 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 147 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 146 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 145 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 144 z dnia 14 czerwca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 143 z dnia 14 czerwca 2010r. w/s powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny zużycia i przydatności do dalszego użytkowania oraz ustalenia wartości środkow trwałych przeznaczonych do likwidacji
 Zarządzenie Nr 142 z dnia 8 czerwca 2010 r. w/s utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 141 z dnia 8 czerwca 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 140 z dnia 7 czerwca 2010 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pani Elżbiety Ceglarek pełniącej funkcję Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 139 z dnia 7 czerwca 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 728 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 7 czerwca 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 2 czerwca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 136 z dnia 2 czerwca 2010 r. w/s zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 135 z dnia 2 czerwca 2010 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 134 z dnia 2 czerwca 2010 r. w/s rozpatrzenia uwag, złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką
 Zarządzenie Nr 133 z dnia 2 czerwca 2010 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku
 Zarządzenie Nr 132 z dnia 31 maja 2010 r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 Zarządzenie Nr 131 z dnia 26 maja 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 130 z dnia 24 maja 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 129 z dnia 24 maja 2010 r. w/s zatwierdzenia projektu "Słoneczne przedszkole" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projektodawcą jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 128 z dnia 24 maja 2010 r. w/s odwołania Pani Elżbiety Grzegorskiej - Kwaśniewskiej z funkcji doradcy metodycznego w zakresie nauczania na I etapie edukacyjnym
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 24 maja 2010 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za 2009 rok
 Zarządzenie Nr 126 z dnia 24 maja 2010 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Piłsudskiego w Bełchatowie za 2009 rok
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 24 maja 2010 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2009 rok
 Zarządzenie Nr 124 z dnia 24 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesjji przy ul. .......... - działka nr 106/7 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 24 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na mjątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ........... - działka nr 105/21 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 24 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. .......... - działka nr 477 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 24 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ......... - działka nr 12/7 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 24 maja 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 24 maja 2010 r. w/s ustalenia obiegu dokumentów związanych z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie MIasta Bełchatowa o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 24 maja 2010 r. w/s nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz określenia trybu jej pracy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 17 maja 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 75/2004 w sprawie przyjęcia Plityki jakości dla Urzędu Miasta w Bełchatowie z dnia 05.04.2004 r.
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 17 maja 2010 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie innowacji sportowej "Rozszerzony program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej, dla klas I-III"
 Zarządzenie Nr 115 z dnia 17 maja 2010 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie innowacji sportowej "Rozszerzony program wychowania fizycznego z piłki siatkowej dla dziewcząt i piłki nożnej dla chłopców klas IV - VI"
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 17 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 510 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 17 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa urządzenia kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. ........... - działka nr 212/2 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 17 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 512 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 17 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 528 obr. 10 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 17 maja 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 109 z dnia 15 maja 2010 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta dla zawodników i trenerów oraz działaczy PGE SKRA Bełchatów za wybitne osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej w sezonie 2009/2010
 Zarządzenie Nr 108 z dnia 10 maja 2010 r. w/s powołania składu Komisji do ujawnienia naniesień - środków trwałych na nieruchomości położonej na działce nr 202/2 z obr. 22 m. Bełchatowa, przy ul. Zdzieszulickiej
 Zarządzenie Nr 107 z dnia 10 maja 2010 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności mebli i sprzętu biurowego zgłoszonych do fizycznej lokwidacji przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 4 maja 2010 r. w/s powołania składu Komisji do ustalania wartości środkow trwałych przeznaczonych na podstawie Uchwały XLVIII/362/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie do zbycia PK Sanikom Sp. z o.o.
 Zarządzenie Nr 105 z dnia 4 maja 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa sieci cieplnej przy ul. Przemysłowej 12 w Bełchatowe od PPHU "BATIS" Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 104 z dnia 4 maja 2010 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację kanału sanitarno-deszczowego od rzeki Rakówki, ul. 9 Maja, Czapliniecka, Leśna w Bełchatowie, ogłoszonego do fizycznej likwidacji przez "WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 103 dnia 4 maja 2010 r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w rejonie Placu Narutowicza, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 101 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 54/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystm nieruchomości
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 30/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w/s ustalenia wysokości i przyznania nagród Prezydenta Miasta dla zawodników XXXIV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w/s powołania składu Komisji do ujawnienia naniesień - budynków na nieruchomości położonej na działakach 254/10 i 253/34 z obrębu 03 m. Bełchatowa, przy ul. Czaplinieckiej 127
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 96 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pozyskiwania i wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie uchwały nr XLIII/313/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów dla przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bełchatów w dniu 6 kwietnia 2010 roku pod numerem WOS.4320-1/10.
 Zarządzenie Nr 95 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 94 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Radość odkrywania, pasja tworzenia - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia zainteresowań, zdolności oraz zrównoważonego rozwoju dzieci w wieku od 3 do 5 lat w PS Nr 2 i PS Nr 8 w Bełchatowie" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projektodawcą jest Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 93 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 511 obr. 22 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłacza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 525 obr. 22 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 473 obr. 22 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania składu Komisji Łikwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności kanału sanitarno-deszczowego o nr inwent. 211/400/L/276 od rzeki Rakówki, ul. 9 Maja, Czapliniecka, Leśna w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 87 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 86 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeia procedury naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 12 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bełchatów położonych w Bełchatowie w osiedlu Marii Konopnickiej, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w/s wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w 2010 roku
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w/s nieodpłatbego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ..............- działka nr 33/5 obr. 12 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 81 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego stanowiącego współwłasność właścicieli posesji przy ul. ......... - działki nr 377/1, 377/2, 377/3, 377/4 obr. 08 oraz do posesji przy ul. .......... - działki nr 364/1, 364/2 obr. 08 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w/s wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych Miasta Bełchatowa niepublicznego przedszkola o nazwie Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO w Bełchatowie ul. Nehrebeckiego 25
 Zarządzenie Nr 79 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 474 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 78 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w/s powołania składu Komisji stałej do ustalania wartości trwałych przeznaczonych do likwidacji w ramach zadania "Przebudowa Pl. Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną"
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 76 z dnia 31 marca 2010 r. w/s zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta oraz zmiany i przyjęcia planów finansowych podległych jednostek budżetowych
 Zarządzenie Nr 75 z dnia 29 marca 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 260/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29.09.2008 roku
 Zarządzenie Nr 74 z dnia 29 marca 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2007 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26.03.2007 roku
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 29 marca 2010 r. w/s przyjęcia list mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 72 z dnia 29 marca 2010 w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwiację estrady MOK, zlokalizowanej w Parku Narutowicza w Bełchatowie, zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Wydział Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 29 marca 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 70 z dnia 29 marca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2010 r. w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie innowacji pedagogicznej programowej "Z certyfikatem łatwiej"
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 29 marca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na wdrożenie od dnia 01.09.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie innowacji pedagogicznej organizacyjno-programowej w zakresie edukacji muzyczno-tanecznej
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do udzielenia poręczenia kredytu Bełchatowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bełchatowie na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane, wspierającego budownictwo mieszkaniowe.
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 23 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 22 marca 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2007 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26.03.2007 roku
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 22 marca 2010 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 Pani Barbary Fesler
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 22 marca 2010 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 Pani Barbary Fesler
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 22 marca 2010 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 2 marca 2010 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 22 marca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 22 marca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 59 z dnia 22 marca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 17 marca 2010 r. w/s przedłożenia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Bełchatów za 2009 rok
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 17 marca 2010 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2009 rok
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 15 marca 2010 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację linii kablowej i oświetlenia ulicznego, zlokalizowanych przy ul. Narutowicza w Bełchatowie, zgłoszonych do fizycznej likwidacji przez Wydział Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 15 marca 2010 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności estrady MOK, zlokalizowanej w Parku Narutowicza w Bełchatowie, zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Wydział Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 15 marca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 15 marca 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 8 marca 2010 r. w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie za 2009 rok
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 8 marca 2010 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 50 z dnia 8 marca 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 8 marca 2010 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 8 marca 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 1 marca 2010 r. w/s przyjęcia Raportu z audytu przeprowadzonego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie w dniach od 02 lutego do 16 lutego 2010 roku, ustalającego ostateczną wysokość należnej Spółce rekompensaty z tytułu świadczonych usług za 2009 rok
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 1 marca 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2009 roku
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 1 marca 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 223/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 września 2006 roku
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 1 marca 2010 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności linii kablowej i oświetlenia ulicznego, zlokalizowanych przy ul. Narutowicza w Bełchatowie, zgłoszonych do fizycznej likwidacji przez Wydział Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 1 marca 2010 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 1 marca 2010 r. w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 26 lutego 2010 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 22 lutego 2010 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Powiatu Bełchatowskiego w 2009 r.
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 22 lutego 2010 r. ws/ zatwierdzenia rozliczenia dotacji inwestycyjnych zleconych w 2009 roku w samorządowych instytucjach kultury
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 22 lutego 2010 r. w/s powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda"
 Zarządzenie Nr 37 z dnia 19 lutego 2010 r. w/s przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2010
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 17 lutego 2010 r. w/s zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2009 r.
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 15 lutego 2010 r. w/s rozliczenia środków finansowych przekazanych w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 15 lutego 2010 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obejmującego obszar "Centrum" w rejonie ulic: Kościuszki, Pabianicka, Sienkiewicza, Kwiatowa, 1 Maja, Plac Narutowicza, Plac Wolności
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 15 lutego 2010 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 8 lutego 2010 r. w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych dotyczących przeprowadzenia szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dla osób urodzonych w latach 1990-1996, zameldowanych na terenie miasta Bełchatowa oraz powołania Komisji Konkursowej
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 8 lutego 2010 r. w/s przyznania nagrody Prezydenta Miasta dla zawodnika Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego w Bełchatowie za wybitne osiągnięcia sportowe
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 8 lutego 2010 r. w/s uchylenia Zarządzenia Nr 288/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia oraz średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów oraz podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego należnego w przypadku nieosiągnięcia w szkołach i przedszkolach Miasta Bełchatowa przez daną grupę zawodową średniego wynagrodzenia
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 8 lutego 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 8 lutego 2010 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację linii napowietrznej NN, zlokalizowanej na dz. nr 21 obr. 02 m. Bełchatowa, zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Wydział Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 8 lutego 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 2 lutego 2010 r. w/s rozpatrzenia uwagi , złożonej do ustaleń projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obejmującego obszar "Centrum" w rejonie ulic: Kościuszki, Pabianicka, Sienkiewicza , Kwiatowa, 1 Maja, Plac Narutowicza, Plac Wolności.
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 1 lutego 2010 r. w/s nadania regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 1 lutego 2010 r. w/s ustalenia procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 1 lutego 2010 r. w/s ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie i stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa
 Zarządznie Nr 20 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 223/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 września 2009 roku
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku gospodarczego położonego w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej 28, dz. 213 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 25 stycznia 2010 r. w/s rozpatrzenia uwagi, złożonej do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obejmującego obszar "Centrum" w rejonie ulic: Kościuszki, Pabianicka, Sienkiewicza, Kwiatowa, 1 Maja, Plac Narutowicza, Plac Wolności
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 18 stycznia 2010 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 18 stycznia 2010 r. w/s powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 18 stycznia 2010 r. w/s wysokości stawek opłaty za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach komunalnych na obszarze Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 18 stycznia 2010 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności linii napowietrznej NN, zlokalizowanej na dz. nr 21 obr. 02 m. Bełchatowa zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Wydział Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku gospodarczego położonego w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej 28, dz. 213 obr. 22 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 9 z dnia 18 stycznia 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 18 stycznia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 292/08 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 listopada 2008 r. w/s ustalenia obiegu dokumentów związanych z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 11 stycznia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 marca 2006 roku
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 11 stycznia 2010 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 73/2007 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 marca 2007 roku
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 11 stycznia 2010 r. w/s powołania komisji stałej do ustalenia wartości początkowej ujawnionych środków trwałych - gruntów, których Miasto Bełchatów jest właścicielem celem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych
 Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 stycznia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 3 z dnia 11 stycznia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 2 z dnia 11 stycznia 2010 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 1 z dnia 11 stycznia 2010 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 358 z dnia 31 grudnia 2009 r. w/s zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 r.
 Zarządzenie Nr 357 z dnia 31 grudnia 2009 r. w/s przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 356 z dnia 31 grudnia 2009 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 355 z dnia 30 grudnia 2009 r. w/s wysokości pokrywania kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
 Zarządzenie Nr 354 z dnia 30 grudnia 2009 r. w/s podziału zadań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi
 Zarządzenie Nr 353 z dnia 29 grudnia 2009 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 31 grudnia 2009 r.
 Zarządzenie Nr 352 z dnia 29 grudnia 2009 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 31 grudnia 2009 r.
 Zarządzenie Nr 351 z dnia 28 grudnia 2009 r. w/s przyznania dotacji na sfinansowanie zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert na rok 2010 Zarządzeniem Nr 281/2009 Prezydent Miasta Bełchatowa z dnia 19 listopada 2009 roku
 Zarządzenie Nr 350 z dnia 28 grudnia 2009 r. w/s dokonania rozdziału zakresu rzeczowego i wartości początkowej środka trwałego o Nr inwent. 110/82/L/540 na dwa środki trwałe
 Zarządzenie Nr 349 z dnia 28 grudnia 2009 r. w/s skorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 348 z dnia 21 grudnia 2009 r. w/s zmian w budzecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 347 z dnia 21 grudnia 2009 r. w/s nieodpłatnego przekazania majątku na rzecz Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 346 z dnia 21 grudnia 2009 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego położonych w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 82 dz. 158 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 345 z dnia 21 grudnia 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 24/17 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 344 z dnia 21 grudnia 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 343 z dnia 21 grudnia 2009 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie: turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż., oświaty i wychowania, zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu
 Zarządzenie Nr 342 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010 w ramach Otwartego Konkursu Ofert
 Zarządzenie Nr 341 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 340 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 339 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 338 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 22/6 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 337 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 24/5 i 25/6 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 336 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 528 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 335 z dnia 14 grudnia 2009 r.w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 63 - działka nr 73/1 obr. 04 m. Bełchatowa
 zarządzenie Nr 334 z dnia 14 grudnia 2009 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 333 z dnia 11 grudnia 2009 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla pani Elżbiety Ceglarek pełniącej funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 332 z dnia 11 grudnia 209 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pani Elżbiety Ceglarek pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 331 z dnia 11 grudnia 2009 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 330 z dnia 10 grudnia 2009 r. w/s odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 329 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego położonych w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 82, dz. 158 obr. 04 m. Bełchatowa, zgłoszonych do rozbiórki przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 328 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 327 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 326 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 325 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 324 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 323 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 322 z dnia 7 grudnia 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 321 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 320 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 319 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2009 r.
 Zarządzenie Nr 318 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 233/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 września 2009 r.
 Zarządzenie Nr 317 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2009 r.
 Zarządzenie Nr 316 z dnia 30 listopada 200 r. w/s zmiany Zarzadzenia Nr 260/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 września 2008 roku
 zarządzenie Nr 315 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 9 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 314 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 313 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s udzialenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 312 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 311 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 310 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 309 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 308 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości popczątkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 307 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 306 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości poczatkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 305 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości poczatkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 304 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 303 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 302 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 301 z dnia 30 listopada 209 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 300 z dnia 30 listopada 2009r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 299 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s dokonania korekty wartości początkowych nieruchomości przekazanych w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 298 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majatek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ........... - działka nr 213 obr. 10 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 297 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 24/16 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 296 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 24/15 obr. 04 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 295 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s przekazania gruntu w wieczyste użytkowanie
 Zarządzenie Nr 294 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 293 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 292 z dnia 30 listopada 2009 r. w/s nabycia nieruchomości
 Zarządzenie Nr 291 z dnia 27 listopada 2009 r. w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 Zarządzenie Nr 290 z dnia 24 listopada 2009 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 289 z dnia 23 listopada 2009 r. w/s wyznaczenia koordynatora miejskiego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych
 Zarządzenie Nr 288 z dnia 23 listopada 2009 r. w/s sposobu ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia oraz średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów oraz podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego należytego w przypadku nieosiągnięcia w szkołach i przedszkolach Miasta Bełchatowa przez dana grupę zawodową średniego wynagrodzenia.
 Zarządzenie Nr 287 z dnia 23 listopada 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 402 obr. 11 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 286 z dnia 23 listopada 2009 r.w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. .......... - działka nr 496 obr. 14 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 285 z dnia 23 listopada 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 55/1 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 284 z dnia 23 listopada 2009 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczna likwidację środków trwałych tj. mebli i sprzętu biurowego zgłoszonych przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 283 z dnia 23 listopada 2009 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych tj. mebli i sprzętu biurowego zgłoszonych przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 282 z dnia 23 listopada 2009 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 281 z dnia 19 listopada 2009 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą :Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bechatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie w roku 2010, w oparciu o obiekt usytuowany w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 7 A, kultury fizycznej i sportu - zadanie pod nazwą "Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno-Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie, w roku 2010", przeciwdziałania alkoholizmowi - zadanie pod nazwą "Prowadzenie poradni i telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w roku 2010"
 Zarządzenie Nr 280 z dnia 16 listopada 2009 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 279 z dnia 16 liatopada 2009 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta dla zawodników XIII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Bełchatowska 15-tka"
 Zarządzenie Nr 278 z dnia 16 listopada 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2009/2010
 Zarządzenie Nr 277 z dnia 16 listopada 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 211/6, 212/2, 213/2 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 276 z dnia 16 listopada 2009 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 275 z dnia 12 listopada 2009 r. w/s przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa na rok 2010.
 Zarządzenie Nr 274 z dnia 9 listopada 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa pani Elżbiecie Ceglarek - nauczycielowi Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 273 z dnia 9 listopada 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa panu Januszowi Mękarskiemu - Wiceprezydentowi Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 272 z dnia 9 listopada 209 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 271 z dnia 2 listopada 2009 r. w/s zmiana w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 270 z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 244/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zasad nieodpłatnego przejmowania środków trwałych - budowli na majątek Miasta Bełchatów
 Zarządzenie Nr 269 z dnia 28 października 2009 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w Mini Piłce Siatkowej w 2009 r.
 Zarządzenie Nr 268 z dnia 28 października 2009 r. w/s przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2009 r.
 Zarządzenie Nr 267 z dnia 28 października 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ......... - działka nr 75 obr. 20 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 266 z dnia 28 października 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. ........... - działka nr 1038 obr. 09 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 265 z dnia 28 października 2009 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności mebli i sprzętu biurowego zgłoszonych do fizycznej likwidacji przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 264 z dnia 28 października 2009 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szaletu miejskiego o nr inwent. 211/3846 położonego w Bełchatowie przy ul. 19 Stycznia, zgłoszoego do fizycznej likwidacji przez Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta
 Zarządzenie Nr 263 z dnia 19 października 2009 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu Gminy w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 262 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w 2009 r.
 Zarządzenie Nr 261 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury.
 Zarządzenie Nr 260 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 271/2008 z dnia 20 października 2008 roku w sprawie wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych gminy Miasto Bełchatów niepublicznej szkoły o nazwie Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie ul. Edwardów 5.
 Zarządzenie Nr 259 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczna likwidację - rozbiórkę budynku administracyjnego o nr inwent. 105/1721 położonego w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 6 dz. 109 obr. 10 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 258 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 257 z dnia 19 paździenika 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Polubić szkołę - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projektodawcą jest Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 256 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 255 z dnia 13 października 2009 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzeadży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 16-10-2009 r. o godz. 17.45 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 254 z dnia 12 października 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 179/3 obr. 15 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 253 z dnia 12 października 2009r .w/s udzielenia pewłnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 252 z dnia 12 października 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 251 z dnia 12 października 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 250 z dnia 12 października 2009 r.w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 249 z dnia 12 października 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 248 z dnia 12 października 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 247 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające Zarządzenie 29/02 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2002r. w/s wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy miasto Bełchatów oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 246 z dnia 5 października 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 245 z dnia 5 października 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 244 z dnia 5 października 2009 r.w/s sprzedaży lokali mieszalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 243 z dnia 5 października 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. .......... - działka nr 483 obr. 19 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 242 z dnia 5 października 2009r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 98/5 br. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 241 z dnia 5 października 2009 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku położonego w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 6 dz. 109 obr. 10 m. Bełchatowa, zgłoszonego do rozbiórki przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 240 z dnia 5 października w/s wyrażenia zgody na fizyczną likwidację majątku ruchomego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tj. sprzętu medycznego i innych środków trwałych znajdujących się w magazynie PGM Sp. z o.o. ul. Pabianicka 72
 Zarządzenie Nr 239 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 238 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 237 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 236 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 Zarządzenie Nr 235 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie oddania w używanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 razy 4 typ GBA 2,5/16 Mercedes-Benz ATEGO 1329 AF, nr podwozia WDB 9763641L435382 rok produkcji 2009, nr rejestracyjny EBE 86E8.
 Zarządzenie Nr 234 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 marca 2007 roku.
 Zarządzenie Nr 233 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przyjęcia list mieszkaniowych.
 Zarządzenie Nr 232 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 231 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 200/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasach I gimnazjów, u których dochód na osobe w rodzinie przekracza 351,00 złotych.
 Zarządzenie Nr 230 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 229 z dnia 25 września 2009 r. w/s wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w miesiącu październiku 2009 r.
 Zarządzenie Nr 228 z dnia 21 września 2009 r. w/s ustalenia dodtaku funkcyjnego dla Pani Elżbiety Ceglarek nauczycielki Przedszkola Samorządowego Nr 4 zastępującej nieobecnego Dyrektora tego Przedszkola
 Zarządzenie Nr 227 z dnia 21 września 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 226 z dnia 21 września 2009r. w/s wyrażenia zgody na fizyczny likwidację centrali telefonicznej ELMIX zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Wydział Organizacyjny
 Zarządzenie Nr 225 z dnia 14 września 2009 r. w/s przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa wyróżniającym się nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Zarządzenie Nr 224 z dnia 14 września w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szaletu miejskiego, zgłoszonego do fizycznej likwidacji przez Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 223 z dnia 14 września 2009 r. ws zamiany nieruchomości
 Zarządzenie Nr 222 z dnia 11 września 2009 r w/s procedur postępowania, w zakresie windykacji dochodów budżetu Miasta Bełchatowa, realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa, z tytułu podatków, opłat, nieopodatkowanych należności budżetowych, pozostałych należności, do których zastosowanie ma ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz należności cywilnoprawnych
 Zarządzenie Nr 221 z dnia 7 września 2009 r. w/s założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 220 z dnia 7 września 2009 r. w/s wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określony obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem oiłki nożnej w dniu 12-09-1009r. o godzinie 14.45 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 219 z dnia 7 września 2009 r. w/s zbycia w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu
 Zarządzenie Nr 218 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 217 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2009 roku.
 Zarządzenie Nr 216 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s przedstawienia Radzie MIejskiej w Bełchatowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2009 roku
 Zarządzenie Nr 215 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pani Elżbiety Ceglarek nauczycielki Przedszkola Samorządowego Nr 4 zastępującej nieobecnego Dyrektora tego Przedszkola
 Zarządzenie Nr 214 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie od dnia 01.09.2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie oddziału integracyjnego na poziomie klasy I
 Zarządzenie Nr 213 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s powołania Komisji do przeprowadzenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 Zarządzenie Nr 212 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s przekazania środków trwałych i wyposażenia na rzecz Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 211 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności centrali telefonicznej ELMIX mini zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 210 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s powołania składu Komisji Likwidacji do oceny stanu zużycia i przydatności majątku ruchomego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej tj. sprzętu medycznego i innych środków trwałych znajdujących się w magazynie PGM Sp. z o.o. ul. Pabianicka 72
 Zarządzenie Nr 209 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego, urządzenia kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. .......... - działka nr 662 obr. 05 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 208 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w/s sprzedaży lokali miezzkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 207 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 206 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 525 obr. 10 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 204 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 203 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 202 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s sprzedaży użytkonikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 201 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w/s sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości
 Zarządzenie Nr 200 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s przyznania dofinansowania do zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz w klasach I gimnazjów, u których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 złotych
 Zarządzenie Nr 199 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 198 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 197 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 148/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 czerwca 2009 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów
 Zarządzenie Nr 196 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 195 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 194 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 193 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 192 z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/02 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 grudnia 2002r. w/s wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy miasto Bełchatów oraz Urzędu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 191 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 190 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 189 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 188 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad i norm przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego.
 Zarządzenie Nr 187 z dnia 3 sierpnia 2009 r. przekazania środków trwałych w używaniu /wyposażenie/ na rzecz Biura Planowania Przestrzennego przy ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie
 Zarządzenie Nr 186 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 185 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 184 z dnia 27 lipca 2009 r. w/s "Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Bełchatowa"
 Zarządzenie Nr 183 z dnia 27 lipca 2009r. w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. baz oświatowych w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 182 z dnia 27 lipca 2009 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 173/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 181 z dnia 27 lipca 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 180 z dnia 20 lipca 2009 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 179 z dnia 20 lipca 2009 r. w/s zmiany Zarządzenia Nr 79/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2009 roku
 Zarządzenie Nr 178 z dnia 20 lipca 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 98/11 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 177 z dnia 20 lipca 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 163/212 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 176 z dnia 20 lipca 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 175 z dnia 20 lipca 2009 r. w/s nieskorzystania z prawa pierwokupu
 Zarządzenie Nr 174 z dnia 13 lipca 2009 r. w/s zmian na liście mieszkaniowej z dnia 22.10.2002r., stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/2002 Zarządu Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 173 z dnia 13 lipca 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 172 z dnia 13 lipca 2009 r. w/s zmiany zarządzenia nr 167/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 171 z dnia 13 lipca w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 170 z dnia 13 lipca 2009 r. w/s zagospodarowania składników majatku ruchomego po zlikwidowanym SPZPOZ w Bełchatowie na rzecz Bełchatowskiego Sołecznego Towarzystwa Oświatowego w Bełchatowie i Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie na ich wniosek
 Zarządzenie Nr 169 z dnia 13 lipca 2009 r. w/s sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 168 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 167 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 166 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 165 z dnia 6 lipca w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 164 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 163 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 162 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009
 Zarządzenie Nr 161 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s ustalenia dodatku motywacyjnego dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 Pani Ewy Kosik
 Zarządzenie Nr 160 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s ustalenia dodatku funkcyjnego dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 Pani Ewy Kosik
 Zarządzenie Nr 159 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s wyrażenia zgody na fizyczna likwidację sprzętu komputerowego zgłoszonego do fizycznej likwidacji przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 158 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s zamiany nieruchomości
 zarządzenie Nr 157 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny
 Zarządzenie Nr 156 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s sprzedaży lokali użytkowych
 Zarządzenie Nr 155 z dnia 6 lipca 2009 r. w/s sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Zarządzenie Nr 154 z dnia 30 czerwca 2009 r. w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 153 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 152 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 151 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 marca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 150 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 260/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 września 2008 r.
 Zarządzenie Nr 149 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2008/2009.
 Zarządzenie Nr 148 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 147 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację obudowy studni głębinowej /studnia 1,2/ na terenie byłej Ciepłowni Miejskiej o nr inwent. 224/3290, zlokalizowanych na działkach nr 32/3 i 32/4 obr. 17 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 146 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację budynku stacji wodociągowej wraz z urządzeniami technologicznymi, studni głebinowej wraz z agregatorem pompowym i ogrodzenia - zlokalizowanych na działce nr 17 obr. 21 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 145 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa wspólnego przyłącza wodociagowego do posesji przy ul. ......... nr .... i .... - działka nr 95/3 i 89/10 obr. 13 oraz do posesji przy ul. .......... i do działki nr 94 ul. .......... - działka nr 89/11 i 94 obr. 13 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 144 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 143 z dnia 22 czerwca 2009r. w/s zmiany harmonograu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok
 Zarządzenie Nr 142 z dnia 22 czerwa 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 106/12 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 141 z dnia 22 czerwca 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji rzy ul. ........ - działka nr 106/11 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 140 z dnia 22 czerwca 2009 r. w/s nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ......... - działka nr 110/18 obr. 13 m. Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 139 z dnia 22 czerwca 2009r. w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności sprzętu komputerowego zgłoszonego do fizycznej likwidacji przez Zespół ds. Informatyki
 Zarządzenie Nr 138 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 137 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 136 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 135 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu i schematu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 134 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 95/10 obr. 13 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 133 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do ujawnienia sieci wodociągowej podwyższonego ciśnienia z hydrofornii przy bl. 221 na os. Dolnośląskim.
 Zarządzenie Nr 132 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację częsci torowiska bocznicy kolejowej, o nr inwent. 221/771/L/9 na terenie działek nr 32/4, 32/2 obr. 17 m. Bełchatowa, zgłoszonej do fizycznej likwidacji przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
 Zarządzenie Nr 131 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedazy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Zarządzenie Nr 130 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 129 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 128 z dnia 8 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia czasu realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 127 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. .......... - działka nr 373 obr. 09 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 126 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 125 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 124 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 123 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 122 z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 121 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 120 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za 2008 rok.
 Zarządzenie Nr 119 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za 2008 rok.
 Zarządzenie Nr 118 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za 2008 rok.
 Zarządzenie Nr 117 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 87/19, 87/20 obr. 13 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 116 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 115 w/s wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w miesiącu czerwcu 2009 r.
 Zarządzenie Nr 114 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 260/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 września 2008 r.
 Zarządzenie Nr 113 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 marca 2006 r.
 Zarządzenie Nr 112 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2007 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 marca 2007 r.
 Zarządzenie Nr 111 z dnia 15 maja 2009r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 Zarządzenie Nr 110 z dnia 12 maja 2009r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 Zarządzenie Nr 109/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 107/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 106 z dnia 4 maja 2009r. w/s ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych, dotyczących przeprowadzenia szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dla mieszkańców Miasta Bełchatowa oraz powołania Komisji Konkursowej
 Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 4 maja 2009 r. w/s przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Miasto Bełchatów nie zgłaszających się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej
 Zarządzenie Nr 104/2009 z dnia 4 maja 2009 w/s powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności części torfowiska bocznicy kolejowej, o nr inwent. 221/771/L/9 na terenie działek 32/4, 32/2 obr. 17 m. Bełchatowa, zgłoszonej do fizycznej likwidacji przy Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp z o.o.
 Zarządzenie Nr 103 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta.
 Zarządzenie Nr 102 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 101 w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta dla zawodników i trenerów oraz działaczy PGE SKRA Bełchatów za wybitne osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej w sezonie 2008/2009.
 Zarządzenie Nr 100 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i przyznania nagród Prezydenta Miasta dla zawodników XXXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o "Wielką Nagrodę Bełchatowa".
 Zarządzenie Nr 99 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia zadania doradcy metodycznego w zakresie nauczania na I etapie edukacyjnym.
 Zarządzenie Nr 98 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie od dnia 01.09.2009 r. w Szkole PodstawowejNr 1 w Bełchatowie drugiego oddziału integracyjnego na poziomie klasy IV.
 Zarządzenie Nr 97 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji do Spraw Rokowań i ustalenia Regulaminu Rokowań na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanym SPZPOZ w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 96 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia gruntu w drodze darowizny.
 Zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009
 Zarządzenie Nr 94 z dnia14 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 92 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 91 z dnia 14 kwietnia 20089 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 90 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 89 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 88 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 87/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 roku w/s nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego i nakładów inwestycyjnych na rzecz Straży Miejskiej w Bełchatowie w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny terenu rewitalizacyjnego Centrum Miasta Bełchatowa etap II"
 Zarzadzenie Nr 86/2009 w/s szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Zarządzenie Nr 85 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 84 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2007 Prezydenta Miasta Bechatowa z dnia 26 marca 2007 roku.
 Zarządzenie Nr 83 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 września 2006 roku.
 Zarządzenie Nr 82 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 marca 2006 roku.
 Zarządzenie Nr 81z dnia 30 marca 2009 r w sprawie zmian na liście rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali socjalnych z dnia 22 kwietnia 2002 roku.
 Zarządzenie Nr 80 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 227/2007 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24 września 2007 r.
 Zarządzenie Nr 79 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia list mieszkaniowych.
 Zarządzenie Nr 78 zdnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 77 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Jestem dobry - chcę być lepszy - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kołach zainteresowań", w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projektodawcą jest Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 76 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie kosztów inowacji programowej "Deutschgruppe" polegającej na zwiększeniu wymiaru nauczania języka niemieckiego dla uczniów - uczestników tejże innowacji o 2 godziny tygodniowo od 1 września 2009 r. na okres trzech lat szkolnych.
 Zarządzenie Nr 75 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 89/14 obr. 13 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 74 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przyznania Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 73 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przyznania stypendiów Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 72 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych gimnazjach i zespole szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 71 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 70 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 69 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Przedszkolak Europejczykiem - kompleksowy program wspomagania rozwoju dzieci 3-5 letnich poprzez udział w zajęciach dodatkowych, w tym specjalistycznych", w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projektodawcą jest Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 68 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 67 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Chcę wiedzieć więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i nr 5 w Bełchatowie", w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projektodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 66 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 65 z dnia 234 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie Czwórka na medal" w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego projektodawcą jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 64 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 63 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie Przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Miasto Bełchatów za 2008 rok.
 Zarządzenie Nr 62 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 61 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia Radzie Mieskiej w Bełchatowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Miasto Bełchatów za 2008 rok.
 Zarządzenie Nr 60 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarzadzenie Nr 59 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchylenia Zarzadzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 58/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w zwiazku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 14-03-2009 r. o godzinie 18.15 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 58 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 14-03-2009 r. o godzinie 18.15 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 57 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji inwestycyjnych zleconych w 2008 roku w samorządowych inwestycjach kultury.
 Zarządzenie Nr 56 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 55 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe.
 Zarządzenie Nr 54 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania lub finansowania zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku 2009.
 Zarządzenie Nr 53 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przyjecia układu wykonawczego budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok.
 Zarządzenie Nr 52 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zagospodarowania składników majatku ruchomego po zlikwidowanym SPZPOZ w Bełchatowie na rzecz Powiatu Bełchatowskiego w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 51 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przyłącza wodociągowego o nr inwent. 211/1771, zgłoszonego do likwidacji przez "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 50 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do ujawnienia budynku gospodarczego położonego przy ul. Grabowej 74 - działka nr 100, 101/1 obr. 01 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 49 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 534/4 obr. 08 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 48 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatenego nabycia na majątek Gminy Miasto Bełchatów przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 1301 obr. 08 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 47 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Miasta Bełchatowa przyłącza wodociagowego do posesji przy ulicy ........... - działka nr 1300 obr. 08 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 46 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wybrania najlepszej pracy ucznia starającego się o mandat posła XV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
 Zarządzenie Nr 45 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nierychomości.
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 43 z dnia 9 marca 2009 r.w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 42 z dnia 9 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 41 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 40 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Gminy Miasto Bełchatówprzyłącza wodociągowego do posesji przy posesji przy ul. ......... - działka nr 158/2, 158/1 obr. 1 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 39 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny zużycia i przydatności obudowy studni głębinowej na terenie byłej Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej na działce nr 32/4 obr. 17 m. Bełchatowa, o nr inwent. 224/3290, zgłoszonej do fizycznej likwidacji.
 Zarządzenie Nr 38 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 37 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności przyłącza wodociągowego o nr inwent. 211/1771, zgłoszonego do fizycznej likwidacji przez "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 36 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Klęska - powódź czy huragan - staż pożarna ci pomaga".
 Zarządzenie Nr 35 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji i realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert i uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2008 r.
 Zarządzenie Nr 34 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację - rozbiórkę budynku gospodarczego o nr inwent. 109/781, położonego w Bełchatowie przy Placu Wolności nr 21 dz. nr 21 dz. nr 360/2, obr. 10 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 33 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje urządzeń będących na wyposażeniu Oczyszczalni ścieków, tj. przenośnika taśmowego w stacji zagęszczania i odwadniania osadu, oraz stanowiska rejestrującego obraz, zgłoszonych do likwidacji przez "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 32 z dnia 16 lutergo 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 31 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 30 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 29 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 28 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 27 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 26 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2009 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego marki Skoda SUPERB, nr rej. EBE 99 CM.
 Zarządzenie Nr 25 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Sieci Komputerowej w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 24 z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Systemu Oceny Pracowników "SOP" oraz Systemu Oceny Pracowników "SOP" Urzędu Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 23 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany do projektu uchwały budżetowej gminy Miasto Bełchatów na rok 2009.
 Zarządzenie Nr 22 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 Zarządzenie Nr 21 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu technicznego budynku gospodarczego o nr inwent. 109/781, położonego w Bełchatowie przy Placu Wolności nr 21 dz. nr 360/2, obr. 10 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 20 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny.
 Zarządzenie Nr 19 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przetargu pisemnego na sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego marki Skoda SUPERB, nr rej. EBE 99 CM.
 Zarządzenie Nr 18 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 Pani Anny Załęcznej.
 Zarządzenie Nr 17 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 Pani Anny Załęcznej.
 Zarządzenie Nr 16 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 15 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia gruntu.
 Zarządzenie Nr 14 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 13 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 12 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 11 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 9 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 8 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 7 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 6 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisi Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 5 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 343 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w ewidencji środków trwałych w zakresie środka trwałego o numerze inwentarzowym II - 291/5019.
 Zarządzenie Nr 342 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 341 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Miasto Bełchatów.
 Zarządzenie Nr 340 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miasto Bełchatów na 2008 r.
 Zarządzenie Nr 339 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 338 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Gminy Miasto Bełchatów przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. ........... - działka nr 487 obr. 14 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie Nr 337 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na majątek Gminy Miasto Bełchatów przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. .......... - działka nr 394 obr. 19 m. Bełchatowa.
 Zarządzenie 336 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
 Zarządzenie Nr 332 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów za okulary lub soczewki ochronne do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
 Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu zużycia i przydatności urządzeń będących na wyposażeniu oczyszczalni ścieków, tj. przenośnika taśmowego w stacji zagęszczania i odwadniania osadu, oraz stanowiska rejestrującego obraz, zgłoszonych do fizycznej likwidacji przez ZWiK "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Bełchatowie.
 Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierzy P.O.W. w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 im Stefana Żeromskiego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie, Szkoły Po