Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Sprawy do załatwienia


 
 Bełchatowska Karta Rodziny
 Bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów, oznakowania pionowego i poziomego ulic (ulice gminne i powiatowe na terenie miasta)
 Decyzja na lokalizację urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym - dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta-uzgadnianie projektów technicznych
 Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych – prowadzenie robót w pasie drogowym
 Decyzja na zajęcie pasa drogowego – dróg gminnych i powiatowych z tytułu umieszczania reklam lub obiektów handlowych
 Decyzja o anulowaniu decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych – karta przydziału do Terenowej Formacji Obrony Cywilnej
 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Ustalenie warunków zabudowy
 Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 Decyzja o zawarciu małżeństwa w terminie skróconym
 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 Lokale zamienne
 Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta
 Najem mieszkania komunalnego
 Nieodpłatne nabycie na mienie komunalne środków trwałych od osób fizycznych i prawnych
 Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
 Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 Licencja na przewóz taksówką osobową
 Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – korekta opodatkowania w trakcie roku podatkowego
 Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – zgłoszenie przedmiotu opodatkowania
 Podział nieruchomości
 Poświadczenie kopii dokumentów z kopery dowodowej
 Potwierdzanie danych wskazanych w rejestrze gminy i ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa do dnia 23.12.2011 r.
 Prowadzenie Egzekucji Administracyjnej Obowiązku Rocznego Przygotowania Przedszkolnego lub Obowiązku Szkolnego
 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
 Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
 Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego
 Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
 Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
 Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
 Składanie deklaracji o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 Sporządzenie aktu urodzenia
 Sporządzenie aktu zgonu
 Sprzedaż gruntów miejskich stanowiących własność Miasta Bełchatowa
 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców
 Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 Ubieganie się o przyznanie dodatku energetycznego
 Ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 Ubieganie się o przyznanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
 Ubieganie się o przyznanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe
 Ubieganie się o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w dziale kultura i sztuka
 Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 Ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 Ubieganie się o przyznanie stypendium artystycznego
 Ubieganie się o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe
 Uchylenie czynności materialno-technicznej w przedmiocie zameldowania - wymeldowania
 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 Udostępnienie danych jednostkowychz rejestru mieszkańców ( informacja adresowa )
 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
 Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
 Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych
 Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów
 Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
 Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych
 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności
 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 Wydanie dokumentów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Bełchatowa
 Wydawanie dowodu osobistego
 Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
 Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wniosek osób fizycznych
 Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzającego stan zaległości
 Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
 Wymeldowanie w trybie administracyjnym
 Wymeldowanie z pobytu czasowego
 Wymeldowanie z pobytu stałego
 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 Zameldowanie na pobyt stały
 Zameldowanie w trybie administracyjnym
 Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu Miasta
 Zamiana lokali mieszkalnych między zainteresowanymi stronami
 Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
 Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
 Zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu usc/poza lokalem usc
 Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Miasta Bełchatowa
 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
 Zgłoszenie wyjazdu za granicę
 Zgoda na zajęcie terenów będących własnością Miasta Bełchatowa pod budowę inwestycji liniowych
 Zmiana imienia i nazwiska
 Zmiana miejsca pobytu stałego na terenie Miasta Bełchatowa
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87865104