ࡱ> ;=89:bjbj1)F F 8lLSx^88(```;;;~wwwwwwwzS}tw8;;88w`` x&&&8``~w&8~w&&*`o"w`@i!\rjw#x0Sxps}!r}"w"w}6w4;vT&DI;;;ww@&j;;;Sx8888};;;;;;;;;F Z: WSG.3023.1.2011 INFORMACJA O STANIE I GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM MIASTA BEACHATOWA ZA OKRES OD 01.10.2009 31.12.2010 ROKU W S T P Przyznanie gminie osobowo[ci prawnej oraz nakre[lenie szerokiego zakresu dziaBania i zadaD gminy wymagaBo przede wszystkim wyposa|enia tego podmiotu w majtek, a nastpnie sformuBowania prawnych form gospodarowania mieniem komunalnym. Mienie komunalne sBu|y ma przede wszystkim realizacji zadaD przypisanych gminie. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta BeBchatowa zostaBa sporzdzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pzn. zm.). Obejmuje ona dane o przysBugujcych Miastu BeBchatw: prawach wBasno[ci, innych ni| wBasno[ prawach majtkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, u|ytkowaniu wieczystym, wierzytelno[ciach, udziaBach w spBkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie okre[lonym wy|ej od dnia zBo|enia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dochodach uzyskanych z tytuBu wykonywania prawa wBasno[ci i innych praw majtkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane o zdarzeniach majcych wpByw na stan mienia komunalnego. Najwa|niejszym skBadnikiem mienia komunalnego, dajcym najszerszy zakres uprawnieD, jest prawo wBasno[ci, polegajce na tym, |e gmina oraz inne komunalne osoby prawne mog w granicach okre[lanych przez ustawy i zasady wspB|ycia spoBecznego, z wyBczeniem innych osb korzysta z rzeczy ruchomych, nieruchomo[ci zgodnie ze spoBeczno gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, a w szczeglno[ci mog pobiera po|ytki i inne dochody z rzeczy oraz rozporzdza rzecz. Ponadto w skBad mienia komunalnego wchodz inne prawa majtkowe , w szczeglno[ci prawa rzeczowe, wynalazcze, wierzytelno[ci, udziaBy w spBkach, akcje. Sposoby nabycia i prawne formy gospodarowania mieniem komunalnym. W przepisie art. 44 ustawy o samorzdzie gminnym okre[lono sposoby nabywania mienia komunalnego, w [wietle ktrego mienie komunalne nabywane by mo|e: na podstawie ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o samorzdzie terytorialnym (obecnie gminnym); przez przekazanie gminie mienia w zwizku z utworzeniem lub zmian granic gminy; w wyniku przekazania przez administracj rzdow, na zasadach okre[lonych przez Rad Ministrw w drodze rozporzdzenia; w wyniku wBasnej dziaBalno[ci gospodarczej; w drodze czynno[ci prawnych ( np. umowy sprzeda|y, darowizny, najmu, dzier|awy); w innych przypadkach okre[lonych odrbnymi przepisami. Obowizujce ustawodawstwo, regulujce zasady gospodarowania mieniem komunalnym, odwoBuje si bdz do metody cywilnoprawnej, bdz do metody administracyjno prawnej. W zale|no[ci od wyboru metody, ustawodawca stawia do dyspozycji podmiotw komunalnych odpowiednie instrumenty prawne takie jak np. akty administracyjne, decyzje administracyjne lub czynno[ci prawne, w szczeglno[ci umowy, wskazujc wBa[ciwy tryb postpowania okre[lony w KPA, KPC. Gospodarowanie mieniem komunalnym okre[lone jest przepisami: - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pzn. zm.) ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzajce ustaw o samorzdzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorzdowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z pzn.zm.), ustawy z dnia 29 wrze[nia 1994 roku o rachunkowo[ci (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z pzn.zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z pzn.zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo[ciami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z pzn.zm.), rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Zrodkw TrwaBych (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczeglnych zasad rachunkowo[ci oraz planw kont dla bud|etu paDstwa, bud|etw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek bud|etowych, samorzdowych zakBadw bud|etowych, paDstwowych funduszy celowych oraz paDstwowych jednostek bud|etowych majcych siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861). STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO BEACHATW. W Mie[cie BeBchatowie na mienie komunalne skBadaj si: [rodki trwaBe, warto[ci niematerialne i prawne, [rodki trwaBe w budowie, udziaBy w spBkach prawa handlowego i innych jednostkach organizacyjnych oraz [rodki pieni|ne. Warto[ mienia komunalnego na dzieD 31.12.2010 r. wynosi: [rodki trwaBe wg warto[ci pocztkowej 464.871.099,17 zB w tym: grunty - 75.896.372,40 zB warto[ci niematerialne i prawne - 1.693.943,14 zB [rodki trwaBe w budowie - 7.765.702,93 zB udziaBy - 118.225.350,00 zB [rodki pieni|ne - 8.914.526,64 zB OgBem - 601.470.621,88 zB WedBug stanu na dzieD 31.12.2010 r. warto[ [rodkw trwaBych ( w tym grunty) wynosi ogBem: Warto[ pocztkowa - 464.871.099,17 zB w tym: grunty - 75.896.372,40 zB Umorzenie - 108.709.582,05 zB Warto[ netto - 356.161.517,12 zB SzczegBowy sposb zagospodarowania poszczeglnych skBadnikw majtku trwaBego przedstawiony zostaB w zaBczniku nr 1 do informacji. W bezpo[rednim zarzdzie Miasta BeBchatowa znajduj si [rodki trwaBe o warto[ci pocztkowej 171.392.729,29 zB ktre powierzono pieczy WydziaBom Urzdu Miasta ( zaBcznik nr 1 rubr. 5). S to budynki siedziby Urzdu Miasta, obiekty in|ynierii ldowej takie jak: kanalizacje deszczowe, drogi gminne i wewntrzosiedlowe, parkingi, o[wietlenie uliczne, jak rwnie| wyposa|enie biur tj. zespoBy komputerowe, kserokopiarki, urzdzenia Bczno[ci i samochody osobowe. Jednostki gminne takie jak: SzkoBy Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, {Bobek, Miejski O[rodek Pomocy SpoBecznej, Stra| Miejska oraz Biuro Planowania Przestrzennego, zostaBy przez gmin wyposa|one w majtek, niezbdny do prowadzenia prawidBowej dziaBalno[ci. S to przede wszystkim budynki o[wiaty i obiekty sportowe ( boiska szkolne). Jednostki te na dzieD 31.12.2010 r. dysponuj [rodkami trwaBymi ( zaB. Nr 1 rubr.6 ) o warto[ci ogBem 87.502.675,49 zB Znaczn cz[ majtku trwaBego przekazano na podstawie umw dzier|awnych spBkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym ( zaBcznik nr 1 rubryka 7). Warto[ tego majtku ogBem wynosi 116.754.468,57 zB Majtek dzier|awiony przez SpBki i inne jednostki w podziale na grupy rodzajowe zostaB szczegBowo opisany w zaBczniku Nr 2 do informacji. Majtek przekazany innymi umowami nie wymienionymi wcze[niej ( zaBcznik nr 1 rubr. 8) stanowi ogln warto[ ewidencyjn 9.788.288,46 zB Rozdysponowanie wy|ej wymienionego majtku na dzieD 31.12.2010 r. zostaBo szczegBowo opisane w zaBczniku nr 3 do informacji. W zaBczniku nr 1 rubryka 9 wykazano majtek pozostajcy do zagospodarowania, wg stanu na dzieD 31.12.2010 r. jego warto[ ewidencyjna wynosi 3.536.564,96 zB Na majtek ten skBadaj si [rodki trwaBe, ktrych procedura zagospodarowania trwa. S to przede wszystkim wyBczone z eksploatacji budynki hydroforni, budynek mieszkalny przy ul. Ludwikowskiej 52 i 16 w BeBchatowie, budynek kultury i gara|owy przy Pl. Narutowicza poBo|ony na dz. 115 obr. 10 m. BeBchatowa, zadaszona osBona [mietnikowa na os. 1000- lecia bl. 3-4 w BeBchatowie oraz budowle w postaci ogrodzeD zakupione przy nabywaniu gruntw pod realizacj przyszBej infrastruktury komunikacyjnej. W okresie od 01.10.2009 r. 31.12.2010 r. wystpiBy nastpujce zmiany w ewidencji [rodkw trwaBych Urzdu Miasta. Zwikszenia ogBem 59.979.138,11 zB w tym powstaBe w wyniku zakoDczenia inwestycji wBasnych i zakupw inwestycyjnych o warto[ci ewidencyjnej ogBem 58.451.344,96 zB na ktre skBadaj si przede wszystkim: sie kanalizacji deszczowej w ulicach: Budryka, Kujawskiej, Okrzei, Szpora, Po|aryskiego, Morawskiego, Kard. St. WyszyDskiego, 19 Stycznia, Fabrycznej, Modrej, Plac Narutowicza, prostopadBej do ul. 1 Maja, na os. Binkw w rej. bl. 201-204 os. Dolno[lskie, odwodnienie na os. 1-go Maja oraz odej[cia urzdzeD kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego o warto[ci 2.058.832,61 zB sie wodocigowa w rejonie ulic : Szpora, Targowej, 19 Stycznia, Fabrycznej, Plac Narutowicza, prostopadBej do ul. 1 Maja oraz przyBcza wodocigowe: przy ul. Targowej, Transportowej do budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 5 oraz system nawadniania terenu zieleni na Placu Narutowicza o warto[ci 1.547.536,93 zB przyBcza kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Cichej i Targowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kujawskiej, Szpora, Po|aryskiego, 19 Stycznia, Wojska Polskiego, Modrej, Plac Narutowicza w ul. prostopadBej do ul. 1 Maja oraz w os. Binkw o warto[ci 3.226.086,10 zB nawierzchnia drg i chodnikw w ulicach: Piotrkowskiej, Budryka, Szafirowej, Kalcytowej, Srebrnej, Bursztynowej, Platynowej, Miedzianej, Kiepury, Kujawskiej, Mazowieckiej, Okrzei, Szpora, Fryzego, Po|aryskiego, Morawskiego, Jaworowej, 19 Stycznia, Fabrycznej, Modrej, Kard. St. WyszyDskiego wraz z ekranami akustycznymi , chodnik przy boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Sienkiewicza oraz parkingi : przy bl. 323 os. Dolno[lskie, przy ul. Kempfinwka, na os. Dolno[lskim na dziaBkach: 348, 351, 354/3, 392, 395/2, 394/5, 396/3 397 i 400/50 obr. 12 i w rejonie bl. 201-204 os. Dolno[lskie o warto[ci 26.826.399,51 zB o[wietlenie w ulicach: Paderewskiego, Srebrnej, Platynowej, Kiepury, Kalcytowej, Szafirowej, Okrzei, Morawskiego, Fryzego, Szpora, Po|aryskiego, Jaworowej, Nadrzecznej, Fabrycznej, Modrej, Gra|yny, Kard. St. WyszyDskiego, 19 Stycznia, Placu Narutowicza, o[wietlenie zespoBu boisk sportowych przy ul. SBowackiego 8, Targowej, o[wietlenie ronda skrzy|owanie ul. 19 Stycznia- PiBsudskiego- Pl. Wolno[ci- Kwitowej, o[wietlenie cigw pieszych wzdBu| bl. 137 os. Dolno[lskie oraz o[wietlenie parkingw: przy bl. 133 os. Dolno[lskie, ul. Kempfinwka, w rejonie bl. 201-204 os. Dolno[lskie + znaki pod[wietlane w ul.: Dbrowskiego, Sienkiewicza, Staszica, WyszyDskiego, Mielczarskiego, Pabianickiej, Okrzei, Wojska Polskiego warto[ci 2.107.699,44 zB kanaBy teletechniczne i energetyczne na : Placu Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej, os. Dolno[lskie, ronda skrzy|owania ul. 19 Stycznia PiBsudskiego Pl. Wolno[ci Kwiatowej + zasilanie 2 szt. fontann przy Placu Narutowicza 107.070,12 zB urzdzenie do przemieszczania osb niepeBnosprawnych znajdujce si przy ul. J. SBowackiego o warto[ci 317.578,37 zB skwery : wzdBu| Kard. St. WyszyDskiego, wzdBu| ul. Staszica i w dolinie rzeki Rakwki w rejonie ul. Tczowej, zieleDce : ul. Sienkiewicza, ul. Akowej, ul. Czaplinickiej, os. SBonecznym, os. Dolno[laskim na dziaBkach 348, 351, 392, 395/2, 394/5, 354/3, 396/3, 397, 400/50, nasadzenia ro[linne: Plac Narutowicza, ul. 19 Stycznia i rondo skrzy|owanie ulic: 19 Stycznia PiBsudskiego - Pl. Wolno[ci - Kwiatowej oraz 2 szt. fontann poBo|onych na Placu Narutowicza o warto[ci 5.443.920,91 zB obiekty sportowe na wolnym powietrzu ul. Paderewskiego, boisko do piBki no|nej ul. Sienkiewicza, rzutnia do pchnicia kul i skocznia w dal na os. Przytorze, boiska wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem ul. Sienkiewicza, boiska do siatki, do badmintona wraz z cigami pieszymi na os. Przytorze, boisko do siatkwki ogrodzone z wyposa|eniem, boisko wielofunkcyjne ogrodzone z wyposa|eniem i boisko do koszykwki ogrodzone z wyposa|eniem os. Dolno[lskie oraz pole do gry Petangue o warto[ci 4.871.764,30 zB Place zabaw dla dzieci i mBodzie|y : os. Binkw , os. 1-go Maja, os. Dolno[lskie, Plac Narutowicza, 5 zestaww stolikw szachowych na Placu Narutowicza, 13 sztuk podestw drewnianych Plac Narutowicza oraz urzdzenia zabawowe i sprawno[ciowe : na os. Binkw , na os. 1-go Maja, ul. Paderewskiego, os. Dolno[laskim, ul. Targowej, Placu Narutowicza, ul. Akowej, os. SBonecznym o warto[ci 3.407.512,08 zB Zadaszone osBony [mietnikowe poBo|one na os. Dolno[lskim w okolicy bl. 110, 111, 102 i 109 w BeBchatowie. 64.241,12 zB PrzyBcze ciepBownicze + wzeB cieplny do posesji przy ul. Czaplinieckiej nr 5 w BeBchatowie o warto[ci 104.316,47 zB budynek moduBowy zaplecza boisk sportowych ul. Sienkiewicza 25 w BeBchatowie przy Szkole Podstawowej Nr 3 o warto[ci 246.440,00 zB modernizacja {Bobka Ja[ i MaBgosia poBo|onego przy ul. 1-go Maja w BeBchatowie (termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwi, wymiana instalacji co i odgromowej oraz armatury sanitarnej) o warto[ci 932.574,91 zB modernizacja budynku SzkoBy Podstawowej Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 25 (docieplenie [ciany zewntrznej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji i monta| zaworw grzejnikowych ) o warto[ci 846.457,17 zB modernizacja budynku z sal gimnastyczna i ogrodzeniem SzkoBy Podstawowej Nr 4 przy ul. Lipowej 11 - (docieplenie [cian zewntrznych ,wymiana stolarki i wymiana instalacji co ) o warto[ci 964.688,95 zB modernizacja budynku SzkoBy Podstawowej Nr 5 przy ul. Szkolnej 10 w BeBchatowie ( docieplenie [cian zewntrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , monta| grzejnikw i malowanie sali gimnastycznej) o warto[ci 733.492,27 zB modernizacja budynku szkoBy z sal gimnastyczna i ogrodzeniem przy ul. Budryka 7 - ( docieplenie [cian zewntrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabudowa loggii wraz z instalacj elektryczn i co ) o warto[ci 1.760.033,45 zB modernizacja budynku SzkoBy Podstawowej Nr 13 przy ul. SBowackiego 8 w BeBchatowie ( roboty oglnobudowlane tj. przystosowanie pomieszczeD sanitarnych dla osb niepeBnosprawnych) o warto[ci 29.621,63 zB modernizacja budynku Przedszkola Samorzdowego Nr 4 os. 1-go Maja 8 w BeBchatowie (docieplenie [cian zewntrznych, wymiana stolarki okiennej oraz remont instalacji co i cw) o warto[ci 599.897,43 zB modernizacja budynku Przedszkola Samorzdowego Nr 6 przy ul. Budryka 12 w BeBchatowie (wymiana instalacji zimnej wody, monta| urzdzeD sanitarnych i grzejnikw) o warto[ci 74.844,54 zB modernizacja budynku handlowo usBugowego przy ul. Czaplinieckiej 5 dz. 732/4 obr. 9 m. BeBchatowa ( roboty oglnobudowlane ) o warto[ci 48.781,15 zB modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 10 + wzeB cieplny ( wykonanie instalacji co i cw w budynku) o warto[ci 58.347,05 zB modernizacja budynku mieszkalnego poBo|onego przy Kard. St. WyszyDskiego (docieplenie budynku) o warto[ci 666.335,87 zB modernizacja budynku Dworku Olszewskiego przy ul. Rodziny Hellwigw 11 (roboty oglnobudowlane) o warto[ci 694.641,32 zB modernizacja budynkw mieszkalnych przy ul. Czy|ewskiego 24 i 26 w BeBchatowie (wewntrzna instalacja wodocigowa) o warto[ci 48.979,68 zB modernizacja budynku Urzdu Miasta ( monta| urzdzenia sieciowego SWITCH) o warto[ci 26.100,25 zB modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej bl. 100 ekspertyza techniczna) o warto[ci 5.600,00 zB zakup inwestycyjny wiat przystankowych posadowionych przy : ul. Wojska Polskiego 4 szt., ul. Lipowej 2 szt., Kard. St. WyszyDskiego 4 szt. i Placu Narutowicza o warto[ci 67.562,26 zB zakup inwestycyjny ( zamiana ) cmentarza poBo|onego na dz. 1312 i 1313 rej. ul. Cmentarnej i ul. Transportowej w BeBchatowie o warto[ci 152.927,00 zB zakup inwestycyjny ogrodzeD znajdujcych na terenie m. BeBchatowa w zwizku z wykupem gruntw z przeznaczeniem pod poszerzenie drg o warto[ci 17.688,00 zB zakup inwestycyjny stanowiska rejestrujcego obraz w rejonie ul. Paderewskiego oraz monitoring wizyjny boisk sportowych przy ul. SBowackiego i ul. Sienkiewicza o warto[ci 114.761,00 zB zakup inwestycyjny ozdb bo|onarodzeniowych motywy [wietlne o warto[ci 47.977,72 zB zakup inwestycyjny w postaci zespoBw komputerowych o warto[ci 186.356,47 zB zakup inwestycyjny: tablicy pamitkowej z okazji XX- lecia Odrodzenia Samorzdu Terytorialnego, sztandaru Miasta BeBchatowa, projektoru oraz kserokopiarki o warto[ci 40.672,88 zB zakup inwestycyjny budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. 84/6 obr. 21 przy ul. Ludwikowskiej 16 w BeBchatowie o warto[ci 3.606,00 zB 2. otrzymanych nieodpBatnie od osb fizycznych o warto[ci ogBem 82.000,00 zB przyBcze kanalizacji deszczowej wraz z urzdzeniami kanalizacji deszczowej do posesji przy ul.: Jaworowej ..*, Szafirowej ..*, Miedzianej ..*, Morawskiego ..*, Pomorskiej & & .* o warto[ci 4.050,00 zB przyBcza wodocigowe do posesji przy ul.: Tkackiej ..*, Mazowieckiej ..*, Czy|ewskiego ..*, Malinowej ..* Piotrkowskiej ..*, Jaworowej ..*, Zw. StanisBawa Biskupa, Sadowej & & & *, Pabianickiej& & & & .*, Pomorskiej & & & .*, Tczowej ..*, Smugowej & .*, Szafirowej & & .*, SercaDskiej ..*, Srebrnej & & .*, Harcerskiej ..*, Morawskiego & & .*, Miedzianej ..*, Wielkopolskiej ..*, Wojska Polskiego & *, Modrej, 1-go Maja ..* , Okrzei ..*, Transportowej ..*, Czaplinieckiej ..*, Fryzego ..*, CheBmiDskiego oraz sie wodocigowa w ul. Transportowej o warto[ci 55.090,00 zB przyBcza kanalizacji sanitarnej wraz z urzdzeniami kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul.: Tkackiej ..*, Malinowej ..*, Piotrkowskiej ..*, Zw. StanisBawa Biskupa, Tczowej ..*, Fryzego..*, Morawskiego & & .*, Szafirowej ..*, Miedzianej ..*, Pomorskiej & & * o warto[ci 22.860,00 zB 3. otrzymanych nieodpBatnie od osb prawnych o warto[ci ogBem 12.158,52 zB Urzdzenia wielofunkcyjne zestawy komputerowe otrzymane od Wojewdztwa Adzkiego 4. zwrot w zwizku z ustanowieniem trwaBego zarzdu o warto[ci ewidencyjnej 841.123,63 zB dotyczcej: nieruchomo[ci poBo|onej przy ul. Lipowej 11 w BeBchatowie tj. budynku szkoBy wraz z sal gimnastyczn i ogrodzeniem, ktre zostaBo przekazane ze SzkoBy Podstawowej Nr 4 w BeBchatowie. 5. w wyniku ujawnienia - o warto[ci 592.511,00 zB budynek gospodarczy + wiata poBo|one przy ul. Zdzieszulickiej na dz. 202/2 w obr. 22 m. BeBchatowa, znajdujce si na terenie schroniska dla zwierzt o warto[ci 422.240,00 zB sie o[wietlenia wewntrznego biegnca po terenie schroniska dla zwierzt ul. Zdzieszulicka na dz. 202/2 obr. 22 w BeBchatowie o warto[ci 48.094,00 zB budynek kultury + budynek gara|owy wraz z ogrodzeniem poBo|one na Placu Narutowicza dz. 115 obr. 10 m. BeBchatowa o warto[ci 122.177,00 zB Zmniejszenia ogBem 23.904.095,01 zB w tym ustanowienie trwaBego zarzdu i przekazanie na stan o warto[ci ewidencyjnej 7.296.163,64 zB do SzkoBy Podstawowej nr 3 przy ul. Sienkiewicza 25 w BeBchatowie modernizacja budynku o warto[ci ewidencyjnej 846.457,17 zB do SzkoBy Podstawowej nr 4 w przy ul. Lipowej 11 w BeBchatowie modernizacja budynku z sal gimnastyczn + zwrot majtku w celu ustanowienia trwaBego zarzdu o warto[ci ewidencyjnej 1.805.812,58 zB do SzkoBy Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 10 w BeBchatowie modernizacja budynku o warto[ci ewidencyjnej 733.492,27 zB do Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Budryka 7 w BeBchatowie modernizacja budynku o warto[ci ewidencyjnej 1.760.033,45 zB do Publicznej SzkoBy Podstawowej nr 13 przy ul. SBowackiego 8 w BeBchatowie modernizacja budynku szkoBy + skocznia w dal, rzutnia do pchnicia kul, o[wietlenie boiska sportowego wraz z monitoringiem wizyjnym oraz urzdzenie do przemieszczania osb niepeBnosprawnych o warto[ci ewidencyjnej 511.656,76 zB do Samorzdowego Przedszkola Nr 4 na os. 1-go Maja 8 w BeBchatowie modernizacja budynku o warto[ci ewidencyjnej 599.897,43 zB do Samorzdowego Przedszkola Nr 6 przy ul. Budryka 12 w BeBchatowie modernizacja budynku o warto[ci ewidencyjnej 74.844,54 zB do Miejskiego {Bobka Ja[ i MaBgosia przy ul. 1 Maja modernizacja budynku o warto[ci ewidencyjnej 932.574,91 zB do Biura Planowania Przestrzennego urzdzenie wielofunkcyjne tj. zestawy komputerowe o warto[ci ewidencyjnej 31.394,53 zB fizyczna likwidacja [rodkw trwaBych ze wzgldu na caBkowite zu|ycie o warto[ci ewidencyjnej 470.382,64 zB na ktre skBadaj si: rozbirka budynku biurowego przy ul. Ko[ciuszki 6, rozbirka budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. PiBsudskiego 82, urzdzeD bdcych wyposa|eniem Oczyszczalni Zciekw, przyBczy kanalizacji sanitarnej przy ul. 19 Stycznia i w rejonie rzeki Rakwki, sprztu medycznego i wyposa|enia po zlikwidowanym SPZPOZ, linii energetycznej wraz z sBupami przy ul. Czaplinieckiej i o[wietlenia w postaci latarni i linii kablowej na Placu Narutowicza estrady MOK znajdujcej si w parku na Placu Narutowicza, kserokopiarki. w wyniku sprzeda|y zmniejszony zostaB majtek o warto[ci ewidencyjnej ogBem 4.198.408,67 zB w tym sprzeda|: lokali mieszkalnych dzier|awionych przez Sp. z o.o. ADM 1.093.829,73 zB lokali u|ytkowych dzier|awionych przez Sp. z o.o. ADM 94.499,37 zB lokali mieszkalnych dzier|awionych przez Sp. z o.o. PGM 1.602.867,78 zB lokali u|ytkowych dzier|awionych przez Sp. z o.o. PGM 107.795,91 zB majtku znajdujcego si na terenie schroniska dla zwierzt przy ul. Zdzieszulickiej dz. 202/2 obr. 22 m. BeBchatowa 1.299.415,88 zB w wyniku porozumienia przekazano majtek o warto[ci ewidencyjnej ogBem 4.765.250,38 zB Na rzecz Powiatu BeBchatowskiego nawierzchnia ul. Kard. St. WyszyDskiego - na odcinku od projektowanego ronda do ul. Lipowej etap II wraz z ekranami akustycznymi szt. 4. w wyniku aportu przekazano majtek o warto[ci ewidencyjnej ogBem 6.766.774,08zB sieci, przyBcza wodocigowe i kanalizacje sanitarne znajdujce si na terenie miasta BeBchatowa na rzecz ZakBadu Wodocigw i Kanalizacji WOD-KAN SpBka z o.o. w BeBchatowie o warto[ci 6.752.174,08 zB sie kanalizacji sanitarnej biegnca po terenie schroniska dla zwierzt przy ul. Zdzieszulickiej na rzecz SpBki z o.o. SANIKOM w BeBchatowie o warto[ci ewidencyjnej 14.600,00 zB (  " ( T V XFH ^!"4"6"H"J""""&#######p$$$$$$$$$$ %"%6%>%v%x%%%%% &$&4&8&p&r& ' '<'(((((P)+++,, h5\hm h5\h56\hIh\ h5>* hihh h5L"$ $ & NZ@V$7$8$H$^a$gd$ & F$*$7$8$H$a$gdm$$ & F$d*$a$gdm$$a$gd$a$gdgdVXL6FHB !d"*##$ & F%*$7$8$H$^`a$gdm$ $7$8$H$a$gd $h`ha$gd $^a$gd$ & F a$gd $`a$gd$a$gd#$%((((P)R)T)++++,t,,l--D.... $h^ha$gd$ & F a$gd$a$gd$ & F%*$7$8$H$^`a$gdm$,4,B,F,R,l,p,t,,,,B.D.../4//,0.002222277l8n8J9T9r9v9x9;;;:;<;`====?????¾𾧾| hhhh5h wh5 hh h5hAbFh5h,<h5hAbFh5\ h\hh56\]h?'h5\h<h\h`5h\hm h5\ h5\hm h\0...V/X//.0000122355n8x9z9:<;V<X<=>>?CC$a$gd?C0E@EEFF*FDFLF6HN, <@|З86.V~¡ġ,8:Ң "$<VXƥޥhX1Ch5>*hX1Ch5h6h5>* h6h hh h hh[Qh h5>*hm h5 h5hyh5>* h56h>CCDD0E2E@ELFFFILN(T8Z\]aei2j>kfl $ & F a$gd$ & F a$gd $^a$gd$ & F a$gd$a$gdflZnpqssvwy.{x|}~F^v̉~$ ^a$gd $^a$gd $ & F a$gd$ & F a$gd~246tΗЗr $l^la$gd $ & Fa$gd $ & F!a$gd $^a$gd$ & F a$gd[Q$ & F a$gd$a$gd $ & F a$gd N¡ġơȡ,8:"X,^:x$ & F a$gd $ ^ a$gd $ & Fa$gd$a$gdئ*, .\^8:vx8^:<FTfؽû횒{{sho_h5hoh5h&h5 hj=hhj=h5hj=h5>* h5>*he{h>*hYLh>*h\h>* he{hh h5>* hYLhhX1Ch5>*hX1Ch5 h5hhNh5>*, &468<>^ $`a$gd$a$gd$ & F a$gd $^a$gd$ h^ha$gd$ & F a$gd $h^ha$gd^6ظb $^a$gd$a$gd $ & Fa$gd $^a$gd $ & Fa$gd $^a$gd$ & F a$gdw wyniku zwrotu byBemu wBa[cicielowi przekazano majtek o warto[ci ewidencyjnej ogBem 38.797,00 zB nieruchomo[ zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Wojska Polskiego 21 poBo|onej na dz. 237/5 i 352/5 obr. 12 m. BeBchatowa w wyniku przekazania na konto inwestycyjne w budowie o warto[ci ewidencyjnej ogBem 368.318,60 zB budynek mieszkalno u|ytkowy przy ul. Ko[ciuszki 15 poBo|ony na dz. 819/1 obr. 9 m. BeBchatowa. W okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010r. wystpiBy nastpujce zmiany w ewidencji [rodkw trwaBych jednostek bud|etowych Miasta BeBchatowa (zaBcznik nr 1, rubr. 6). Zwikszenia ogBem 21.812.718,39 zB z tego: powstaBe w wyniku zakoDczonych inwestycji realizowanych przez Urzd Miasta BeBchatowa oraz przekazania majtku w kwocie ogBem 6.455.040,01 zB w wyniku czego wzrsB majtek: SzkoBy Podstawowej Nr 3 zrealizowana inwestycja p.n. Termomodernizacja budynku SP Nr 3 w BeBchatowie 846.457,17 zB SzkoBy Podstawowej Nr 4 zadanie inwestycyjne p.n. Termomodernizacja budynku SP Nr 4 w BeBchatowie 964.688,95 zB SzkoBy Podstawowej Nr 5 zadanie inwestycyjne p.n. Termomodernizacja budynku SP Nr 5 w BeBchatowie 733.492,27 zB SzkoBy Podstawowej Nr 13 zadanie inwestycyjne p.n. Przystosowanie SP Nr 13 i PG Nr 5 do nauczania dzieci i mBodzie|y niepeBnosprawnej 347.200,00 zB zadanie inwestycyjne p.n. Zaprojektowanie i wykonanie skoczni w dal oraz rzutni do pchnicia kul w kompleksie sportowym przy SP Nr 13 w BeBchatowie 61.994,30 zB zadanie inwestycyjne p.n. Budowa o[wietlenia i monitoringu wizyjnego boiska sportowego przy SP Nr 13 i PG Nr 5 102.462,46 zB Publicznego Gimnazjum Nr 4 zadanie inwestycyjne p.n. Termomodernizacja budynku PG Nr 4 w BeBchatowie 1.760.033,45 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 4 zadanie inwestycyjne p.n. Termomodernizacja budynku Samorzdowego Przedszkola Nr 4 w BeBchatowie 599.897,43 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 6 inwestycja p.n. Remont instalacji zimnej wody w sanitariatach i kuchni w budynku Przedszkola Samorzdowego Nr 6 w BeBchatowie 74.844,54 zB {Bobka Miejskiego Ja[ i MaBgosia w BeBchatowie inwestycja p.n. Termomodernizacja budynku {Bobka wraz z remontem instalacji c.o. i c.w. u|ytkowej i przebudowa [cianek dziaBowych sanitariatw 932.574,91 zB Biura Planowania Przestrzennego w BeBchatowie w wyniku realizacji projektu Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania Jednostk Samorzdu Terytorialnego Miasta BeBchatw dofinansowanego w ramach RPO Wojewdztwa Adzkiego na lata 2007-2013 na stan Biura Planowania Przestrzennego przekazano 7 zestaww komputerowych 31.394,53 zB powstaBe na podstawie decyzji o ustanowieniu trwaBego zarzdu w kwocie ogBem 14.869.541,12 zB w wyniku czego wzrsB majtek: SzkoBy Podstawowej Nr 4 2.480.066,00 zB w wyniku korekty zaewidencjonowanego przez jednostki majtku polegajcej na dostosowaniu warto[ci majtku do warto[ci wynikajcej z decyzji o ustanowieniu trwaBego zarzdu, nastpiBy zmiany/zwikszenia w majtku: SzkoBy Podstawowej Nr 3 1.685.969,09 zB SzkoBy Podstawowej Nr 8 1.369.575,67 zB SzkoBy Podstawowej Nr 9 2.658.890,95 zB Samorzdowego ZespoBu SzkB OglnoksztaBccych Nr 2 2.048.443,72 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 1 465.660,34 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 2 1.152.070,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 3 845.819,80 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 4 371.909,11 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 5 826.940,51 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 6 725.070,37 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 7 34.018,91 zB {Bobka Miejskiego Ja[ i MaBgosia 205.106,65 zB powstaBe w wyniku inwestycji wBasnych jednostek i darowizn na ich rzecz w kwocie ogBem 258.747,79 zB w wyniku czego wzrsB majtek: SzkoBy Podstawowej Nr 3 m.in. wymiana podBg, stolarki drzwiowej, mocowanie rur wodocigu i monta| izolacji 187.229,29 zB Publicznego Gimnazjum Nr 3 m.in. modernizacja sanitariatw, dachu sali gimnastycznej, wymiana drzwi 50.089,48 zB SzkoBy Podstawowej Nr 9 adaptacja klas na [wietlic 17.529,02 zB darowizna kserokopiarki od Rady Rodzicw 3.900,00 zB powstaBe w wyniku zakupu [rodkw trwaBych w kwocie ogBem 229.389,47 zB w wyniku czego wzrsB majtek: SzkoBy Podstawowej Nr 3 zakup szafy chBodniczej i zmywarki 11.719,11 zB SzkoBy Podstawowej Nr 4 zakup kopiarki i komputera 8.000,00 zB SzkoBy Podstawowej Nr 8 zakup kotBa elektrycznego warzelnego, patelni elektr. i zmywarki 22.570,00 zB SzkoBy Podstawowej Nr 9 zakup zmywarki i i patelni 12.612,49 zB zakup tablicy interaktywnej 5.246,00 zB SzkoBy Podstawowej Nr 13 zakup kotBa warzelnego gazowego 9.229,30 zB Publicznego Gimnazjum Nr 3 zakup tablicy interaktywnej i risographu 13.500,00 zB zakup szafy chBodniczej 3.403,80 zB Publicznego Gimnazjum Nr 4 zakup pieca konwencyjno-parowego 26.875,78 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 2 zakup zmywarki, obieraczki i patelni 14.656,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 5 zakup dwch zestaww komputerowych i notebooka 7.051,24 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 6 zakup zestawu kocioBkw, obieraczki i patelni elektr. i szatkownicy 24.149,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 7 zakup zestawu kocioBkw, obieraczki i patelni 19.349,00 zB {Bobka Miejskiego Ja[ i MaBgosia zakup zestawu komputerowego 3.100,00 zB Miejskiego O[rodka Pomocy SpoBecznej zakup rejestratora rozmw Net CRR i wzBa cieplnego 33.830,60 zB Biura Planowania Przestrzennego zakup komputera, monitora i drukarki 4.527,27 zB Stra|y Miejskiej nabycie stanowiska komputerowego i centrali telefonicznej 9.569,88 zB Zmniejszenia ogBem 1.838.611,15 zB z tego: powstaBe w wyniku fizycznej likwidacji [rodkw trwaBych o kwot 111.380,02 zB w wyniku czego zmniejszyB si majtek: SzkoBy Podstawowej Nr 1 likwidacja drukarki 6.575,80 zB SzkoBy Podstawowej Nr 3 likwidacja szafy chBodniczej 3.274,00 zB SzkoBy Podstawowej Nr 8 likwidacja zestaww komputerowych 13.961,00 zB likwidacja kotBa elektrycznego 452,77 zB SzkoBy Podstawowej Nr 9 likwidacja kserokopiarki 4.488,01 zB SzkoBy Podstawowej Nr 12 likwidacja dwch kserokopiarek 12.718,50 zB SzkoBy Podstawowej Nr 13 likwidacja dwch kserokopiarek 7.647,36 zB Publicznego Gimnazjum Nr 1 likwidacja komputera i notebooka 8.299,80 zB Publicznego Gimnazjum Nr 3 likwidacja zestawu komputerowego, drukarki i monitora 5.690,09 zB likwidacja kserokopiarek i risographu 17.642,30 zB Publicznego Gimnazjum Nr 4 likwidacja zestawu kocioBkw elektrycznych 1.393,89 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 3 likwidacja maszyny do szycia 250,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 5 likwidacja komputera, drukarek, osprztu komputerowego 7.948,99 zB Miejskiego O[rodka Pomocy SpoBecznej likwidacja wyparzacza gastronomicznego elektronicznego 4.453,00 zB Biura Planowania Przestrzennego likwidacja zestaww komputerowych 13.174,51 zB Stra|y Miejskiej likwidacja stanowiska komputerowego 3.410,00 zB powstaBe w wyniku zmian w majtku w zwizku z ustanowieniem trwaBego zarzdu w kwocie ogBem 1.727.231,13 zB w wyniku czego zmniejszyB si majtek: SzkoBy Podstawowej Nr 4 841.123,63 zB w wyniku korekty zaewidencjonowanego przez jednostki majtku polegajcej na dostosowaniu warto[ci majtku do warto[ci wynikajcej z decyzji o ustanowieniu trwaBego zarzdu, nastpiBy zmiany/zmniejszenia w majtku: SzkoBy Podstawowej Nr 1 194.615,70 zB SzkoBy Podstawowej Nr 3 488,85 zB SzkoBy Podstawowej nr 8 2.769,93 zB SzkoBy Podstawowej Nr 9 19.296,90 zB Publicznego Gimnazjum Nr 1 668.936,12 zB Stan i gospodarowanie gruntami Stan gruntw Miasta BeBchatowa na dzieD 31.12.2010 r. wynosi 75.896.372,40 zB w tym: 1. bdcego w ewidencji bilansowej Urzdu Miasta 57.398.700,88 zB w tym prawo wieczystego u|ytkowania 522.474,39 zB Zagospodarowanie grunty przekazane w dzier|aw 8.698.489,84 zB grunty przekazane innymi umowami 1.149.397,70 zB grunty w bezpo[rednim zarzdzie Miasta BeBchatowa 47.550.813,34 zB 2. przekazane w wieczyste u|ytkowanie 9.963.650,52 zB 3. zaewidencjonowany w jednostkach gminnych 8.534.021,00 zB Ad1.W okresie od 01.10.2009 r. 31.12.2010 r. wystpiBy nastpujce zmiany w ewidencji bilansowej gruntw Urzdu Miasta. Zwikszenia ogBem 6.695.166,81 zB zakup lub zamiana gruntw: pod tereny zielone przy rzece Rakwka na os. Politanice i w rejonie ul. {abiej, pod sieci uzbrojenia podziemnego i cigi komunikacyjne w os. Binkw, pod cigi komunikacyjne w rejonie ulic: Le[miana, Czy|ewskiego, Dolnej, Dbowej, Nowej, PiBsudskiego, Wsplnej, Al. Jana PawBa II, Modrej, Cichej oraz na osiedlach: Ludwikw, OlsztyDskim, Czaplinieckim, Grocholice o warto[ci 4.776.558,86 zB tereny pozyskane w wyniku decyzji komunalizacyjnych pod cigi komunikacyjne w osiedlach: Grocholice, Przytorze, Politanice, Zamo[cie, Dolno[lskie, w rejonie ul. Lipowej i PiBsudskiego o warto[ci 363.470,00 zB nieodpBatne rozwizanie umw wieczystego u|ytkowania terenw: nieruchomo[ci zabudowanej przy ul. Lipowej, pod drog ul. Zw. StanisBawa Biskupa i pod zieleD w rejonie ul. Okrzei przy rzece Rakwce o warto[ci 261.162,95 zB w wyniku darowizny otrzymali[my: od Powiatu BeBchatowskiego tereny na ktrych znajduje si park miejski oglnodostpny oraz drogi dojazdowe przy Placu Wolno[ci oraz od osb fizycznych tereny przeznaczone pod drogi o warto[ci 1.180.975,00 zB ujawnienie terenw nabytych pod budow studni i rurocigu tBocznego do Ujcia Wody Myszaki w obrbie Myszaki o warto[ci 113.000,00 zB Zmniejszenia ogBem 1.461.540,78 zB Sprzeda| zamiana : dziaBek budowlanych i usBugowych w osiedlach: Binkw, Przytorze, OlsztyDskim , przy ul. 9 Maja i ul. Czy|ewskiego, pod budow obwodnicy miasta BeBchatowa oraz terenw pod schroniskiem dla zwierzt o warto[ci ewidencyjnej 847.672,27 zB sprzeda| udziaBw w gruncie pod lokalami mieszkalnymi o warto[ci ewidencyjnej 110.747,20 zB sprzeda| wieczystym u|ytkownikom gruntw pod lokalami mieszkalnymi o warto[ci ewidencyjnej 18.578,01 zB ustanowienie trwaBego zarzdu na dziaBce poBo|onej pod budynkami: na os. 1-go Maja 8 na rzecz Przedszkola Samorzdowego w BeBchatowie, przy ul. 1 Maja 4a na rzecz Przedszkola Samorzdowego Nr 1 w BeBchatowie, na os. Dolno[lskim 204a na rzecz SzkoBy Podstawowej Nr 9 w BeBchatowie, przy ul. Sienkiewicza 25 na rzecz SzkoBy Podstawowej Nr 3 w BeBchatowie, przy ul. Lipowej 11 na rzecz SzkoBy Podstawowej Nr 4 w BeBchatowie o warto[ci ewidencyjnej 404.173,00 zB zwrot nieruchomo[ci gruntowych byBym wBa[cicielom terenw przy ul. Kolejowej, ul. Jarzbinowej, na os. Dolno[lskim, przy ul. Wolska Polskiego warto[ci ewidencyjnej 70.180,30 zB bBdne podwjne wprowadzenie dziaBki w wyniku komunalizacji o warto[ci ewidencyjnej 10.190,00 zB Ad2.W okresie od 01.10.2009 r. 31.12.2010 r. wystpiBy nastpujce zmiany w gruncie przekazanym w wieczyste u|ytkowanie Zwikszenia ogBem 737.575,79 zB sprzeda| wieczystym u|ytkownikom gruntw pod lokalami mieszkalnymi o warto[ci ewidencyjnej 18.578,01 zB oddanie wieczystemu u|ytkownikowi w wyniku zamiany dziaBek w rej ul. Okrzei terenu pod gara|ami oraz komunalizacja dziaBek do ktrych miasto posiada prawo wieczystego u|ytkowania 718.997,78 zB Zmniejszenia ogBem 248.483,19 zB przeksztaBcenie prawa u|ytkowania wieczystego w prawo wBasno[ci oraz sprzeda| gruntw na rzecz u|ytkownikw wieczystych o warto[ci ewidencyjne 184.349,04 zB nieodpBatne rozwizanie umowy wieczystego u|ytkowania terenw: nieruchomo[ci zabudowanej przy ul. Lipowej, pod drog ul. Zw. StanisBawa Biskupa i pod zieleD w rejonie ul. Okrzei przy rzece Rakwce o warto[ci 64.134,15 zB Ad.3 Warto[ gruntw zaewidencjonowanych w jednostkach bud|etowych Miasta BeBchatowa w omawianym okresie tj. od 01.10.2009r. 31.12.2010r. ulegBa zwikszeniu o kwot 4.692.993,24 zB : na podstawie decyzji o ustanowieniu trwaBego zarzdu o kwot ogBem 4.692.993,24 zB w wyniku czego wzrsB majtek: SzkoBy Podstawowej Nr 4 2.449.609,00 zB w wyniku korekty zaewidencjonowanego przez jednostki majtku polegajcej na dostosowaniu warto[ci majtku do warto[ci wynikajcej z decyzji o ustanowieniu trwaBego zarzdu, nastpiBy zmiany/zwikszenia w warto[ci gruntw: SzkoBy Podstawowej Nr 1 90.455,72 zB SzkoBy Podstawowej Nr 3 349.353,00 zB SzkoBy Podstawowej Nr 8 212.103,50 zB SzkoBy Podstawowej Nr 9 345.161,00 zB Samorzdowego ZespoBu SzkB OglnoksztaBccych Nr 2 227.680,00 zB Publicznego Gimnazjum Nr 1 146.415,98 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 1 171.142,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 2 152.822,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 3 56.505,20 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 4 139.726,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 5 112.781,00 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 6 87.848,84 zB Samorzdowego Przedszkola Nr 7 107.914,00 zB {Bobka Miejskiego Ja[ i MaBgosia 43.476,00 zB Dochody uzyskane przez Miasto BeBchatw z tytuBu wykonywania prawa wBasno[ci i innych praw majtkowych oraz z wykonywania posiadania. W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. uzyskano dochody na kwot 11.279.381,27 zB -dochody z tytuBu obrotu nieruchomo[ci 8.833.176,57 zB w tym: sprzeda|y gruntw 2.804.571,31 zB sprzeda|y lokali mieszkalnych 2.208.580,00 zB sprzeda|y pozostaBych nieruchomo[ci 3.820.025,26 zB -dochody z gospodarowania mieniem komunalnym 1.550.277,86 zB w tym: z tytuBu u|ytkowania wieczystego gruntu 617.835,79 zB z tytuBu trwaBego zarzdu 22.385,59 zB przeksztaBcenie prawa u|ytkowania wieczystego w prawo wBasno[ci 9.295,28 zB dzier|awy gruntu 229.663,33 zB dzier|awy parkingw 70.874,60 zB dzier|awy [rodkw trwaBych 371.939,65 zB ustanowienia sBu|ebno[ci przesyBu 14.390,00 zB sprzeda| trwaBych skBadnikw majtku wyposa|enia schroniska 710,90 zB sprzeda| trwaBych skBadnikw majtku po zlikwidowanym SPZPOZ w BeBchatowie 315,00 zB z tytuBu dzier|awy trwaBych skBadnikw majtku po zlikwidowanym SPZPOZ w BeBchatowie 4.586,98 zB zwrot zwaloryzowanych odszkodowaD za wywBaszczone nieruchomo[ci 38.874,81 zB z tytuBu dziaBalno[ci gospodarczej zwizanej z zadaniami o charakterze u|yteczno[ci publicznej wpBywy z najmu lokali mieszkalnych i u|ytkowych w zasobach komunalnych 57.901,55 zB z najmu w budynku Urzdu Miasta 12.316,97 zB z tytuBu umieszczania reklam na gruntach gminy 1.915,03 zB odsetki od lokat wolnych [rodkw i od rachunkw bankowych Miasta BeBchatowa i jednostek bud|etowych 97.272,38 zB -dochody z inwestycji kapitaBowych 409.640,00 zB W tym: z dywidendy od SpBki EKO-REGION SpBka z o.o. 235.800,00 zB z dywidendy od SpBki PEC SpBki z o.o. 173.840,00 zB -opBaty po[rednio zwizane z wykonywania praw wBasno[ci i innych praw majtkowych 486.286,84 zB w tym: opBaty z tytuBu zajcia pasa drogowego 222.006,64 zB opBaty adiacenckie 160.299,53 zB opBaty z tytuBu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego ( renta planistyczna) 103.980,67 zB Drugim skBadnikiem mienia komunalnego po omwionych wy|ej [rodkach trwaBych s warto[ci niematerialne i prawne, ktre obejmuj oprogramowania komputerowe, a ich warto[ pocztkowana dzieD 31.12.2010 r. wynosi 1.693.943,14 zB W tym: zaewidencjonowane w Urzdzie Miasta BeBchatowa 1.236.245,46 zB zaewidencjonowane w jednostkach bud|etowych Miasta B-towa 457.697,68 zB Trzecim znaczcym skBadnikiem mienia Miasta BeBchatowa s [rodki trwaBe w budowie. Wysoko[ poniesionych nakBadw na inwestycje nie zakoDczone wg stanu na dzieD 31.12.2010 r. wynosi 7.765.702,93 zB PodziaB na poszczeglne zadania inwestycyjne w trakcie realizacji opisano w zaBczniku nr 4 do informacji. Cz[ majtku Miasta BeBchatw zostaBa ulokowana w SpBkach Komunalnych i innych jednostkach organizacyjnych w postaci wkBadw pieni|nych i niepieni|nych w zamian za udziaBy. Warto[ posiadanych przez Miasto BeBchatw udziaBw w spBkach prawa handlowego i innych podmiotach wg stanu na dzieD 31.12.2010 r. wynosi ( szczegBowo opisane w zaBczniku nr 5 ) 118.225.350,00 zB Od daty zBo|enia poprzedniej informacji ulegBa zwikszeniu warto[ udziaBw Miasta BeBchatw w ni|ej wymienionych spBkach: WOD. -KAN. Sp. z o.o. o kwot 5.953.800,00 zB poprzez ustanowienie nowych udziaBw w ilo[ci 119 076 szt. po 50,00 zB ka|dy. Na poczet objcia nowych udziaBw Miasto BeBchatw wniosBo: - wkBad niepieni|ny o warto[ci ogBem 4.021.500,00 zB, na ktry skBadaBa si wBasno[ budowli, urzdzeD wodocigowych i kanalizacyjnych. Czynno[ci tej dokonano na podstawie UchwaBy Nr LVI/424/10 z dnia 9 wrze[nia 2010r. Rady Miejskiej w BeBchatowie oraz UchwaBy Nr 16/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsplnikw WOD.- KAN. Sp. z o.o. w BeBchatowie z 27 wrze[nia 2010r. oraz zmiany w Akcie ZaBo|ycielskim SpBki zawartej w protokole notarialnym Rep. A 10947/2010 i o[wiadczenia o objciu przez Miasto BeBchatw 80430 szt. nowoutworzonych udziaBw o warto[ci nominalnej po 50,00 zB ka|dy - Akt Not. Rep. A 11228/2010 z 01.10.2010 r. Podwy|szenie kapitaBu zarejestrowano w KRS w dniu 17.12.2010 roku, Sygn. Sprawy LD.XXNS-REJ.KRS / 019195/10/642. - wkBad pieni|ny o warto[ci ogBem 1.932.300,00 zB w zamian za udziaBy Miasta BeBchatw, celem poprawy pBynno[ci finansowej SpBki w zwizku z realizacj zadania pn. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta BeBchatowa zgBaszanego o dofinansowanie z FS na okres programowania 2007-2013. Czynno[ci tej dokonano na podstawie Nr LVI/424/10 z dnia 9 wrze[nia 2010r. Rady Miejskiej w BeBchatowie oraz UchwaBy Nr 17/2010 z dnia 20.12.2010r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsplnikw WOD.- KAN. Sp. z o.o. w BeBchatowie oraz zmiany w Akcie ZaBo|ycielskim SpBki zawartej w protokole notarialnym Rep. A - 13959/2010 i o[wiadczenia o objciu 38646 szt. nowoutworzonych udziaBw o warto[ci nominalnej po 50,00 zB ka|dy Akt Not. Rep. A - 13 964/2010 z 20.12.2010r. Podwy|szenie kapitaBu zarejestrowano w KRS w dniu 30.12.2010 roku, Sygn. Sprawy LD.XXNS-REJ.KRS / 023261/10/757. SANIKOM Sp. z o.o. o kwot 37 000,00 zB poprzez ustanowienie nowych Miasto BeBchatw wniosBo wkBad niepieni|ny o warto[ci 37000,00 zB na ktry skBada si sie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 o dB. 110,25 mb; z rur PVC 110 udziaBw w ilo[ci 74 szt. po 500,00 zB ka|dy. Na poczet objcia nowych udziaBw o dB. 19,50 mb z separatorem tBuszczu. Czynno[ci tej dokonano na podstawie UchwaBy nr XLVIII/362/10 Rady Miejskiej w BeBchatowie z dnia 11 lutego 2010 r. oraz UchwaBy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsplnikw Nr 2 /2010 z dnia 11 maja 2010 r. (Akt Notarialny Repetytorium A 1592/2010 z dnia) i o[wiadczenia o objciu 74 sztuk nowoutworzonych udziaBw o warto[ci nominalnej 500,00 zB ka|dy (Akt Notarialny Repetytorium A 1597/2010 z dnia 11 maja 2010 r.). Podwy|szenie kapitaBu zakBadowego zarejestrowano w KRS w dniu 08.10.2010r., Sygn. Sprawy LDXXNS-REJ.KRS/013772/10977. BTBS Sp. z o.o. o kwot 100 000,00 zB poprzez ustanowienie nowych udziaBw w ilo[ci 1 000 szt. po 100,00 zB ka|dy. Nowo utworzone udziaBy zostaBy pokryte w caBo[ci wkBadem pieni|nym na podstawie UchwaBy nr III/15/10 Rady Miejskiej w BeBchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz UchwaBy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsplnikw Nr 12 z dnia 20.12.2010 r. i o[wiadczenia o objciu udziaBw (Akt Notarialny Repetytorium A 9432/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r.). Nastpnym skBadnikiem mienia Miasta BeBchatw s [rodki pieni|ne na rachunkach bankowych ktrych stan na dzieD 31.12.2010 r. wynosi 8.914.526,64 zB Stan nale|no[ci Miasta BeBchatw wynosi 19.182.431,77 zB Stan zobowizaD Miasta BeBchatw wynosi 60.466.358,36 zB W/w informacji przedstawiono szczegBowo gospodarowanie mieniem komunalnym, ktrego Miasto BeBchatw jest wBa[cicielem. Na podstawie Aktu Notarialnego Rep.A.7055/2008 z dn. 25.06.2008 r. Miasto BeBchatw z dniem 06.09.2010 r. przejBo w u|ytkowanie udziaBy we wspBwBasno[ci nieruchomo[ci poBo|onej przy Pl. Narutowicza 1, na dziaBce o nr 103 w obr. 10 m. BeBchatowa o warto[ci ksigowej brutto 240.000,00 zB Dane wykazane wg stanu na dzieD 31.12.2010 r. podano na podstawie dokumentw bdcych do wgldu w Wydziale Finansowym, Zespole ds. Bud|etu oraz w Wydziale Skarbu Gminy Urzdu Miasta BeBchatowa. * Dane osobowe osb fizycznych podlegaj wyBczeniu na podstawie art.5 ustawy o dostpie do informacji publicznych. WyBczenia dokonaBa Jolanta BBaszkiewicz.   PAGE 1 PAGE 18 J.0BJLdf8:XZHJLb^羰yqjqjq皐 h56h56>*hCJaJh56] h6]h56\]h56>*\]h56CJaJhwh56CJaJ h5\ hrh h5>*hrh5 h@h h5hh@h5>*Uh@h5).0Ldf:xh^hgd & F V*$^`Vgd$a$gdgd$a$gd$a$gd $ & F"a$gd $^a$gd $ & Fa$gdx4| <8j*,R^gd & F *$^`gd^gd & F r*$`rgd ^`gd & F hB*$^h`BgdzR>pbP^DFgd^gd & F 8r*$`rgd ^`gd & F r*$`rgd^gdFHL ~n^X & F 8r*$`rgd $^a$gd & F r*$`rgd^gdgd & F V*$^`Vgd h\^h`\gdX^`b^jJ8h & F *$` gd^gd & F *$^`gd gd^gd & F *$^`gdgd & F h0*$`0gd8^8gd<z$Vv.  & F *$` gd h\^h`\gd & F *$` gd & F *$` gdh^hgd & F h*$^hgdgd^gd<bt,v##$$$$L%P%x%~%%%&(&J&L&8':'''>(f(v(x(((((()éÒÈ~woooho hz*hhz*h5 hhh Bh56hr]h56 h6 hr]hh,<hnHtH h5h`5h56CJaJ hNh h56h56>*h56>*\] h5\hh56CJaJhh56\]( V  b 4 r @ 2vX:^gd & F *$` gd^gd & F *$` gd h\^h`\gdbrt,z <r0b & F *$^`gd^gd & F *$` gdh^hgd & FV*$^`Vgdgdgd^gdbj"`4~\tv h\^h`\gd & F#r*$`rgdh^hgd & F#*$^`gdgd & F *$` gd^gdv< !V"" #d##$$$$$gd $ & Fa$gd $h^ha$gd$a$gd & F 8r*$`rgd $^a$gd & F r*$`rgd^gd^gd & FV*$^`Vgd$%&&L&&:'''((p)r)h*l***L..P0R0X2gd $ & Fa$gd$t\^t`\a$gd $^a$gd $ & Fa$gd$a$gd $ & Fa$gd)h)p)r)) *8*h*j*l******+"+$++++,.D.J...40H0J0N0011V2t33444&5:55666667{hn h5 hs'jh hIhhd h5hZh5hah5 hhh h=hnhh Bh56hr]h56h #h5hO3h56 h56hz*h56hz*h5 h50X2v355666666R7T7V799::;; $8^8a$gd $ & Fa$gd $,^,a$gd $ & Fa$gd $`a$gd8^8gdgd^gd & Fgd$a$gd7 7P7R7T7V7f7|77r99999*:Z:::::;;;;;;;<<<B?D?t?????@>ADAABB BvBBCCC* h:hh:h56 h>lhhxvh5hNh5hZh5h:^Jh5h/h56h`=h56 h5hr]h56 h56hhP?h5hn h5h?h5%KLLL\MOpOODPPJQQ.RRSSTTTvU & F 86*$`6gd $n^na$gd & F 6*$`6gd ^`gdgd$nW^n`Wa$gdvU|U~UVVV.W^WWXxXXlYnYYZZ[[$\v\$ & F a$gd $ a$gd $^a$gd$ & F a$gd $^a$gd$a$gd8^8gdWW XXXnY ZZbbdPe\e^efgggiidjjnkkkkkkknlpl mmmmnnnnprrrrrrssss»»ߪߪߠߖ߻||hlslh5hu}h5hu}h56hUh56h\Ah56 h8hh,h56 h56h^S h56 hch h*h h5hh*h\ h\ h5\hlMh50v\\R]^^_v`abb|cddDe^eeffgg8hhi$a$gd $^a$gd$ & F a$gd $8^8a$gd$ & F a$gdiiikkplmmnoopprrssuu{ {(* ^`gd $ & F*$a$gd $ & Fa$gd $`a$gd$a$gdsssst`txtuuuuu{{<{z{}}h~ *T&6*BpЉŹŹŹ{siaiahlMh\hlMh5\hlMh5h:dh5CJ\aJhlMhCJ\aJhlMhCJaJh5CJ\aJhlMh5CJ\aJhlMh5CJaJh5CJaJh\Ah5CJaJ h5 h0&h h\h@h5\ h5\h%*(* "$dfgd[Q $ a$gd$a$gd $*$`a$gd $h*$^ha$gd $ & F*$a$gd hgd & F gd(pčv (|$bdfhjnptvz|湫|xhh0JmHnHu h0Jjh0JUhXjhXUhh[Qh[QCJOJQJ^JaJh[QCJOJQJaJh;%h5h?'h5 h56hVh56h h}:h h5hlMh56+fhlnrtxz~gd&`#$ &`#$gdhhXh h0Jjh0JUh[Q0JmHnHu/&P ;0. A!"#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`H Normalny*$CJ_HaJmHsHtHR@R NagBwek 1$$ & F*$@&a$ CJaJtHNN NagBwek 2$$ & F*$@&a$aJtHR@R NagBwek 3$$ & F*$@&a$ 5aJtHVV NagBwek 4$$ & F*$@&a$5CJaJtHPP NagBwek 5$ & F*$@&5CJaJtHXX NagBwek 6 & F<@&5CJOJQJ\aJJJ NagBwek 7 & F<@&OJQJPP NagBwek 8 & F<@&6OJQJ]R R NagBwek 9 & F<@&CJOJQJaJJA`J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy \\ NagBwek 6 Znak&5CJOJQJ\_HaJmHsHtHVV NagBwek 7 Znak CJOJQJ_HaJmHsHtH\\ NagBwek 8 Znak&6CJOJQJ]_HaJmHsHtHV!V NagBwek 9 Znak CJOJQJ_HaJmHsHtHVB@2V Tekst podstawowy $*$a$5CJaJtHB @BB Stopka p#*$ CJaJtH0)@Q0 Numer strony`C@b` Tekst podstawowy wcity *$` 5\tH@@r@ Akapit z list ^PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ٸ  (((+,?)7"FWsaeglV#.Cfl~^xFX bv$X2;KvUv\i*fbcdfhijkmn #+!!8@0( B S ?|#||\|||||9LX^^dڸ!9LX^^dڸC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 8#10 m12 m22 m5 9 m ProductIDGJ[ _  ' . g k >B`g\`Y^_a2 4 ! !!!""""3$9$;$B$D$P$&%(%I%T%%%%%&&&&&&''((-(8(D(F(x++++..0000T1b1v33s4~4C5N586C6K8V8889999::';2;[=i=j=l=AA-3ONF*o(whhH.h^`OJQJo(hH pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.88^8`OJQJhH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`B*OJQJo(phhHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^ ^^ `OJQJ^Jo(hHoh.^.`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhn^n`OJQJo(hHh>^>`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`5o(.h ^`OJQJo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhdd^d`OJQJ^Jo(hHoh4 4 ^4 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhtt^t`OJQJo(hHhDD^D`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJPJQJ^Jo(-h  ^ `OJQJo(h  ^ `OJQJo(h xx^x`OJQJo(oh HH^H`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo( ^`o(hH. ^`o(hH.h^`OJQJo(hH p^p`hH) @ ^@ `hH() ^`hH() ^`hH() ^`hH() ^`hH()& {G/?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&')*+,-./1234567<Root Entry F i>1Tablek~WordDocument1SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q