Strona główna
  Menu podmiotowe >> Organizacje pozarządowe


 

 

Organizacja pozarządowa (ang. Non-Governmental Organization - stąd często stosowany także w polszczyźnie skrót NGO) to organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) i działająca z inicjatywy własnej na rzecz wybranego przez siebie wycinka interesu publicznego. Organizacje pozarządowe w bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe - w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes - są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale - w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne - działają w interesie publicznym a nie prywatnym. Pojęcie organizacja pozarządowa nie jest równoznaczne z pojęciem organizacja społeczna: np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) - termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), prowadząca działalność w obszarach pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego.

W urzędzie powinna się pojawić osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami, najlepiej dobrze czująca "trzeci sektor" i mająca zasób wiedzy o jego specyfice ogólnej, a także lokalnej. To bardzo ważne, aby organizacje miały swojego orędownika w urzędzie, osobę, która zna specyfikę organizacji, zna prawo lokalne odnośnie współpracy z organizacjami, i która zajmie się całościowo zgłoszoną problematyką. Osoba taka powinna dysponować aktualną bazą informacyjną o wszystkich organizacjach i osobiście znać liderów.
Taką osobą w Bełchatowie jest Koordynator Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych, który jest urzędnikiem pierwszego kontaktu z organizacjami.

Kontakt:

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Bełchatowa ul. Czyżewskiego 7  (pok. 220,221), tel. 044 733 52 70 w godzinach 7.30 - 15.30, we wtorki 7.30 - 18.00.


Dokumenty do pobrania:

 Sprawozdanie z ngo 2012.rtf
 SPRAWOZDANIE NGO 2013.rtf
 Sprawozadanie NGO 2014.docx
 Program przeciw. Narkomanii 2013-2016 Bełchatów.rtf
 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2015 rok.pdf
 Program współpracy Miasta Bełchatowa z org. pozarząd. na 2015 rok.pdf
 Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego w Bełchatowie.rtf
 Wykaz Organizacji Pozarządowych w Bełchatowie.rtf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 32047786