Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 
 PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa
 Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych
 Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej
 PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej
 Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna
 Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków
 Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim
 PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo-rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej
 Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice
 Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa
 Baza sportowa dla "EDWARDOWA" - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
 Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne
 Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej
 PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej
 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484
 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy prostopadłej do ulicy Czyżewskiego
 Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu
 Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie
 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8
 Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików
 PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy
 Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej
 Przebudowa ul. Zamoście
 Budowa ul. Ludwikowskiej
 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie
 Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy
 Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego
 Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II
 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Piłsudskiego
 Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego
 Przebudowa ul. Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną
 PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta
 Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną
 Przebudowa ul. Kredowej
 Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa
 Przebudowa mostu w ciągu ul. Mielczarskiego
 Tworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Bełchatowa.
 PT i budowa ulicy Myśliwskiej
 PT i budowa nawierzchni ulicy Zakątek
 Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną
 PT i budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Bełchatowa
 Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola
 Termomodernizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Żłobka Miejskiego
 Przystosowanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych
 Rozwój Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim
 PT i budowa dróg i chodników na terenie miasta
 Przebudowa Patio w Publicznym Gimnazjum Nr 1
 Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych
 Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei)
 Budownictwo socjalne
 Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI - zadanie 2
 Budowa nawierzchni ulicy Pogodnej
 Budowa nawierzchni ulicy Topolowej
 Adaptacja budynku przy ul. Św. Barbary na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
 Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego Centrum Miasta – etap II
 Instalacja wewnętrzna wod-kan w budynkach komunalnych
 Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków.
 Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej
 Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - ul. Pabianicka
 Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim
 Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej
 Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność
 Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście
 Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych w hali sportowej "ENERGIA"
 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultrury
 Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinieckiej
 Budowa nawierzchni ulicy Chabrowej
 Budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta
 Przystosowanie placówek oświatowych Miasta Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 PT i budowa przyłączy oraz adaptacja terenu dla potrzeb stacjonarnego lodowiska miejskiego
 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"
 PT i budowa parkingów na terenie miasta
 Przebudowa ulicy Bawełnianej w Bełchatowie wraz z infrastrukturą komunalną
 PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego i Kolejowej
 Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności - PT
 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 15
 Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim
 Budowa nawierzchni ulicy Modrej
 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego "Ludwików" w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym
 Budowa parkingu przy bloku nr 15 na osiedlu Żołnierzy POW
 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ulicy Wojska Polskiego
 Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną
 Termomodernizacja placówek oświatowych – szkoły
 Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja
 Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej
 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do ogrodów działkowych
 Remont elewacji i sanitariatów w sali gimnastycznej i łączniku w Publicznym Gimnazjum Nr 3
 Przebudowa chodników w ulicy Grabowej na odcinku do ulicy Czaplinieckiej do granic miasta
 Modernizacja piwnic w budynku „A” Urzędu Miasta
 Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Fabrycznej 6
 Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 7
 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 25
 Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńska, Sienkiewicza, Wschodnia, Targowa
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholicach – etap VI - zadanie 3
 Instalacja wewnętrzna co w budynku przy ulicy Pabianickiej 54
 Budowa nawierzchni ulic: Spokojna, Zacisze, Miodowa
 Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Zamoście -Ampere’a
 Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Słonecznym
 Budowa ulicy Cegielnianej
 Zieleniec przy ul. Tkackiej w Bełchatowie
 Rewitalizacja terenu zieleni PATIO na terenie Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Edwardów 3
 Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap
 Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego
 PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87874709